Page Header

Vol 13, No 1 (2020)

January-June

Table of Contents


บทความวิจัย (Research Article)

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการลงโทษทางร่างกายกับพฤติกรรมก้าวร้าวในนักศึกษา
Relationship between Corporal Punishment Myths and Aggressive Behavior in Undergraduate Students
PDF
หัตถพันธ์ วงชารี
ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ
Psychological Factors Affecting the Burnouts of Personnel at the National Housing Authority
PDF
อิษฎา เจตินัย , รังสิมา หอมเศรษฐี และ มณฑิรา จารุเพ็ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมแรงทางสังคมของพนักงานบริษัทผลิตอาหารพร้อมรับประทานแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี
Factors Affecting the Social Loafing Behavior of Personnel at a Ready-to-Eat Food Manufacturing Company in Pathum Thani Province
PDF
จิตราภรณ์ อินธนู , รังสิมา หอมเศรษฐี และ มณฑิรา จารุเพ็ง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
Factors Influencing Decision to Install Rooftop Solar Power System of Industry Sector in Eastern Econom
PDF
ธานทัต เอี่ยมทา และ นิภา นิรุตติกุล
ผลของการเจอคำศัพท์ต่อการเรียนรู้คำศัพท์ของนักศึกษาไทย
An Effect of Word Repetitions on Thai Student’s Vocabulary Learning
PDF
ณฐยา อุ่นอุดม
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาซื้อซ้ำเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายออนไลน์ของเจ็นเนอร์เรชั่นวายในประเทศไทย
The Study of the Relationship of Factors Affecting the Repurchase of Online Clothing and Apparel of Generation Y in Thailand
PDF
ธนัชชา คงสง
การพัฒนาคู่มือเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Development of Manual for Self-awareness of Undergraduate Students
PDF
เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์
การเทียบผลคะแนนแบบทดสอบ K-StEP กับแบบทดสอบ TOEIC โดยอ้างอิงจากกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR)
Mapping the K-StEP Test Scores to the TOEIC Test Scores Based on the Common European Framework of Reference (CEFR)
PDF
งามทิพย์ วิมลเกษม , ทิวาพร คงสม , สุภาลักษณ์ นครศรี , พงษ์พัฒน์ พันธนะหิรัญ , ธันยพร แสงวิรัช , ฌัลลิกา มหาพูนทอง , กรกฎ ก่ำแก้ว , วลัยกร เจริญสุข และ พรสวรรค์ ศุภศรี
การสื่อสารความหมายในการ์ตูนแอปพลิเคชัน เรื่อง ศรีธนญชัย เจ้าปัญญา
Communications in the Stories of the Wit of Sritanonchai Jaophanya on the Cartoon Application
PDF
วิเชษฐชาย กมลสัจจะ

บทความวิชาการ (Academic Article)

นักจิตวิทยาการปรึกษาตามรอยศาสตร์แห่งพระราชาสู่การประกอบวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Counselor Tracing the King's Science to Professional Practice Based on the Sufficiency Economy Principles
PDF
วรางคณา โสมะนันทน์ และ วิลาสินี ฝนดี