Page Header

Author Details

เที่ยงจันทาลา, คำมอน, Thailand

  • Vol 12, No 1 (2019): January-June - บทความวิจัย (Research Article)
    การศึกษาช่องว่างสมรรถนะของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรก่อสร้างอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และความต้องการของสถานประกอบการก่อสร้าง ในประเทศลาว
    Abstract  PDF