Page Header

การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำ ไปสู่ความสำ เร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุในสำ นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

สาธิมา ชลศิริ

Abstract


   ในปัจจุบันการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ปรับเปลี่ยนโดยนำ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพของงาน ซึ่งทำ ให้เกิดผลกระทบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ มากมาย ดังนั้นการศึกษาสภาพการใช้และปัจจัยที่มี ผลกระทบ จะสามารถนำผลมาพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ให้เกิดผลความสำ เร็จในการปฏิบัติงานได้มาก ที่สุดโดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรในสำ นักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ผู้บริหารระดับต้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ เก็บ รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาด้านโปรแกรมเมอร์และช่างเทคนิคส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานมากที่สุดโดยเฉพาะ กรณี โปรแกรมเมอร์ภายในมีจำ นวนไม่เพียงพอการแก้ปัญหาที่ต้องการคือให้เพิ่มอัตรากำลังในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ให้เพียงพอและ ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีความรู้ความสามารถความคิดเห็นในด้านอื่นๆ พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ควรมีประสิทธิภาพเหมาะสม กับโปรแกรมที่ใช้งาน และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และต้องการให้พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ เช่น โปรแกรมระบบ บัญชี3 มิติให้ทำ งานได้เต็มประสิทธิภาพ ครบถ้วน และมีความเชื่อมโยงถึงกันทุกระบบ และควรเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย มี ความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย ตรงความต้องการของทุกฝ่าย และต้องการระบบเครือข่ายที่มีความทันสมัยพร้อมใช้ งานได้ตลอดเวลาเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อเข้ามาดูแลการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานด้านการคลังและพัสดุโดยเฉพาะจะทำ ให้การทำ งานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความราบรื่น และประสบผลสำ เร็จ ตามต้องการอย่างเต็มที่ หน่วยงานควรมีนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตามการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านโดยจัดทำ เป็นแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จากปัญหาด้านต่างๆส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถนำ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ ปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้น ผู้บริหารควรสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน เช่น ส่งไปอบรมสัมมนาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีภารงานหลักปริมาณมากผู้ปฏิบัติงานควรแบ่งเวลางานเพื่อศึกษาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพิ่มเติมด้วยตนเอง

คำสำคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.