Page Header

Author Details

เมธาภัทร, พิสิฐ, รองศาสตราจารย์ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, Thailand

  • Vol 8, No 1 (2015) - Articles
    หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน แบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา
    Abstract  PDF
  • Vol 8, No 1 (2015) - Articles
    การพัฒนารูปแบบการจัดการบริหารระบบการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
    Abstract  PDF