Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 15, No 2 (2019): May-August การอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองด้านงานก่อสร้าง
Arbitration in Administrative Construction Contract
Abstract   PDF
Rapeporn Rattanaliam, Saowani Atsawarot
 
Vol 11, No 1 (2015): January-April การอบแห้งปลาหมึกกะตอยโดยใช้แสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนร่วม
Drying of Katoy Squid Using Solar Thermal Energy
Abstract   PDF
Samruay Puban, Valairat Chantawong
 
Vol 11, No 1 (2015): January-April การอบแห้งปลาหมึกกะตอยโดยใช้แสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนร่วม
Drying of Katoy Squid Using Solar Thermal Energy
Abstract   PDF
Samruay Puban, Valairat Chantawong
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การอบแห้งมะม่วงน้ำดอกไม้โดยใช้การแผ่รังสีอินฟราเรดไกลร่วมกับอากาศร้อน
Drying of Nam Dok Mai Mango Using Far-Infrared Radiation in Combination with Hot-Air
Abstract   PDF
Weera Sriariyakul
 
Vol 17, No 1 (2021): January-April การอบแห้งใบกะเพราด้วยเครื่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียง
Holy Basil Leaves Drying using Combined Microwave and Hot Air Conveyer Belt Dryer
Abstract   PDF
Anatticha Chanthaphan, Sumol Sae-heng Pisitsungkakarn, Thanit Swasdisevi
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การออกแบบที่ดีที่สุดแบบสองจุดประสงค์ของแขนกลช่วยยก
Bi-objective Design Optimization of a Manipulator Arm
Abstract   PDF
Apichit Maneengam, Kanlaya Ubontip, Rati Maneengam, Kanttorn Kengpol, Thitipong Markum, Thidawan Amjang, Ruksarin Warawai, Pongtorn Jungpanich
 
Vol 13, No 2 (2017): May – August การออกแบบวงจรคูณสัญญาณแรงดันชนิด 4 ควอตแรนต์ แบบซีมอสโดยใช้เทคนิคกำลังสอง
Design of CMOS Four-Quadrant Voltage Signal Multiplier Circuit Using Square Technique
Abstract   PDF
Chaiwat Sakul
 
Vol 14, No 2 (2018): May – August การออกแบบหัวตรวจสอบการกัดกร่อนภายใต้ผิวหุ้มปิดด้วยวิธีกระแสไหลวน
Probe Designing for Corrosion Inspection under Insulated Surface by Using Eddy Current Method
Abstract   PDF
Mai Noipitak, Kittinan Sodsai, Viboon Tangwarodomnukun, Chaiya Dumkum
 
Vol 15, No 3 (2019): September-December การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะ-เก้าอี้เรียนระดับอนุบาลจากไม้ยางพาราโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
Design and Developed Product the Kindergarten Classroom Furniture with Rubber Wood Using Quality Function Development
Abstract   PDF
Thaya Pirom, Surasit Rawangwong, Apiratda Thongkamkaew Thongkamkaew, Chareefah Hutyee
 
Vol 13, No 2 (2017): May – August การออกแบบและสร้างระบบโรตารีเจ็ตอิเล็กโตรสปินนิ่งด้วย วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์แรงดันสูงกระแสตรงสำหรับกระบวนการผลิต
Rotary Jet Electrospinning Design and Fabrication by DC High Voltage Fly Back Converter for Polymer Fibers Production
Abstract   PDF
Jirapatpong Senabut, Wichet Thipprasert
 
Vol 14, No 1 (2018): January – April การเกิดคาร์บอเนชั่นของคอนกรีตในสภาวะเร่งและสภาวะจริง
Accelerated and Real Carbonation Situations of Concrete
Abstract   PDF
Banyut Warinlai, Pitisan Krammart
 
Vol 14, No 2 (2018): May – August การเกิดตำหนิบนผิวชิ้นงานอลูมิเนียมเกรด ADC12 ในระหว่างการจัดเก็บ และแนวทางการป้องกัน
Defect Formation in Work Surface of ADC12 Aluminum during Storage and a Preventive Guideline
Abstract   PDF
Viboon Tangwarodomnukun, Neeramitr Munwong, Supparerk Boontein
 
Vol 11, No 2 (2015): May – August การเชื่อมด้วยอุลตร้าโซนิค: อุปกรณ์และวิธีการเชื่อม
Ultrasonic welding: Device and methods
Abstract   PDF
Adisak Bootwong
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December การเชื่อมอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 356 กับ SSM 6061 โดยกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
Friction Stir Welding of Dissimilar Joint of Aluminum Semi-Solid Metal Between SSM 356 and SSM 6061
Abstract   PDF
Worapong Boonchouytan, Jaknarin Chatthong, Surasit Rangwangwong, Romadorn Burapa
 
Vol 12, No 3 (2016): September – December 2016 การเชื่อมเสียดทานแบบกวนของวัสดุอลูมิเนียมเชิงประกอบ : กระบวนการและเครื่องมือ
Friction Stir Welding of Aluminum Matrix Composites : Processes and Tools
Abstract   PDF
Jariyaporn Onwong, Rungwasun Kraiklang, Charuayporn Santhaweesuk, Worapot Sirirak
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April การเตรียมและวิเคราะห์สมบัติของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์/เฟอร์โรฟลูอิด เพื่อใช้เป็นวัสดุป้องกันการคายประจุจากไฟฟ้าสถิต
Preparation and Characterization of Poly(vinyl alcohol)/ferrofluid Composite for Use as Anti Electrostatic Discharge Material
Abstract   PDF
Supranee Kaewpirom, Pawinee Jareonthanawong, Archaya Sedthisakko, Ratiporn Yodsawat
 
Vol 10, No 2 (2014): May – August การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมพอลิสไตรีนรีไซเคิล/เถ้าลอย PCC คอมโพสิต เพื่อใช้เป็นวัสดุป้องกันการประทุของไฟฟ้าสถิต
Preparation and Characterizations of Recycled Polystyrene Foam/PCC fly-ash Composite for Use as Anti-electrostatic Discharge Material.
Abstract   PDF
Supranee Kaewpirom, Adisak Baonok, Ubolluk Rattanasak
 
Vol 15, No 2 (2019): May-August การเปรียบเทียบการคัดเลือกและการกลายพันธุ์ในขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม สำหรับแก้ปัญหาการจัดตารางสอบ
Comparison of Selection and Mutation in Genetic Algorithms for Examination Schedule Problem
Abstract   PDF
Vatinee Nuipian, Aukkritthiwat Phimpha
 
Vol 11, No 2 (2015): May – August การเปรียบเทียบชนิดแผ่นดูดซับความร้อนอลูมิเนียมและสังกะสี ในเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบขั้นบันไดกระจกสองชั้นเอียงด้านเดียว
Comparison of Aluminum and Zinc as a Heat Absorber in Double-Step Solar Still
Abstract   PDF
Chawisorn Phukapak, Sorawin Phukapak
 
Vol 16, No 2 (2020): May-August การเปรียบเทียบต้นทุนสินค้าคงคลังของวิธีการกำหนดขนาดสั่งซื้อที่แตกต่างกันของระบบการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ: กรณีศึกษาโรงงานผลิตถุงพลาสติก
Comparing Inventory Costs of Different Lot-Sizing Methods in a Material Requirements Planning System: A Case
Abstract   PDF
Sunitiya Thuannadee, Ratchadaporn Yuangthong, Dutdao Singwong, Chawannuch Proykhunthot, Preechaya Satjing
 
Vol 16, No 3 (2020): September-December การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
The Efficiency Comparison of Fuel Briquettes from Agricultural Wastes
Abstract   PDF
Chanikan Kumpapai, Nutcha Boonthanom, Thanchanok Rodjananon, Jaruwan Wongthanate
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December การเปรียบเทียบเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะแบบการกรองและการควบรวม ของการทำเหมืองข้อความเพื่อการจำแนกข้อความ
A Comparison of Filter and Wrapper Approaches with Text Mining for Text Classification
Abstract   PDF
Vatinee Nuipian, Phayung Meesad
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ราคาพืชไร่ในประเทศไทย
The Forecasting Techniques Comparison of Field Crops in Thailand
Abstract   PDF
Siraprapha Deepradit, Pongthorn Ruksorn
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April การเฝ้าตรวจสภาวะและป้องกันอัจฉริยะสำหรับสุขภาพเครื่องจักรกลไฟฟ้า
Intelligent Condition Monitoring and Protection for Electrical Machine Health
Abstract   PDF
Chalermchat Manop, Siriporn Hengkiatisak, Suphot Chunwiphat
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การเพิ่มความแม่นยำในการระบุตำแหน่งในพื้นที่โล่งด้วยปัญญาประดิษฐ์
Accuracy Improvement for Localization in Outdoor Area Using Artificial Intelligence
Abstract   PDF
Kitmonkonchai Promboriraksa, Kampon Jawchumchuen, Kritsada Mamat
 
226 - 250 of 364 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>