Page Header

Author Details

นาพันธ์, น้ำผึ้ง, Thailand

  • Vol 12, No 1 (2019): January-June - บทความวิจัย (Research Article)
    ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลของประชาชนในชุมชนวัดช่องลม ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    Abstract  PDF