Page Header

ตัวทำ นายที่สำ คัญที่มีต่อความผูกพันของพนักงาน

วรรณะ บรรจง, ธงชัย เครือหงษ์, อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล, ศิโรจน์ พิมาน

Abstract


   องค์การทางธุรกิจและนักวิจัยในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับความผูกพันของพนักงาน เพราะเป็นสิ่งที่ สะท้อนถึงเป้าหมายและประสิทธิภาพของงานและองค์การ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับระดับและปัจจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทผลิตไฟฟ้า จำ กัด แห่งหนึ่ง ได้ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน จำ นวน 114 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ระดับความผูกพันของพนักงานอยู่ในระดับมาก มีตัวทำ นายที่สำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน จำ นวน 4 ตัว คือ ทุนพลังใจทางบวก ภาพลักษณ์ขององค์การความรับผิดชอบในงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารตามลำดับ และสามารถทำ นาย ได้ร้อยละ 66

คำสำคัญ : ความผูกพันของพนักงาน ทุนพลังใจทางบวก ภาวะผู้นำ ภาพลักษณ์ขององค์การ ความรับผิดชอบในงาน


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.