Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 11, No 2 (2018): July-December บางขุนเทียนชายทะเล : การศึกษาปัญหาและการจัดการชุมชน
Bangkhunthian Seashore : A Study of Problems and Community Management
Abstract   PDF
นวมินทร์ รัตนพงศ์ธระ, สิริกร กาญจนสุนทร
 
Vol 11, No 2 (2018): July-December ปกวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ Abstract   PDF
ปกวารสารวิชาการ ศิลปศาสตร์ประยุกต์
 
Vol 13, No 1 (2020): January-June ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ
Psychological Factors Affecting the Burnouts of Personnel at the National Housing Authority
Abstract   PDF
อิษฎา เจตินัย, รังสิมา หอมเศรษฐี, มณฑิรา จารุเพ็ง
 
Vol 12, No 1 (2019): January-June ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลของประชาชนในชุมชนวัดช่องลม ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Abstract   PDF
น้ำผึ้ง นาพันธ์, จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธ์
 
Vol 11, No 1 (2018): January-June ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
Factors Affecting the Happiness at Work Among Registered Nurses Working for Nakhon Nayok Hospital
Abstract   PDF
ภาวินี พลายน้อย, จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์
 
Vol 13, No 1 (2020): January-June ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
Factors Influencing Decision to Install Rooftop Solar Power System of Industry Sector in Eastern Econom
Abstract   PDF
ธานทัต เอี่ยมทา, นิภา นิรุตติกุล
 
Vol 11, No 1 (2018): January-June ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลห้างสูง ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
Factors contributing to the success of the Saving Group for Production, Hang Soong Subdistrict, Nong Yai District, Chonburi Province
Abstract   PDF
ธนายุทธ อ่อนดี, อุษณากร ทาวะรมย์
 
Vol 11, No 1 (2018): January-June ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
Factors Contributing to Community Strength of Village Models for Sufficiency Economy, Amphoe Koh Chan, Chonburi Province
Abstract   PDF
วิสิทธิ์ ยิ้มแย้ม, อุษณากร ทาวะรมย์
 
Vol 13, No 1 (2020): January-June ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมแรงทางสังคมของพนักงานบริษัทผลิตอาหารพร้อมรับประทานแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี
Factors Affecting the Social Loafing Behavior of Personnel at a Ready-to-Eat Food Manufacturing Company in Pathum Thani Province
Abstract   PDF
จิตราภรณ์ อินธนู, รังสิมา หอมเศรษฐี, มณฑิรา จารุเพ็ง
 
Vol 11, No 1 (2018): January-June ปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการโครงการจัดการน้ำสะอาดของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ภายใต้สถานการณ์ภัยแล้ง Abstract   PDF
พุฒิรักษ์ ลาภอนันต์, กาญจนา บุญยัง
 
Vol 13, No 1 (2020): January-June ผลของการเจอคำศัพท์ต่อการเรียนรู้คำศัพท์ของนักศึกษาไทย
An Effect of Word Repetitions on Thai Student’s Vocabulary Learning
Abstract   PDF
ณฐยา อุ่นอุดม
 
Vol 12, No 2 (2019) ผลของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาต่อการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี The Effects of Learner Development Activities based on Tri-Sikkha on Online Media literacy of Undergraduate Students Abstract   PDF
ทศพล โสมะนันทน์, จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, ปวีณา อ่อนใจเอื้อ
 
Vol 13, No 2 (2020): July-December ภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างของผู้บริหาร และการรับรู้บรรยากาศขององค์กรที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ Abstract   PDF
รัฐวิชญ์ อัครพิมพ์วรา, ดวงพร พุทธวงค์
 
Vol 8, No 1 (2015) ภาวะผู้นำและการทำ งานเป็นทีมที่พยากรณ์ความสำ เร็จในงาน ของพนักงานในโรงงาน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ Abstract   PDF
ฐิติมา พูลเพชร, ประสพชัย พสุนนท์
 
Vol 12, No 1 (2019): January-June ระดับความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนนานาชาติ ระดับมัธยมต้นในประเทศไทย
The Level of Learner Autonomy of International Junior High School Students in Thailand
Abstract   PDF
ปัณณภัทร กรัณย์เพชร, รสสุคนธ์ เสวตเวชากุล
 
Vol 13, No 2 (2020): July-December รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต Knowledge Transfer Model In The Textile Indutry to Enhance Lifelong Learning Abstract   PDF
นิสสรณ์ บำเพ็ญ
 
Vol 11, No 1 (2018): January-June รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว
Social Violence Prevention and Solution Model of the Communities and Local Government in Sakaeo Province
Abstract   PDF
ชิตพล ชัยมะดัน
 
Vol 11, No 2 (2018): July-December รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา ชุมชนวัดคีรีภาวนาราม อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
The Model of Human Resource Development Toward The Development of Cultural Capital : A Case Study of Wat Keereepawanaram Communit
Abstract   PDF
ชุลีวรรณ โชติวงษ์
 
Vol 11, No 2 (2018): July-December รูปแบบการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมของสถานประกอบการไทยในบริบทสากล
Forms of Thai Businesses Corporate Social Responsibility In The Global Context
Abstract   PDF
ลือชัย วงษ์ทอง
 
Vol 11, No 2 (2018): July-December รูปแบบการใช้กลไกทางจิต : โลกแห่งจิตมนุษย์
Defense Mechanism Styles : The World of Unconscious mind
Abstract   PDF
เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์
 
Vol 12, No 1 (2019): January-June สุขภาพ กิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมการออกกำลังกาย
Health, Physical Activity and Exercise Behavior
Abstract   PDF
เติมเพชร สุขคณาภิบาล
 
Vol 13, No 2 (2020): July-December ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเข้าชมงานแสดงสินค้าด้านธุรกิจสัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Marketing Mix that Effects Visitors’ Satisfaction at Pet Exhibitions in Bangkok Metropolitan Region Abstract   PDF
สืบพงษ์ สมิตทันต์, ประสพชัย พสุนนท์
 
Vol 8, No 1 (2015) ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารออมสิน ในเขตอำ เภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ Abstract   PDF
อรษา ทิพย์เที่ยงแท้, พิภพ วชังเงิน
 
Vol 8, No 1 (2015) หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน แบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา Abstract   PDF
กิตติ จันทรา, ไพโรจน์ สถิรยากร, พิสิฐ เมธาภัทร
 
Vol 13, No 2 (2020): July-December อนาคตภาพของวิชาศึกษาทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2558 - 2568) The Trend of General Education in Higher Education in the Next Decade (2015 – 2025) Abstract   PDF
วิมล เหมือนคิด, ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์, วันศิริ เจาตระกูล
 
51 - 75 of 78 Items << < 1 2 3 4 > >>