Page Header

Vol 18, No 1 (2022)

January-April

Table of Contents


ปกวารสาร (cover)

ปกวารสาร (cover) - volume 18, issue 1, 2022. PDF
CIT Editorial

ข้อมูลวารสาร (Journal Information)

กองบรรณาธิการ (Editorial Board) / วัตถุประสงค์ (Objectives) / บทบรรณาธิการ (Editorial Note) / สารบัญ (Table of Contents) PDF
CIT Editorial

Research articles

Response Surface Optimization on Flexural Properties of Wood-Plastic Composites for Structure Materials Exposed to High Moisture Content PDF
Chainarong Srivabut , Apichon Thongmung Kamnerdwam , Chatree Homkhiew , Surasit Rawangwong และ Thanate Ratanawilai
A Study on The Effect of Gap Distance and Brass Electrode Shape to Breakdown Voltage on Transformer Oil
การศึกษาผลของระยะแกปและรูปร่างอิเล็กโทรดทองเหลืองที่มีต่อแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนน้ำมันหม้อแปลง
PDF
Anyarat Sonsanam และ Tawatchai Sonsanam
Nano-particle Study on Non-thermal Plasma Exhaust from Waste Cooking Oil Biodiesel Combustion through Optical and Scanning Mobility Sizers PDF
Sarapon Thitipatanapong , Sathaporn Chuepeng และ Poranat Visuwan
The Study of Proportion of Bagasse Ash Affecting to Compressive Strength of Concrete
การศึกษาสัดส่วนของเถ้าชานอ้อยที่มีผลต่อกำลังรับแรงอัดในคอนกรีต
PDF
Sutthichai Tancharoen และ Apised Suwansaard
Thai Cultivated Banana Fibers as The Sustainable Sound and Heat Insulation Materials PDF
Pruktivud Chattaviriya , Dusanee Supawantanakul , Ratsamee Sangsirimongkolying และ Gritsada Sua-iam
The Use of Waste Materials from RAP and FGD Gypsum to Compensatory the Pavement Material
การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าและยิปซัมสังเคราะห์เพื่อทดแทนวัสดุงานชั้นทาง
PDF
Chalermphol Chaikaew , Patchareeya Chaikaew และ Warun Na Songkhla
Structural Equation Model Factors Affecting The Performance of The Orchid Industry for Export in The Lower Central Region of Thailand PDF
Nettawan Somnam และ Tongtang Tonglim
An Improved Whale Optimization Algorithm for Vehicle Routing Problem with Time Windows PDF
Sirichai Yodwangjai และ Kittipong Malampong
Development of Mushroom Sausage Added with Tamarind Seed Flour of Dong Kui Community Enterprise, Food Production and Processing Phetchabun Province PDF
Suwimon Theakthum , Hathainuch Janchaiyaphoom และ Thongchai Khrueaphue
The Quantitative and Qualitative Analysis of Logistics Performance Factors for Thailand’s Agriculture
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของปัจจัยด้านประสิทธิภาพโลจิสติกส์สำหรับภาคการเกษตรของประเทศไทย
PDF
Apitchaya Somsri , Yotsuda Buranasing , Nantakrit Yodpijit และ Manutchanok Jongprasithporn
Parameters Affecting Direct Shear Bond between Existing Concrete and New Concrete
ตัวแปรที่ส่งผลต่อการยึดหน่วงแบบเฉือนตรงระหว่างคอนกรีตเดิมกับคอนกรีตใหม่
PDF
Wasithagrit Jangate และ Chuchai Sujivorakul
Development of Standard System Integration Process for the Automotive Industry
การพัฒนากระบวนการบูรณาการระบบมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
PDF
Oumarin Chanyoothayotin และ Sudaw Lertwisuttipaiboon
Wastewater Treatment of Laundry Detergent Solution using Blue Swimming Crab Shells and Cuttlebone
การบำบัดน้ำเสียจากผงซักฟอกโดยใช้กระดองปูม้าและกระดองหมึก
PDF
Anthika Sa-ngiamjai
The Appropriate Ratio between Width and Depth of a Concrete Bridge Deck Joint Shoulder for Preventing Damage from Truck Loadings
อัตราส่วนความกว้างต่อความลึกของบ่ารองรับรอยต่อคอนกรีตพื้นสะพานที่เหมาะสมสำหรับป้องกันการชำรุดเนื่องจากน้ำหนักล้อรถบรรทุก
PDF
Kunanon Ngamkam และ Kittipoom Rodsin