ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับทักษะปฏิบัติ ด้านการออกแบบกราฟิกบนสื่อดิจิทัล สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปิยพัทธ์ เลือดสงคราม, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, ณัฐพล รำไพ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานและหาคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับทักษะปฏิบัติ ด้านการออกแบบกราฟิกบนสื่อดิจิทัล สำหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน ด้านการออกแบบบนสื่อดิจิทัล 3) ประเมินทักษะปฏิบัติ ด้านการออกแบบกราฟิกบนสื่อดิจิทัล สำหรับนิสิต ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4) ศึกษาความพึงพอใจของ นิสิตปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับทักษะปฏิบัติ ด้านการออกแบบกราฟิกบนสื่อดิจิทัล กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี  ที่ลงทะเบียนในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับทักษะปฏิบัติ  2) แบบประเมินคุณภาพ บทเรียนมัลติมีเดีย 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย ร่วมกับทักษะปฏิบัติ 4) แบบประเมินทักษะปฏิบัติ  5) แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับทักษะปฏิบัติ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ผลการวิจัย พบว่า 1) กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย ร่วมกับทักษะปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (= 4.54 ) และคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย อยู่ในระดับดีมาก (= 4.70) 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการประเมินทักษะปฏิบัติ ที่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับทักษะปฏิบัติ อยู่ในระดับดีมาก (= 4.55) และ 4) ผลความพึงพอใจ ในภาพรวมที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับทักษะปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.66)


[1] สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษาสำนักงาน

     คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. 

     (2561). แผนปฏิบัติการ.  กรุงเทพมหานคร.

[2] พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา. 

     (2546). ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ.

     2556.  กรุงเทพมหานคร

[3] สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  (2560). 

     แผนการศึกษาแห่งชาติ 2.  พิมพ์ครั้งที่ 1  มีนาคม

     2550. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวานกราฟิก

     จำกัด.

[4] วรพจน์  วงค์กิจรุ่งเรือง.  (2554).  ทักษะแห่งอนาคต

     ใหม่.การศึกษาเพื่อศตวรรตที่21.

     กรุงเทพมหานคร: โอเพ่นเวิลต์ส.

[5] ภาสกร เรืองรอง. (2557). เทคโนโลยีการศึกษากับครู

     ไทยในศตวรรษที่ 21. วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 5

     ฉบับพิเศษ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

[6] ปรัชญนันท์  นิลสุข.  (2558).  The 21st Century

     teacher (ครูอาชีวะแห่งศตวรรษที่ 21).

     กรุงเทพมหานคร: ฐานการพิมพ์.

[7] ประพรรธน์ พละชีวะ. (2550). การนําเสนอรูปแบบ

     การสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน

     ในโครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับการฝึกแก้ปัญหา

     ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.  

     วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

     โสตทัศนศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

[8] Johnson, K.. McHugo, C. and Hall. T.

     Analysing the efficacy of blended learning

     using Technology Enhanced Learning

     (TEL)and m-Learning delivery technologies

     (Online)http://wwwascilite.org.au/conferences

/ sydney06/procceding/pdf papers/p?3.pdf. 3 July 2018.

[9] ภคชาติ  พุทธิปกรณ์. (2550). “การพัฒนาบทเรียน

     คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การออกแบบกราฟิก

     สำหรับนักเรียน ช่วงชั้นที่ 4.” สารนิพนธ์ปริญญา

     มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิต

     วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

[10] ธวัชชัย  ก้านศรีรัตน์.  (2559).  การสร้างไอเดีย

     สำหรับการออกแบบกราฟิก. นวัตกรรมการเรียนรู้

ทางเทคโนโลยี. สาขาวิชาการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

[11] ภัทรา วยาจุต. (2550). ผลการเรียนแบบผสมผสาน

     และแบบใช้เว็บช่วย ที่มีผลต่อการทางการ

     เรียนของนิสิตระดับปริญญาบัญฑิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิยาลัย ที่มีบุคลิกต่างกัน สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา. ภาควิชาหลักสูตรการสอนเทคโนโลยีการศึกษา. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 [12] วราภรณ์ สินถาวร, (2553). การพัฒนารูปแบบการ

     เรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้แหล่งข้อมูล

     เป็นหลังในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศ

     และทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของนักศึกษาครูระดับ

     ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ.   สาขาวิชา

     เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาภาควิชา,หลักสูตรการสอน

     และเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์

     มหาวิทยาลัย.

[13] Fitz - Gibbon and Carol, T. (1987). How to
    Design a Program Evaluation
. Newbury
    Park: Sage.
[14] ล้วน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ. (2553).
    เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 11
    กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น.

[15] Simpson, D. (1972). Teaching Physical

     Educations: A System Approach. Boston:

     Houghton Mufflin Co.

[16] Gagnè, R.M. (1985). The conditions of

Learning and the theory of instruction. New York: Holt, Rinehart, and Winston

[17] ปณิตา  วรรณพิรุณ.  (2554). “การพัฒนารูปแบบ

     การเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญา

     เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ.”

     วารสารวิทยบริการ.  ภาควิชาครุสตร์เทคโนโลยีคณะ

     ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

     จอมเกล้าพระนครเหนือ

[18] ทิศนา  แขมณี.  (2557).  รูปแบบการเรียนการ

ทางเลือกที่หลากหลาย.  กรุงเทพมหานคร:

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

[19] ศิริลักษณ์  ช่างเรื่องกุล.  (2556).  การสร้างบทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 10 ประการ สําหรับโรงเรียนจารุวัฒนานุ

กูล.  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ อุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และ

สื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี.

[20] ณัฐกร  สงคราม.  (2553).  การพัฒนารูปแบบการ

เรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักด้วยเครื่องมือทางปัญญาแบบไฮเพอร์มีเดียเพื่อ เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาของนิสิตนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิต  วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

[21] ฐิติพัฒน์  โกเมนพรรณกุล.  (2554).  การพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาปฏิบัติกีต้า 1

ที่มีต่อทักษะการปฏิบัติทางดรตรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, มหาวิทยาลัยศิลปากร

Full Text: PDF (ภาษาไทย)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI