Page Header

การวิบัติของอาคารในประเทศไทย รอบ 25 ปี (2532-2556)
Building Failure in Thailand in 25-Year Period (1989-2013)

Wasurat Chainuwat, Siwapan Sae-lim, Sorakarn Sritong-on

Abstract


บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้เป็นการนำเสนอการวิบัติของอาคารในประเทศไทยในรอบ 25 ปี ที่ผ่านมา (2532-2556) โดยได้ทำการสรุปข้อมูลการวิบัติในข้อมูลเชิงสถิติ และร้อยละ ในแง่มุมต่างๆ ของการวิบัติของอาคารในประเทศไทย โดยให้ทราบถึงข้อมูลของการวิบัติว่าเป็นไปในลักษณะใด และให้ผู้ที่สนใจรวมไปถึงวิศวกรได้ตระหนักถึงสาเหตุส่วนใหญ่ที่เป็นต้นเหตุของการวิบัติ ผลที่ได้คือข้อมูลการวิบัติเชิงสถิติ อายุของอาคารส่วนใหญ่ที่เกิดการวิบัติ ความสูงของอาคารส่วนใหญ่ที่เกิดการวิบัติ และสาเหตุหลักส่วนใหญ่ของการวิบัติ เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันการวิบัติของอาคารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิบัติของอาคารมักจะเกิดในช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคืออายุอาคารมากกว่า 5 ปี กรณีการวิบัติของอาคารที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากปัญหาของงานก่อสร้าง จนทำให้อาคารได้รับความเสียหาย โดยคิดเป็นร้อยละ 27.2 ของกรณีศึกษาทั้งหมด รองลงมาจะเป็นปัญหาฐานราก คิดเป็นร้อยละ 23.6 โดยความสูงของอาคารที่เกิดการวิบัติส่วนใหญ่จะเป็นอาคารที่มีความสูง 1-5 ชั้น คิดเป็นร้อยละ 49.1

Absyract

This academic article was the presentation of the building failure in Thailand in the past 25-year period (1981-2013) by making the data conclusion statistically and percentage, and in various aspects of the building failure. These informed how the failure occurred and made the interested people, including the engineers, to realize the main causes of the failure. The obtained result was the statistical failure data, ages and heights of most buildings and their main causes, used as the data in the prevention of the building failure occurring in the future. The study result showed that the building failure occurred during the construction 40%, next was the building age more than 5 years. Most building failure occur at present came from the construction work problem, which might damage the building, for 27.2% of all case studies, then it was the foundation problem 23.6%, the heights 1-5 storeys of most failed buildings had the error 49.1%.


Keywords


<p>การวิบัติของอาคาร, ข้อมูลเชิงสถิติ, รอบ 25 ปี</p><p>Building Failure, Statistical Data, in 25-year period</p>

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.