Page Header

การประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคันเซร่วมกับแบบจำลองคาโนเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟจากกระจูดจักสาน
Application of Kansei Engineering Technique and Kano Model for Design and Development of Lamp Products from Krajood Basketry

Surasit Rawangwong, Chatree Homkhiew, Chainarong Srivabut, Pheeraphong Phanthasri

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟจากกระจูดจักสานโดยการประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคันเซร่วมกับแบบจำลองคาโนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา งานวิจัยนี้เริ่มจากการประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันเซในการสำรวจและคัดเลือกคำแสดงความรู้สึกหรือคำคันเซของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ จากนั้นประยุกต์ใช้แบบจำลองคาโนในการสร้างแบบสอบถามเพื่อสำรวจและวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของคุณลักษณะผลิตภัณฑ์โดยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์สามารถนำมาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันเซเพื่อสำรวจอารมณ์ ความรู้สึก และความต้องการของลูกค้าทั้งด้านความรู้สึกและด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่มีต่อภาพตัวแทนผลิตภัณฑ์สำหรับนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจข้อมูลเป็นแบบลิเคิร์ต ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 3 ส่วนหลักคือ ส่วนคําแสดงขอบเขตความรู้สึก ส่วนขอบเขตคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ และภาพตัวแทนผลิตภัณฑ์ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่อยู่ในรูปแบบของสมการพยากรณ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์กระจูดที่ได้ออกแบบใหม่นั้นถูกวิเคราะห์ด้วยกระบวนการของเทคนิควิศวกรรมคันเซร่วมกับแบบจำลองคาโน ผลการวิจัย พบว่ามีคำแสดงความรู้สึกในการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟกระจูด  จักสานหลัก ๆ คือ น่าสนใจ แปลกใหม่ และมีเอกลักษณ์ ทั้งพบว่าข้อกำหนดและคุณลักษณะสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟจากกระจูดจักสานประกอบด้วย รูปทรงโคมไฟ รูปทรงฐานโคมไฟ ลวดลายการสาน โทนสี และเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ มีความสอดคล้องกับอารมณ์ ความรู้สึกและความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

This research aimed to design and develop a decorative type of Krajood woven lantern by applying Kansei engineering (KE) and Kano’s model to promote tourism in the Songkhla Province. The Kansei Engineering (KE) was used to survey and select the customer's feelings or Kansei words for the product and the Kano model was then applied to create a questionnaire to survey and analyze the coefficients of satisfaction and dissatisfaction of product attributes, where qualified product attributes could be used as a component of product design. Applying KE to explore the emotions, feelings and needs of customers, was used to evaluate the product attributes towards designing new products. The data used to create the questionnaire consisted of 3 main parts, namely the word boundary part, product feature scope, and product representative images. The survey data were then analyzed with a quantitative analysis method in the form of a forecast equation. The newly designed Krajood products were analyzed from KE and Kano model. The results showed that the main expressions for the design of Krajood lamp products are interesting, exotic, and unique. Also, the product features were designed in the shape of the lamp, weave pattern, color tone, and product identity. There are in tune with the moods feelings and needs of the customers even more.

Keywords: การออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมคันเซ แบบจำลองคาโน กระจูด ผลิตภัณฑ์โคมไฟ; Product Design, Kansei Engineering, Kano Model, Krajood, Lamp Products


[1] N. Rodchuen, Designing the basketry bamboo products from local wisdom, Community Enterprise basketry local handicrafts of Baan Dongchaplu, Bangmafor sub-district, Krok phra district, Nakhon Sawan province, Art and Architecture Journal Naresuan University, 2017, 8(1), 12-13. (in Thai)

[2] S. Maprasong, Krajood and women: Change of resources and community management in a developmental context, Rusamilae Journal, 2015, 36(3), 54-73. (in Thai)

[3] B. Muangmeesri, W. Vanpetch, S. Phongphit and C. Ekpetch, Design procedure development in bulrush reed product development by the community management: The case study of Tumbol Thasatorn, Amphur Phun-Phin, Surat Thani Province, NIDA Development Journal, 49(3), 2009 , 21-38. (in Thai)

[4] W. Intanai, P. Panthasri and B. Julukun,  Media design for promoting cultural tourism inspired by the way of life, local wisdom, and identities of folk performances appear in the Songkhla Lake Basin, The Academic Journal Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University, 2021, 8(1), 124-140. (in Thai)

[5] A. Suzianti, and A. Aldianto, Redesign of product packaging with Kansei engineering: Empirical study on Small-medium enterprises in Indonesia, Makara Journal of Technology, 2020, 24(2), 65-71.

[6] K Pimapunnsri, New product development using Kansei engineering, The 2nd National Conference on Industrial Operations Development, (CIOD 2011), Proceeding, 2011, 331-337.

[7] S. Yoswangjai, Product design and development for dinner chair of Kansei engineering, KKU Engineering Journal, 2014, 41(2), 191-200. (in Thai)

[8] K. Prayoonwong, Application of Kansei engineering for new product development: conceptual wardrobe product design, Thesis, Industrial Engineering, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, 2012. (in Thai)

[9] I.P. Tama, W. Azlia and D. Hardiningtyas Development of customer oriented product design using Kansei engineering and Kano model: Case study of ceramic souvenir, Procedia Manufacturing, 2015, 4, 328-335.

[10] M. Kikumoto, Y. Kurita and S. Ishihara, Kansei engineering study on car seat lever position, International Journal of Industrial Ergonomics, 2021, 86, 103215.

[11] M. Misaka and H. Aoyama, Development of design system for crack patterns on cup surface based on Kansei, Journal of Computational Design and Engineering, 2018, 5, 435-441.

[12] U. Jaroenkietkajorn, and S.H. Gheewala, Interlinkage between water-energy-food for oil palm cultivation in Thailand, Sustainable Production and Consumption, 2020, 22, 205-217.

[13] N. Kano, N. Seraku, F. Takahashi and S.I. Tsuji, Attractive quality and must-be quality, Journal of the Japanese Society for Quality Control, 1984, 14, 147-156.

[14] H. Liu, Research on module selection method based on the integration of Kano module with QFD method, Journal of Service Science and Management, 2012, 5(2), 206-211.

[15] Y. Akao, Quality Function Deployment: Integrating customer requirements in to Product Design, 1st Ed., Productivity Press, MA, USA, 1990.

[16] B. Srisatidnarakul, Development and validation of research instruments: psychometric properties, Chulalongkorn University Printing House, Bangkok, Thailand, 2012. (in Thai)

[17] R. Pongwiritthon, B. Kantawongwan, R. Sookmanee and C. Woraphicha, Marketing mix development guideline of Nonghoi royal project for sustainable agro-tourism by using Kano’s model analysis, Suranaree Journal of Social Science, 2013, 7(1), 17-35. (in Thai)

[18] N. Kumpong, and C. Kasemset, Application of Kansei engineering in food product development framework: A case study of parboiled rice, Industrial Engineering Conference Network (IE-Network 2012), 2012, 2030-2037. (in Thai)

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.ind.tech.2022.12.010

Refbacks

  • There are currently no refbacks.