Page Header

Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ มีการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทั้งผู้นิพนธ์ (Author) และผู้ประเมิน (Reviewer) จะไม่ทราบข้อมูลรายชื่อของกันและกัน (Double-blind review) บทความที่ตอบรับการตีพิมพ์จะต้องเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานทางด้านจริยธรรม ผู้อ่านทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกบทความจะได้รับการประเมินในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปราศจากการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร ความชัดเจนของการนำเสนอและการจัดระเบียบบทความ ความถูกต้องทางวิชาการ และความแปลกใหม่ของงาน

- คำแนะในการเตรียมต้นฉบับบทความ 

- รูปแบบการอ้างอิง

- Template  

Online Submissions

Login ผู้ที่มีชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านสำหรับวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมอยู่แล้ว

Register ต้องการสร้างบัญชีรายชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

การลงทะเบียน (Register) และเข้าสู่ระบบ (Login) จะต้องส่งรายการออนไลน์และเพื่อตรวจสอบสถานะของการส่งในปัจจุบัน

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  1. บทความจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ที่อื่นๆ มาก่อน และจะต้องไม่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ
  2. บทความและไฟล์ประกอบของบทความที่ส่งมาพิจารณาจะต้องมีการเตรียมรูปแบบและการจัดหน้าตาม ตัวอย่าง ของวารสาร
  3. บทความที่ส่งมาพิจารณาต้องเขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษและอยู่ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word for Windows
  4. บทความที่ส่งมาพิจารณาต้องมีการอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อเนื้อหาของบทความ
 

Privacy Statement

ชื่อและอีเมลของผู้นิพนธ์ที่กรอกในเว็บไซต์นี้จะใช้เฉพาะวัตถุประสงค์เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเท่านั้น และจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือเผยแพร่แก่บุคคลอื่น