Page Header

Vol 8, No 1 (2015)

Table of Contents


Articles

การประเมินความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมินโดยใช้สถิติแคปปา PDF
ประสพชัย พสุนนท์
ตัวทำ นายที่สำ คัญที่มีต่อความผูกพันของพนักงาน PDF
วรรณะ บรรจง , ธงชัย เครือหงษ์ , อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล และ ศิโรจน์ พิมาน
ภาวะผู้นำและการทำ งานเป็นทีมที่พยากรณ์ความสำ เร็จในงาน ของพนักงานในโรงงาน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ PDF
ฐิติมา พูลเพชร และ ประสพชัย พสุนนท์
คุณภาพการบริการของบริษัทนำ เที่ยวประเทศจีนที่มีผลต่อความไว้วางใจ ในบริษัทนำ เที่ยว และความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย PDF
ฉงจิ่ง หลี่ และ ตรีทิพ บุญแย้ม
ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารออมสิน ในเขตอำ เภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ PDF
อรษา ทิพย์เที่ยงแท้ และ พิภพ วชังเงิน
Language Function Difficulties Experienced by Thai Students in Real Situations: A Case Study of Thai Students in the United States PDF
Patcharapon Songsangkaew
การพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษา PDF
ชัยยศ ดำรงกิจโกศล , พิสิฐ เมธาภัทร และ ไพโรจน์ สถิรยากร
การแสดงออกของอารมณ์ในที่ทำ งานของพนักงาน PDF
มานพ ชูนิล
การยอมรับตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่พยากรณ์ความฉลาดทาง จิตวิญญาณของครูโรงเรียนสังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดสมุทรสาคร PDF
ปฎาวุฒิ สุจินดามณีชัย , เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์ และ ราชันย์ บุญธิมา
การฟังเสียงเพลงบรรเลงและการมองภาพสวยงามที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ของข้าราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ PDF
วัลลภ กรานวงษ์ , เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์ และ ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ เชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของพนักงานและพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ งาน ของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต PDF
อรวรางค์ จันทร์เกษม , วรกมล วิเศษศรี และ สุภัททา ปิณฑะแพทย์
การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำ ไปสู่ความสำ เร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุในสำ นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า PDF
สาธิมา ชลศิริ
หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน แบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา PDF
กิตติ จันทรา , ไพโรจน์ สถิรยากร และ พิสิฐ เมธาภัทร
การพัฒนารูปแบบการจัดการบริหารระบบการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา PDF
วัชรินทร์ รักเสนาะ , ไพโรจน์ สถิรยากร และ พิสิฐ เมธาภัทร
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้ารับการฝึกอบรม กับบริษัทภายนอก กรณีศึกษา บริษัทผลิตข้อต่อประปาโลหะ PDF
เชาวนะ ฉายแสง และ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์