Page Header

การยอมรับตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่พยากรณ์ความฉลาดทาง จิตวิญญาณของครูโรงเรียนสังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดสมุทรสาคร

ปฎาวุฒิ สุจินดามณีชัย, เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์, ราชันย์ บุญธิมา

Abstract


   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการยอมรับตนเอง บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และความฉลาดทาง จิตวิญญาณของครู2)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับตนเองกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครู3)ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครู4) ศึกษาการพยากรณ์ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ของครูด้วยการยอมรับตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือครูโรงเรียนสังกัดสำ นักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดสมุทรสาคร จำ นวน 309 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) ครูมีระดับการยอมรับตนเอง บุคลิกภาพด้านการแสดงตัว บุคลิกภาพด้านการเปิดกว้าง บุคลิกภาพด้านการประนีประนอม บุคลิกภาพด้านการมีจิตสำ นึก และความฉลาดทางจิตวิญญาณโดยรวมอยู่ในระดับสูง และมีระดับบุคลิกภาพด้านความหวั่นไหวอยู่ในระดับปานกลาง 2) การ ยอมรับตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .013) บุคลิกภาพ ด้านการแสดงตัว บุคลิกภาพด้านการเปิดกว้าง บุคลิกภาพด้านการประนีประนอม และบุคลิกภาพด้านการมีจิตสำ นึก มีความ สัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนบุคลิกภาพด้านความหวั่นไหว มีความสัมพันธ์ทางลบกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .014) บุคลิกภาพด้านการมีจิตสำ นึก บุคลิกภาพด้านการเปิดกว้าง การยอมรับตนเอง และบุคลิกภาพด้านการแสดงตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์ความฉลาดทาง จิตวิญญาณของครูได้ร้อยละ 60.00

คำสำคัญ : การยอมรับตนเอง บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.