Page Header

Author Details

บุญแย้ม, ตรีทิพ, อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, Thailand

  • Vol 8, No 1 (2015) - Articles
    คุณภาพการบริการของบริษัทนำ เที่ยวประเทศจีนที่มีผลต่อความไว้วางใจ ในบริษัทนำ เที่ยว และความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
    Abstract  PDF