Page Header

Author Details

สถิรยากร, ไพโรจน์, Thailand

  • Vol 12, No 1 (2019): January-June - บทความวิจัย (Research Article)
    การศึกษาช่องว่างสมรรถนะของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรก่อสร้างอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และความต้องการของสถานประกอบการก่อสร้าง ในประเทศลาว
    Abstract  PDF
  • Vol 12, No 2 (2019) - บทความวิจัย (Research Article)
    การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Training Need Assessment on Instructional Design for Industrial Track Vocational Teachers in Lao PDR
    Abstract  PDF