Page Header

การประเมินความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมินโดยใช้สถิติแคปปา

ประสพชัย พสุนนท์

Abstract


    ความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน (Inter-Rater Reliability: IRR) เป็นการวัดความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้องภายใน ของเครื่องมือวิจัยประเภทหนึ่ง การวัดความเชื่อมั่นด้วย IRR เป็นการพิจารณาของผู้ประเมินตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยที่ผู้ประเมิน แต่ละคนมีความเป็นอิสระต่อกัน และค่าความเชื่อมั่นจึงขึ้นกับความคงเส้นคงวาของผลการพิจารณาจากผู้ประเมิน และขึ้นอยู่ กับสถิติที่ใช้คำ นวณความสอดคล้องสำ หรับการวิเคราะห์IRRมีสถิติในการคำ นวณแบ่งตามระดับของข้อมูล บทความนี้ผู้เขียน เน้นสถิติของIRRในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ เสนอสถิติแคปปาและสถิติฟลีสแคปปาสำ หรับข้อมูลระดับ นามบัญญัตินอกจากนี้ยังได้นำ เสนอสถิติแคปปาถ่วงน้ ำ หนักสำ หรับข้อมูลระดับอันดับ การวิเคราะห์IRRมีประโยชน์ต่อผู้วิจัย เพราะเป็นอีกทางเลือกในการประเมินความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัยให้มีความเหมาะสมกับบริบทการวิจัยโดยเป็นการวัดความ เที่ยงตรงที่ต้องอาศัยผู้ประเมินในการพิจารณาความสอดคล้องในระหว่างวัตถุประสงค์ของการประเมินเครื่องมือวิจัยและเพื่อให้ สะดวกต่อการนำ ไปใช้ในบทความได้ให้แนวทางและตัวอย่างการคำ นวณด้วยโปรแกรมสำ เร็จรูป และโปรแกรม Excel

คำสำคัญ : ความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน สถิติแคปปา


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.