Page Header

การวางแผนการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย
Transportation Planning for Medical Products in Hospital, A Case Study of Large Public Hospital in Thailand

Wipawan Dankamned, Jirawan Niemsakul

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเส้นทางและวางแผนการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรณีศึกษา ให้มีระยะทางและต้นทุนรวมต่ำที่สุด โดยการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) ที่มีการโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear-Programming) และประยุกต์ใช้วิธีการหาตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดร่วมด้วย ภายใต้เงื่อนไขคือ ระยะทางสั้นที่สุดและปริมาณผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต้องไม่เกินความจุบรรทุกของยานพาหนะ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ เมื่อปริมาณความต้องการใช้ตามคำสั่งของแพทย์ประจำอาคารมีปริมาณมาก ทำให้แม่บ้านมีกำลังในการขนส่งไม่เพียงพอ เกิดปัญหาการแบ่งส่งที่แต่ละครั้งไม่เต็มความจุบรรทุกของยานพาหนะ เกิดต้นทุนทางแรงงานที่ไม่จำเป็นและการขนส่งไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด เมื่อทำการแก้ไขพบว่า ระยะทางที่ใช้ในการขนส่งต่อสัปดาห์ลดลงจาก 37,500 เมตร เหลือ 9,500 เมตร ลดลง 28,000 เมตร หรือร้อยละ 75 และการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ตรงเวลาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 95 นอกจากนี้ เมื่อโรงพยาบาลกรณีศึกษาทำการจัดตั้งหน่วยงานขนส่งกลาง จัดหายานพาหนะที่มีความจุบรรทุกขนาด 640,000 ลบ.ซม. และใช้ระยะทางที่จัดขึ้นใหม่ เมื่อพิจารณาต้นทุนพบว่า ต้นทุนระบบการทำงานใหม่ลดลงจาก 779,060 บาทต่อเดือน เหลือ 173,120 บาทต่อเดือน ซึ่งลดลง 605,940 บาท หรือร้อยละ 78 ซึ่งจากการวิจัยสรุปได้ว่าการจัดเส้นทางและวางแผนการขนส่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงพยาบาลกรณีศึกษาได้

The objective of this research was to plan the transportation route of medical supplies in a case study hospital to minimize overall distances and costs by creating Mathematical Model containing “Linear-Programming” and applying such methodology to calculate the aforementioned route. The shortest route and product quantity were aligned with vehicle’s capacity to solve the ongoing problems; an over-demand upon doctor instruction from each department which subsequently affected hospital maids’ total manpower, a higher number of partial delivery and a highly unplanned labor cost. After applying the designed methodology, the results showed a reduction in distance needed for a weekly delivery from 37,500 meters to 9,500 meters, a total of 28,000 meters or 75 % distance reduction. At the same time, on-time shipments were boosted up from 40 to 95 %. In addition, after assigned a central delivery operating unit with the vehicle capacity of 640,000 cubic centimeters and the designed route calculated from this research, the total operation cost was reduced from 779,060 to 173,120 THB, a total of 605,940 THB or 78 % reduction per month illustrating that the transportation planning for medical products in hospital was proved efficient in the case study hospital.

Keywords

การจัดเส้นทาง; การขนส่ง; การหาตำแหน่งที่ใกล้ที่สุด; การโปรแกรมเชิงเส้นตรง

Vehicle Routing; Transportation; Nearest-Neighbor Heuristic; Linear-Programming


[1] K. Duangpun, S. Muangchoo, P. Imdacha and P. Kitisuwan, Hospital Logistics, Centre of Logistics Management and Healthcare Supply Chain (LogHealth), Mahidol University, 2016. Available: www.loghealth.mahidol.ac.th/file/file-11-22-2016-10-47-16-AM.pdf (in Thai)
[2] D. Kritchanchai, Healthcare Supply chain and Logistics, Centre of Logistics Management and Healthcare Supply Chain (LogHealth), Mahidol University, 2017. Available: http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/files/D1S1_LogHealth.pdf (in Thai)
[3] A. Wijitmakethong, Logistic System, The Thai Red Cross Society, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Available: www.loghealth.mahidol.ac.th/file/file-11-2-2016-3-34-16-PM.pdf, 2016. (in Thai)
[4] P. Siri-O-Ran, Transportation Cost Reduction by Optimal Vehicle Routing Management: A Case Study of The Soft Drink Business, Panyapiwat Journal, 2014, 5, 272-279. (in Thai)
[5] C. Barnhart and G. Laporte, Vehicle Routing, Handbooks in Operations Research and Management Science: Transportation, Volume 14, Elsevier B.V., Netherland, 2007.
[6] R. Martí, P. Panos and M.G.C. Resende, Handbook of Heuristics, Volume 1-2, Springer, Switzerland, 2018.
[7] B.E. Engin, M. Martens, and T. Paksoy, Lean and Green Supply Chain Management, Springer International Publishing, Switzerland, 2019.
[8] S. Punyapa and C. Sunarin, Vehicle Routing for Flood Evacuation by Considering Different Type of Victims, The Journal of KMUTNB, 2017, 27(2), 289-302. (in Thai)
[9] P. Sae-lee, W. Wichitphongsa and H. Puongyeam, The Case Study of Ratsamee 2015 Limited Partnership: A Vehicle Routing Problem Solved using Linear Programming, Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal, 2017, 10, 48-59. (in Thai)
[10] P. Chaiwuttisak, K. Sukka, C. Sawasdee, W. Daengsai, S. Buathong and B. Warachan, Vehicle Routing Problem for Construction Materials, The Journal of KMUTNB 2018, 28(2), 427-438. (in Thai)
[11] N.A. El-Sherbeny, Vehicle Routing with Time Windows: An Overview of Exact, Heuristic and Metaheuristic Methods, Jouanal of king Saud University (Science), 2010, 22(3), 123-131.
[12] M. Masaeli, S.A. Alumur and J.H. Bookbinder, Shipment Scheduling in Hub Location Problems, Transportation Research Part B: Methodological, 2018, 115, 126-142.
[13] O. Jaruphat and P. Chaovalitwongse, Heuristic for Open Vehicle Routing Problem to Reduce Transportation Cost, Engineering Journal, 2013, 4(3), 57-72. (in Thai)
[14] J. Niemsakul, Analysis of Problems and Allocation of Trucks in Sugarcane Transportation to Sugar Factories, Case Study: Sugar factory in the eastern region of Thailand, Sripatum Chonburi Journal, 2009, 6, 16-29. (in Thai)

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.