Page Header

Author Details

บุณยะประพันธ์, เบญจวรรณ, อาจารย์ประจำ ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, Thailand

  • Vol 8, No 1 (2015) - Articles
    การยอมรับตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่พยากรณ์ความฉลาดทาง จิตวิญญาณของครูโรงเรียนสังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดสมุทรสาคร
    Abstract  PDF