Page Header

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ เชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของพนักงานและพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ งาน ของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต

อรวรางค์ จันทร์เกษม, วรกมล วิเศษศรี, สุภัททา ปิณฑะแพทย์

Abstract


   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำ เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามความคิดเห็นของพนักงานจำแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคล2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ งานของพนักงานจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล3) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ เชิงนวัตกรรมและพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ งานของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต ประชากรได้แก่ พนักงานปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามสถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าt-test,F-testและค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สัน ผลการวิจัยพบว่า1) ภาวะผู้นำ เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามความคิดเห็นของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมากตามลำดับ ได้แก่ด้านความรู้ความสามารถด้านบุคลิกภาพ ด้านทางสังคมและด้านบทบาทหน้าที่พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำ เชิงนวัตกรรมแตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้านเพศและระยะเวลาการทำงาน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 2) พฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ งานของพนักงานอยู่ในระดับมาก พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ในการทำงานไม่แตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้านระยะเวลาการทำงาน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.053) ภาวะผู้นำ เชิงนวัตกรรม ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของพนักงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ งานของพนักงานในเชิงบวก ในระดับปานกลาง ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01

คำสำคัญ : อุตสาหกรรมการผลิต ผู้นำ เชิงนวัตกรรม พฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.