Page Header

Vol 9, No 3 (2013)

September – December

Table of Contents


Research articles

การจำลองแบบพฤติกรรมไฮโดรไดนามิกส์ในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด ชนิดไหลเวียนลง: อิทธิพลของคุณสมบัติทางกายภาพของก๊าซ PDF
Parinya Khongprom , Adisorn Pratumma , Nuttapol Malai และ Sunun Limtrakul
ผลของสมรรถนะเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้เชื้อเพลิงผสมเมทานอล
Performance of Methanol–Gasoline Blends Fuelled in a Spark Ignition Engine
PDF
Piyawat Sritram , Vilaknam phoncharoen , Arthit sangsopha และ Wuttichai sitiwong
การปรับกำลังส่งอัตโนมัติของอุปกรณ์สื่อสารด้วยคลื่นวิทยุแบบเหมาะสมกับระยะทางสำหรับเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
Optimal Distance RF Transmission with Automatic Variable Gain for Wireless Sensor Networks
PDF
Ekkabut Thepnorarat , Phongsak Keeratiwintakorn และ Vech Vivek
การเชื่อมอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 356 กับ SSM 6061 โดยกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
Friction Stir Welding of Dissimilar Joint of Aluminum Semi-Solid Metal Between SSM 356 and SSM 6061
PDF
Worapong Boonchouytan , Jaknarin Chatthong , Surasit Rangwangwong และ Romadorn Burapa
การศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลต่อการแข็งตัวของน้ำแข็งหลอด
The Study of Parameters Effect of Solidification Tubular Ice
PDF
Nattadon Phannuchareonwong , Chatchai Benchapiyaporn , Rapheephat Ladsritha และ Sukanya Thongyotee
การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์โครงข่ายเสมือนจริงสำหรับการวิเคราะห์ วงจรกรองความถี่พาสซีพ
The Development of Virtual Network Analyzer for Passive Filter Analysis
PDF
Jongruk Samart และ Somsak Akatimagool
การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลร่วมกับก๊าซธรรมชาติเหลว
An Experimental Study of Performances in a Large Diesel Engine Fuelled with Diesel and LNG
PDF
Chedthawut Poompipatpong และ Gyeung Ho Choi
นโยบายการควบคุมสินค้าคงคลังโดยการใช้คำสั่งซื้อแบบถาวร : กรณีศึกษา
Inventory Control Policy by Using the Blanket Purchase Orders : Case Study
PDF
Ornurai Sangsawang และ Sainam Rit-im
การเปรียบเทียบเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะแบบการกรองและการควบรวม ของการทำเหมืองข้อความเพื่อการจำแนกข้อความ
A Comparison of Filter and Wrapper Approaches with Text Mining for Text Classification
PDF
Vatinee Nuipian และ Phayung Meesad
พฤติกรรมทางทฤษฎีของการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกของ วัสดุอ่อนด้วยอากาศ
Theoretical Investigation of Elastohydrodynamic Lubrication of Soft Material with Air Lubricant
PDF
Khanittha Wongseedakeaw และ Jesda Panichakorn
การระบุเอกลักษณ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ด้วยการหาค่าเหมาะที่สุดแบบฝูงอนุภาค PDF
Deacha Puangdownreong และ Prasit Sukserm
ระบบติดตามแสงอาทิตย์แบบสองแกนด้วยการปรับสมดุลระดับน้ำ
A Water-Balance-Based Dual-Axis Sun Tracking System
PDF
Sithichai Jeenawong , Nannatee Kullaya และ Saowalag chayuen

Academic articles

เทคนิคการก่อสร้างฐานรากคอนกรีตขนาดใหญ่ ในงานอาคารสูง
Construction Technology of Mat Foundation Concrete for Tall Building
PDF
Nattapong Makaratat และ Yotsapong Wongraweekul
ปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนโดยอาศัยเปลวไฟจาก กระบวนการเผาไหม้
Important Factors on the Flame Synthesis of Carbon Nanotubes
PDF
Chaiyaput Kruehong , Saifon Kruehong และ Apichart Artnaseaw
Biocementation through Microbial Calcium Carbonate Precipitation PDF
Keeratikan Piriyakul และ Janjit Iamchaturapatr