Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April การใช้หลักการของ Exergy ในการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของประเทศไทย
The Use of Exergy Concept in Natural Resource Accounting for Thailand
Abstract   PDF
Sun Olapiriyakul
 
Vol 16, No 1 (2020): January-April การใช้เครื่องมือการทำการตัดสินใจแบบหลายปัจจัยในการแก้ปัญหาทิศทางการผลิตชิ้นงานจากการผลิตแบบดั้งเดิมและแบบพิมพ์สามมิติ
Multi-Criteria Decision Analysis-based Orientation Selection Problem for Integrated 3D Printing and Subtractive Manufacturing
Abstract   PDF
Kasin Ransikarbum
 
Vol 17, No 2 (2021): May-August ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลายอิเล็กโทรดสำหรับการเชื่อมชิ้นงานความหนาต่างกันในกระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบจุด
Electrode Tip Diameters for Different Thickness Workpieces in Resistance Spot Welding
Abstract   PDF
Sittipong Sang-in
 
Vol 14, No 3 (2018): September – December ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง กับผลการดำเนินงานแบบสมดุล ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร
The Relationship Between the Efficiency of Risk Management and the Balanced Performance of SME Businesses in Bangkok's Dist
Abstract   PDF
Tanapol Kortana
 
Vol 14, No 2 (2018): May – August ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง
Relation between Safety Culture Factors and Safety Behavior in Work of Construction Industry Workers
Abstract   PDF
Jatuphon Pisitsak
 
Online First ความสามารถในการสตาร์ทของอะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอลผสมดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล
The Engine Start Ability of Acetone-Butanol-Ethanol Blended Diesel Fuel for a Common Rail Diesel Engine
Abstract   PDF
Ob Nilaphai, Sakda Thongchai, Manida Tongroon, Nawee Nuntapap, Ronachart Munsin, Sathaporn Chuepeng
 
Vol 12, No 3 (2016): September – December 2016 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เสื้อจากผ้าบาติก
Carbon Footprint of Batik Shirt
Abstract   PDF
Nittaya Siriwan, Chalita Suwan
 
Vol 14, No 1 (2018): January – April คาร์บอนเครดิตอีกหนึ่งบทบาทของพลังงานชีวมวล
Carbon Credits Another Role of Biomass Energy
Abstract   PDF
Thirada Rodseanglung, Jitrakha Paksamut
 
Vol 15, No 1 (2019): January-April คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Surface Water Quality around the Rojana Industrial Park, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
Abstract   PDF
Anthika Sa-ngiamjai
 
Vol 10, No 3 (2014): September – December คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและการสูญเสียความดันในท่อกลม ด้วยแผ่นใบบิด
Heat Transfer and Pressure Loss Characteristics in Circular Tube
Abstract   PDF
Suthin Pholboorn
 
Vol 17, No 2 (2021): May-August จลนพลศาสตร์การอบแห้งขมิ้นชันแบบชั้นบางด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน
Thin Layer Drying Kinetics of Turmeric using Hot Air Dryer
Abstract   PDF
Parichat Ratmanee, Sutida Phitakwinai, Wanich Nilnont, Wutthikrai Buakaew
 
Vol 10, No 3 (2014): September – December ตัวแบบควบคุมสินค้าคงคลัง (s,Q) เมื่อมีค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า และให้ราคาส่วนลด
An (s,Q) Inventory Control Model with Return Cost and Price Discount
Abstract   PDF
Wuttichai Srisodaphol, Jaroonsak Thammipak, Nattapong Nasawang
 
Vol 16, No 1 (2020): January-April ตัวแบบสโตแคสติกสำหรับการสั่งซื้อรถโฟร์คลิฟท์เพื่อจำหน่ายภายใต้งบประมาณที่จำกัด
Stochastic Model of Ordering a Forklift for Sale within a Limited Budget
Abstract   PDF
Kullavudh Torod, Chanon Promsakon, Kanokporn Sripathomswat
 
Vol 11, No 3 (2015): September – December ตัวแปรกำกับและตัวแปรคั่นกลางในตัวแบบสมการโครงสร้าง
Moderator and mediator in Structural Equation Modeling
Abstract   PDF
Montree Piriyakul
 
Vol 11, No 3 (2015): September – December ต้นแบบระบบการส่งข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วย
A Prototype of Data Transfer System for Patient Health Monitoring
Abstract   PDF
Suchitra Adulkasem, Orawan Chaowalit, Panjai Tantatsanawong, Witawat Pongsananurak, Paradee Pipatkarn
 
Vol 12, No 1 (2016): January-April ทบทวนการถ่ายเทความร้อนช่วงการไหลแบบปั่นป่วนในท่อกลม ด้วยแผ่นใบบิด
A Review of Turbulent Flow Heat Transfer in a Circular Tube with Twisted Tape
Abstract   PDF
Suthin Pholboorn
 
Vol 15, No 3 (2019): September-December ทฤษฎีเบลดเอลิเมนท์โมเมนตัมเพื่อการประเมินประสิทธิภาพ กังหันลมเสื่อลำแพน
Blade Element Momentum Theory for Estimating Efficiency of Thai Sail Windmill
Abstract   PDF
Teerawat Klabklay Klabklay, Wikanda Sridech, Tawit Chitsomboon
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December นโยบายการควบคุมสินค้าคงคลังโดยการใช้คำสั่งซื้อแบบถาวร : กรณีศึกษา
Inventory Control Policy by Using the Blanket Purchase Orders : Case Study
Abstract   PDF
Ornurai Sangsawang, Sainam Rit-im
 
Vol 15, No 1 (2019): January-April บรรจุภัณฑ์อาหารต้านจุลินทรีย์จากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผสมน้ำมันหอมระเหย
Antimicrobial Packaging from Biodegradable Plastics and Essential Oils Blends
Abstract   PDF
Nawadon Petchwattana, Panthip Boonsong, Sageemas Na Wichian, Salinee Acharry
 
Vol 16, No 1 (2020): January-April ปกวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
Cover, Vol 16, Issue 1
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 16, No 2 (2020): May-August ปกวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
Cover, Vol 16, Issue 2
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 16, No 3 (2020): September-December ปกวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 3
Cover, Vol 16, Issue 3
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 17, No 1 (2021): January-April ปกวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
Cover, Vol 17, Issue 1
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 17, No 2 (2021): May-August ปกวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
Cover, Vol 17, Issue 2
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 17, No 2 (2021): May-August ประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมระหว่างใบไม้เหลือทิ้งในชุมชนและมูลวัว
Efficiency of Biogas Production by Co-Digestion between Leaf Waste in Community and Cow Dung
Abstract   PDF
Prapatsara Thamwatchalangkoon, Soontharee Chintham, Vanatpornratt Sawasdee
 
226 - 250 of 318 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>