ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

การวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากสวน

ชัยรัตน์ วอนแม้น, วรรณพร จิตรสังวรณ์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะพร้าวในสวน ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ จำนวน 5 คน และ ด้านการออกแบบระบบสารสนเทศ จำนวน 5 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของกระบวนการและโครงสร้างแฟ้มข้อมูลภายในระบบจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะพร้าวในสวน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความสอดคล้อง ผลการวิจัย พบว่า  โครงสร้างแฟ้มข้อมูลภายในระบบจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะพร้าวในสวน สามารถนำไปใช้งานได้โดยมีค่าระหว่าง 0.8 ถึง 1

[1]   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560-2564). สืบค้นเมื่อวันที่
21 กรกฏาคม 2562 จากhttps://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422

[2]   สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). สืบค้นเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2562 จาก https://bit.ly/2Msh6V1

[3]   โอกาสของมะพร้าวไทยในตลาดโลก. สืบค้นเมื่อ

วันที่ 21 กรกฏาคม 2562 จาก https://www.dokb iaonline.com/single-post/2017/05/29

[4]   โอภาส เอี่ยมศิริวงศ์.  การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบสารสนเทศ.  กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2551.

[5]   จักรกฤษณ วงศจรัสเกษมและ ณภัทรกฤต  จันทวงศ. (2561). รูปแบบของบทความสำหรับการ  ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 ครั้งที่ 1. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 : การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หน้า 12.

[6]    สุดา สุขสุด  และคณะ. (2558, กรกฏาคม-

ธันวาคม). การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดจำหน่ายอปกรณ์การตีกอล์ฟ. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี. 3(2), หน้า 157-1

Full Text: PDF (ภาษาไทย)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI