Page Header

การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพร่วมกับวิศวกรรมคันเซในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดถ้วยชาเซรามิก
Application of Quality Function Development Technique in Combination with Kansei Engineering in the Design and Development of Ceramic Tea...

Surasit Rawangwong, Chatree Homkhiew, Thaya Pirom, Julaluk Rodjananugoon, Chaiwattanapat Laosat

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพร่วมกับวิศวกรรมคันเซสำหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดถ้วยชาเซรามิกที่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรม อารมณ์ และความต้องการของผู้บริโภค โดยการรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคและแปลงความต้องการด้วยเมทริกซ์ การวางแผนผลิตภัณฑ์หรือบ้านคุณภาพ พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลด้านอารมณ์และความรู้สึกของผู้บริโภคด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณประเภทที่ 1 ในรูปแบบของสมการพยากรณ์ เพื่อช่วยสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ชุดถ้วยชาเซรามิกได้รับการออกแบบและพัฒนาคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ในส่วนของรูปแบบ/รูปทรงที่มีความแปลกใหม่ มีอัตลักษณ์ท้องถิ่น มีความสวยงาม ขนาด ลวดลาย สีที่สวยงามเหมาะสม ดินมีความละเอียด ใช้งานได้หลากหลาย และมีประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมกับการใช้งาน อีกทั้งพบว่า คำแสดงความรู้สึกที่ใช้ในการสื่อถึงผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ความรู้สึกความสวยงาม แปลกใหม่ และมีความเป็นอัตลักษณ์ โดยประเด็นความต้องการที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญและมีความพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ประเด็นด้านการออกแบบที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และในส่วนระดับความพึงพอใจในประเด็นรองลงมา คือ คุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51

This research aims to apply the quality function development technique in combination with Kansei engineering for the design and development of ceramic tea set products that “can respond to consumer behavior, mood, and needs” By collecting consumer demand data and converting demand with a product planning matrix or the house of quality. And survey consumer sentiment data with Quantification theory type 1 in the form of a forecast equation to help create new product models. The results showed that ceramic tea set products have been designed and developed product features in terms of form/shape with novelty, local identity, beautiful, suitable size, pattern, beautiful color, the soil is fine, versatile, and useful suitable for use. Also found that the expressions used to convey a product consisted of a feeling of beauty, novelty, and identity. The issue of the needs that consumers are the most important and the most satisfied first is a design requirement with a local identity, the satisfaction level was at a very good level with an average of 4.58. And the level of satisfaction in the second issue is product features are beautiful, the satisfaction level was at a very good level with an average of 4.51.

Keywords: การออกแบบผลิตภัณฑ์; การแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ; วิศวกรรมคันเซ; เซรามิก; ชุดถ้วยชา; Product Design; Quality Function Development; Kansai Engineering; Ceramic; Tea cup set


[1] H. Sornpala, L. Lertkulprayad, Motivation and marketing mix Influencing tourists buying behavior at ceramic outlet lampang province thailand, Dusit Thani College Journal, 2016, 11(1), 205-223. (in Thai)

[2] A. Indraphadung, N. Srisanit, Design and development software for small and medium ceramics industrial improvement with quality function development, Srinakharinwirot University Journal of Science and Technology, 2010, 2(1), 126-135. (in Thai)

[3] Chiang Mai University School of Public Policy, The study of ceramics industry strategy, Research Report, Chiang Mai University, 2014. (in Thai)

[4] A. Keawwandee, An  application of quality function development technique for the design and development of leather products, Thesis, Chulalongkorn University, Thailand. 2002. 

[5] C. Sritong and O. Sritong, Product development using quality function deployment (QFD) in furniture Industry: A case study of office chair design, Valaya Alongkorn Review Humanities and Social Science, 2016, 6(2), 111-124. (in Thai).

[6] R. Sinthavalai, S. Ruengrong, An application of house of quality (HOQ) for designing rice product as a souvenir, Naresuan University Journal: Science and Technology, 2018, 26(3), 36-51. (in Thai)

[7] A.T. Pambudi, M.R. Suryoputro, A.D. Sari, R.D. Kurnia, Design of lesehan chair by using kansei engineering method and anthropometry approach, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2016, 1-9.

[8] S. Yodwangjai, Product design and development for dinner chair of Kansei Engineering, KKU Engineering Journal, 41(2), 2014, 191-200. (in Thai).

[9] J. Vieira, J.M. Osorio, S. Mouta, P. Delgado, A. Portinha, J. F. Meireles, J.A. Santos, Kansei Engineering as a tool for the design of in-vehicle rubber keypads, Applied Ergonomics, 2017, 61, 1-11.

[10] N. Khumpong, C. Kasemset, Application of kansei engineering in food product development framework: a case study of parboiled rice, The 2012 Industrial Engineering Network Academic Conference (IE-Network 2012), Proceeding, 2012, 2030-2037. (in Thai)

[11] L. Silano, How to use the appropriate statistical formuias for determining the sample size for quantitative research designs in the humanities and social science study, Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University, 2017, 12(2), 50-61. (in Thai)

[12] N. Meemongkol,  P. Junsong, W. Santiamorntut, Application of quality function deployment technique for searchingof device characteristic and design of health care monitoring device. KKU Research Journal, 2013, 17(4), 515-527. (in Thai)

[13] C. Homkhiew, T. Ratanawilai, K. Pochana.  Application of a quality function deployment technique to design and develop furniture products, Songklanakarin Journal of Science and Technology, 2012, 34(6), 663-668. (in Thai)

[14] R. Sinthavalai, P. Boonchu, S. Polmai, An application of house of quality (HOQ) in Improving a package of medical equipment, The Journal of KMITNB, 2016, 26(3), 437-450. (in Thai)

[15] K. Somthong, N. Pianthong, Development of chinese sausage product using quality function deployment, Thai Industrial Engineering Network Journal, 2016, 2(1), 19-26. (in Thai)

[16] S. Fan, J. Xiong, T. Xu, S. Chen, W.  Zhang, QFD design of machine - made sand based on independent/decomposition axiom, Procedia Engineering, 2017, 174, 442-448.

[17] Y. Akao, Quality function deployment: lntegrating customer requirements into product design, Productivity, Press Cambridge, MA. England, 1990.

[18] P. Meehanpong, K. Chatdokmaiprai, Assessing quality of research instrument in nursing research, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 2018, 19(1), 9-15. (in Thai)

[19] M. Russameesritrakul, P. Taweesuk, The influence of attitudes towards the decision making process of eco-friendly packages in chatuchak, Bangkok, Suthiparithat Journal, 2020, 34(110), 251-267. (in Thai)

[20] M. Kikumoto, Y. Kurita, S.Ishihara, Kansei engineering study on car seat lever position, International Journal of Industrial Ergonomics, 2021, 86, 1-19.

[21] M. Zeydan, A. Ocal, A rule-based approach to sofa design with kansei engineering, Journal of Industrial Engineering, 2021, 32(1), 68-89.

[22] T. Pirom, S. Rawangwong, A.Thongkamkaew, C. Hutyee, Design and developed product the kindergarten classroom furniture with rubber wood using quality function development, The Journal of Industrial Technology, 2019, 15(3), 76-91. (in Thai)

[23] R.J. LU, Y.X. Feng, H. Zheng, J.R. Tan, A product design based on interaction design and axiomatic design, Procedia CIRP, 2016, 53, 125-129.

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.ind.tech.2022.12.002

Refbacks

  • There are currently no refbacks.