Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 98, No 2 (2016): progress of Center for the Advancement of test persons by profession. KMUTNB การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพในสถานประกอบการบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน Abstract
เยาวรักษ์ ภิรมย์, พิสิฐ เมธาภัทร, ไพโรจน์ สถิรยากร
 
Vol 98, No 2 (2016): progress of Center for the Advancement of test persons by profession. KMUTNB การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ Abstract
เผด็จ อมรศักดิ์
 
Vol 98, No 2 (2016): progress of Center for the Advancement of test persons by profession. KMUTNB การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ผะอบ พวงน้อย, ปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง, สมชาติ เลิกบางพลัด, ปิยธิดา คนเก่ง
 
Vol 98, No 2 (2016): progress of Center for the Advancement of test persons by profession. KMUTNB การสร้างรูปแบบการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย Abstract   PDF (ภาษาไทย)
อรทัย ทองฤทธิ์, สนอง โลหิตวิเศษ
 
Vol 98, No 2 (2016): progress of Center for the Advancement of test persons by profession. KMUTNB การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมของสถานศึก Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สุตถิพันธ์ แสงกวีเลิศ, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, ไพโรจน์ สถิรยากร, คมศร วงษ์รักษา
 
Vol 98, No 2 (2016): progress of Center for the Advancement of test persons by profession. KMUTNB การสร้างรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สุชานันท์ อ้อหิรัญ, สนอง โลหิตวิเศษ
 
Vol 98, No 2 (2016): progress of Center for the Advancement of test persons by profession. KMUTNB การพัฒนาสมรรถนะอาชีพช่างไฟฟ้าโรงงาน โดยใช้โครงงานวิชาชีพเป็นฐาน ระบบทวิภาคี สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา, สมศักดิ์ ลิลา, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
 
Vol 98, No 2 (2016): progress of Center for the Advancement of test persons by profession. KMUTNB การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ประวิทย์ สุดประเสริฐ, ปาณิศา แก้วสวัสดิ์, ปรัชญนันท์ นิลสุข, วีระพล โมนยะกุล
 
Vol 98, No 2 (2016): progress of Center for the Advancement of test persons by profession. KMUTNB แบบจำลองความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟสดของผู้บริโภคชาวไทย Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ณฐา เศวตนรากุล, รังสรรค์ แสงสุข, ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร, ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
 
Vol 98, No 2 (2016): progress of Center for the Advancement of test persons by profession. KMUTNB การใช้กาวฟีนอลผลิตแผ่นฝ้าเพดาน T-Bar จากต้นสบู่ดำ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ผกามาศ ชูสิทธิ์
 
Vol 97, No 1 (2016): การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งห์พิมพ์ การพัฒนารูปแบบการบริหารองค์กรธุรกิจรักษาความปลอดภัย Abstract   PDF (ภาษาไทย)
อรปภา คุ้มพูล, วันชัย ปานจันทร์, วุฒิพล สกลเกียรติ, พงศ์เทพ จิระโร
 
Vol 97, No 1 (2016): การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งห์พิมพ์ รูปแบบภาวะผู้นำเชิงวิชาการที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ขนิษฐา โพธิสินธุ์
 
Vol 97, No 1 (2016): การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งห์พิมพ์ ความเชื่อมั่นและความเป็นปรนัยของเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานในกระบวนการวิจัยทางการศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์, สุราษฎร์ พรมจันทร์
 
Vol 97, No 1 (2016): การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งห์พิมพ์ การพัฒนาชุดการสอนสมรรถนะรายวิชา“วิชาคณิตศาสตร์ยานยนต์” หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล, บรรเลง สระมูล
 
Vol 97, No 1 (2016): การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งห์พิมพ์ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายในสำหรับโรงเรียนสาธิต ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ณัฐกาญจน์ แสนทวี, พงศ์เทพ จิระโร, ผลาดร สุวรรณโพธิ์
 
Vol 97, No 1 (2016): การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งห์พิมพ์ การพัฒนาชุดฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ภัทรานิษฐ์ บุณยวิบูลย์, วัฒนีย์ โรจน์สัมพันฤทธิ์
 
Vol 92, No 1 (2014): โครงการนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความสามารถ A Study of Semester start-End Date of Vocational Institute Adjustment to Prepare for Asian Economics Community. Abstract   PDF
วณิชย์ อ่วมศรี, สิริพงศ์ เพชรนาค, สิริชัย นัยกองสิริ
 
Vol 91, No 4 (2014): การจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ An Attitude toward the CAI in Routine Radiographic Positioning and Imaging. Abstract   PDF
Thanathorn Chongcharoenkamol, Wiwat Owasirikul, Tipwimol Meechai, Woranut Iampa, อำพลพรต วงศ์เปี่ยม, Asst. Prof. Dr. Yudthaphon Vichianin
 
Vol 92, No 1 (2014): โครงการนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความสามารถ Construction and Efficiency Evaluation of Injection Mold Design Engineering Electronic Book for Tool and Die Manufacturing Technology Program in Bachelor Degree of Industrial Technology Curriculum (B.E.2555) Rajamangala University of Technology Abstract   PDF
ธีรพงษ์ ดวงทองคำ, วิหาร ดีปัญญา
 
Vol 91, No 4 (2014): การจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ Curriculum Development of Total Quality Management for Security Services In Services Industry Abstract   PDF
กุลประวีณ์ ศิริภูริพลังกร, Assoc.Prof.Dr.Kanit Chaloeichanya, Assis. Prof.Dr.Sompoap Talabgaew
 
Vol 92, No 1 (2014): โครงการนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความสามารถ Development Of An Adaptive Learning Model With Interactions On Tablets Abstract   PDF
ธิดารัตน์ จอดนอก, ดร. กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
 
Vol 92, No 1 (2014): โครงการนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความสามารถ Development of Cloud-Based Knowledge Management as a Service Model Abstract   PDF
อาณัติ รัตนถิรกุล, รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
 
Vol 91, No 4 (2014): การจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ Development of design procedure of clectronic bookfor U-learning Using ARCS model Abstract
บุญรัตน์ แผลงศร
 
Vol 91, No 4 (2014): การจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ Development of Integrated online vourse to enhance cooperative learning and inquiry skills for Graduate students. Abstract   PDF
โอภาส เกาไศยาภรณ์, ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์, วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล
 
Vol 92, No 1 (2014): โครงการนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความสามารถ Development of Learning Achievement in Calculus 1 for Engineers through Basic Mathematics Tutorials Abstract   PDF
ศรีวิไล พวกน้อย
 
1 - 25 of 86 Items 1 2 3 4 > >> 


--------------------------------------------------------------------------------------------------
© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800
โทรศัพท์ : 0-2586-9017, 0-2585-2655, 0-2585-7590
โทรสาร : 0-2585-7590
www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal
e-Mail : jtna@kmutnb.ac.th