Page Header

ภาวะผู้นำและการทำ งานเป็นทีมที่พยากรณ์ความสำ เร็จในงาน ของพนักงานในโรงงาน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์

ฐิติมา พูลเพชร, ประสพชัย พสุนนท์

Abstract


   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นำ การทำ งานเป็นทีมทั้งโดยรวมและรายด้านและระดับความ สำ เร็จในงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์2) เพื่อค้นหาตัวแปรในกลุ่มภาวะผู้นำและการทำ งานเป็น ทีมที่สำคัญในการพยากรณ์ความสำ เร็จในงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ วิจัยคือพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์จำ นวน 225 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยคือแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้1) ภาวะผู้นำ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และการทำ งานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผู้นำด้านการท้าทายกระบวน และด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วมการทำงานเป็นทีมด้านการกำ หนด ภารกิจและเป้าหมายในของทีมงาน ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย และด้านการตัดสินใจร่วมกัน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความสำ เร็จในงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.013) ภาวะผู้นำด้านการท้าทายกระบวน การสร้างแรงบันดาลใจในการเกิด วิสัยทัศน์ร่วม และการทำ งานเป็นทีมด้านการกำ หนดภารกิจและเป้าหมายในของทีมงาน ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย และ ด้านการตัดสินใจร่วมกัน สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสำ เร็จในงานร่วมได้ร้อยละ 83.5 โดยมีตัวแปรการทำ งานเป็นทีมด้าน การตัดสินใจร่วมกันเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทำ นายเป็นอันดับแรกสูงสุดและมีสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ คือ ความสำ เร็จในงาน = .288 (ค่าคงที่) + .353 (การทำ งานเป็นทีมด้านการตัดสินใจร่วมกัน) +.111 (ภาวะผู้นำด้านการสร้าง แรบันดาลใจในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วม) +.214 (การทำ งานเป็นทีมด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย) + .138 (ภาวะผู้นำด้านด้าน การท้าทายกระบวนการ )+ .111 (การทำ งานเป็นทีมด้านการกำ หนดเป้าหมายของทีมงาน)

คำสำคัญ : ภาวะผู้นำการทำ งานเป็นทีม ความสำเร็จในงาน


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.