Page Header

ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้ารับการฝึกอบรม กับบริษัทภายนอก กรณีศึกษา บริษัทผลิตข้อต่อประปาโลหะ

เชาวนะ ฉายแสง, ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

Abstract


    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเลือกเข้ารับการอบรมจากบริษัท ภายนอกและ2) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการฝึกอบรมภายในบริษัท กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงาน บริษัท ผลิตข้อต่อประปา จำ นวน 2 บริษัท รวม 312 คน บริษัท สยาม ฟิตติ้งส์จำกัด จำ นวน 240 คน และบริษัท เอส.เอ.สยาม อินดัสตี้จำกัด จำ นวน 72 คน บริษัทแรก จำ นวน 240 คน และบริษัทที่สองจำ นน 72 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องของคำถามจากผู้ทรงคุณวุฒิสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัยพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นว่าอิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้ารับการอบรมจากบริษัทภายนอก เรียงตามลำดับความถี่จากมากไปน้อยลำดับที่หนึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันสองปัจจัย ปัจจัยแรกคือด้านหัวข้อเนื้อหาและรายละเอียด ในการฝึกอบรม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01)และปัจจัยที่สองคือด้านรูปแบบการจัดฝึกอบรม(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.85ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94)ลำดับที่สองคือปัจจัยการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและหัวหน้างาน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04) ลำดับที่สามคือด้านปัจจัย วิทยากร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97) โดยภาพรวมพนักงานเห็นด้วยกับปัจจัยทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับมากและข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ ฝึกอบรมภายในบริษัท ได้แก่ 1) ผู้บริหาร และหัวหน้างานควรแสดงออกเพื่อให้พนักงานรับรู้ถึงการให้การสนับสนุนอย่างเพียง พอ 2) หลักสูตร และเนื้อหาการอบรม รวมรายละเอียดต่างๆ ควรให้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงาน 3) เนื้อหาการฝึกอบรมควรให้ง่าย ต่อความเข้าใจ 4) เนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้5) วิทยากรควรมีประสบการณ์ตรงกับเนื้อหา 6) จัดฝึกอบรมให้ตรงกับสายงานของผู้เรียน โดยจัดอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี7) จัดหัวข้อ หรือเนื้อหาให้เข้าใจง่าย โดยเปิดโอกาส การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจัดสถานที่อุปกรณ์ให้สะดวก สบาย

คำสำคัญ : การอบรม


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.