Page Header

อาชญากรรมข้ามชาติกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเมืองพัทยา
Transnational Crime and Its Socio-Economic Effects In Pattaya Special Administrative District

ลือชัย วงษ์ทอง, กฤษฎา นันทเพ็ชร

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ ประเภทหรือรูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติในเขตเมืองพัทยา เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ ในเขตเมืองพัทยา และเพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองพัทยาจากอาชญากรรมข้ามชาติ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการสำรวจ ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะ ประเภทหรือรูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติในเขตเมืองพัทยาจะเป็นการกระทำผิดร่วมกันระหว่างคนไทยร่วมกับคนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ โดยเชื้อชาติรัสเซียและปากีสถานเป็นกลุ่มที่ส่งผลการเกิดอาชญากรรมมากที่สุด ลักษณะของอาชญากรรมข้ามชาติ ส่วนใหญ่เป็นการลักลอบค้ายาเสพติด คือ ยาไอซ์ที่นำเข้าจากประเทศพม่า ยาอีที่นำเข้ามาจากประเทศทางยุโรปมีประเทศเนเธอร์แลนด์ และโคเคนนำเข้าจากกลุ่มประเทศอเมริกาใต้ เป็นต้น อันดับ 2 คือ การค้ามนุษย์ เป็นธุรกิจขายบริการทางเพศทั้งหญิงไทยและต่างชาติที่สำคัญคือ หญิงขายบริการจากกลุ่มประเทศรัสเซียและอุซเบกิสถาน มีมาเฟียชาวรัสเซียที่ทำธุรกิจสถานบันเทิง มีการขายบริการเด็กชายในบางส่วน อันดับที่3 คือ การฟอกเงิน อยู่ในรูปของการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประกอบธุรกิจสถานบันเทิง หรือทำธุรกิจนอกกฎหมายอื่นๆ เช่น ตั้งโต๊ะพนันฟุตบอล เป็นต้น  สำหรับบริบทที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ ในเขตเมืองพัทยา เฉพาะกลุ่มที่สำคัญๆ คือ กลุ่มรัสเซีย ทำธุรกิจสถานบันเทิง ทำธุรกิจท่องเที่ยวและมีการขายบริการทางเพศ กลุ่มสแกนดิเนเวียทำธุรกิจบันเทิง นำเข้าส่งออก และลักลอบค้าขายยาเสพติด กลุ่มจีน ทำธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร แต่แอบแฝงการปลอมแปลงเอกสาร การส่งแก็งค์ลูกหมู แก็งค์ลูกแพะ และกลุ่มอินเดีย ทำธุรกิจบังหน้า แต่ปลอมแปลงเอกสารเดินทาง บัตรเครดิต รวมทั้งขโมยของในโรงแรมหรือร้านค้า เป็นต้น อาชญากรรมข้ามชาติ มีผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในเมืองพัทยาโดยพบว่า ผลกระทบด้านเศรษฐกิจนักธุรกิจต่างชาติมีทุนมากหรือระดมทุนได้ดีกว่า บางครั้งมีการซื้อขายเฉพาะในกลุ่มชาติเดียวกันเป็นเหตุให้นักธุรกิจคนไทย เสียโอกาส รวมถึงภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นต้องเสียงบประมาณในการสร้างสาธารณูปโภคหรือต้นทุนอื่นๆ โดยไม่สามารถเก็บภาษีหรือได้ค่าตอบแทนใดๆ เนื่องจากธุรกิจเหล่านั้นเป็นของหลบเลี่ยงกฎหมาย ส่วนทางด้านสังคมเกิดค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่านิยมเดิมๆ ของไทย คือ เยาวชนไทยในพื้นที่เมืองพัทยามีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการลักขโมยเพิ่มขึ้น เยาวชนหญิงมองว่า การขายตัวเป็นเรื่องปกติ ทำให้มีรายได้ ได้เที่ยวสนุกสนานและต้องการมีสามีเป็นฝรั่งต่างชาติ นอกจากนั้น ประเพณีไทยดั้งเดิม เช่น ประเพณีสงกรานต์ และลอยกระทง เป็นการจัดเพื่อความบันเทิงสนุกสนาน

คำสำคัญ : อาชญากรรมข้ามชาติ  ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  เมืองพัทยา

The first research objective of this study is to examine the characteristics, types and forms of trans-national crime in Phatthaya.  The second is to examine the context of trans-national crime in Phatthaya, and the third is to reveal the social and economic impacts of trans-national crime on the city from two target groups, namely, the general populace and government officials.  The study uses mixed methodology, with quantitative techniques including accidental sampling to determine the sample population, while qualitative methodology includes content analysis and in-depth interviews to both analyse and synthesise relevant information. The study found that generally, and for the various types and characteristics of trans-national crime reported, both the general populace and government officials agreed that it was mostly the fault of both Thai nationals and foreigners working together within an environment conducive to trans-national criminal activity.  It was also found that Russians and Pakistanis constituted the nationalities most involved in trans-national crime, with the main characteristic of trans-national crime being drug smuggling, especially of “ice” from Myanmar, “E” (ecstasy) from Europe (mainly the Netherlands) as well as cocaine from South American countries.  The second group of trans-national crime was human trafficking of both Thai and foreign women for the sex-trade with the main group being the import of prostitution services from Russia and Uzbekistan with the Russian mafia controlling the relevant entertainment businesses.  This type also included trade in boys.  The third type was money laundering in the form of real estate, the entertainment industry and illegal activities such as football game gambling etc. In summary, the major groups involved in trans-national crime in Phatthaya are Russians involved in the entertainment industry, tourism and prostitution; Scandinavians involved in the entertainment industry, import and export activities and drug-trafficking; the Chinese involved with tourism, restaurants, document forgery and gang activity, and; Indians involved with business fronting, passport and credit card forgery, as well as stealing from hotels and businesses. Socio-economic impacts on Phatthaya city were also revealed.  Economic impacts included the higher asset base or funds-raising capacity of foreign business owners who sometimes sold only to the same nationality as themselves, leading to lost business opportunities for Thai businesses.  The public sector – both national and local – also loses out by having to provide public amenities and other services while not receiving any taxation or other benefits in return since the illegally-operated businesses are not taxed.  In terms of changing traditional social values, Thai youth are noted to be more involved both in drug use and stealing, with young women seeing prostitution and normalized and a legitimate form of income, entertainment and procuring a foreign husband.  In addition, traditional Thai festivals such as Songkran (Thai New Year) and Loi Krathong (the Festival of Floating Light) have become mere entertainment and commercialized. 

Keywords :  Transnational Crime, Socio-Economic Effects, Pattaya Special Administrative District

 


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.