Page Header

Author Details

สำรอง, อริสา, Thailand

  • Vol 13, No 2 (2020): July-December - บทความวิจัย (Research Article)
    ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักขององค์การ บรรยากาศองค์การ และภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
    Abstract  PDF
  • Vol 13, No 2 (2020): July-December - บทความวิจัย (Research Article)
    ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักขององค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
    Abstract  PDF