Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 17, No 2 (2021): May-August ปกวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
Cover, Vol 17, Issue 2
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 17, No 2 (2021): May-August ประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมระหว่างใบไม้เหลือทิ้งในชุมชนและมูลวัว
Efficiency of Biogas Production by Co-Digestion between Leaf Waste in Community and Cow Dung
Abstract   PDF
Prapatsara Thamwatchalangkoon, Soontharee Chintham, Vanatpornratt Sawasdee
 
Vol 10, No 3 (2014): September – December ปัจจัยของสารละลายด่างต่อสมบัติทางกายภาพและโครงสร้างทางจุลภาค ของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์แทนที่ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
Factors of Alkali Solutions Affecting Physical Properties and Microstructure of Fly Ash Geopolymer MortarContaining Portland Cement
Abstract   PDF
Sakonwan Hanjitsuwan, Tanakorn Phoo-ngernkham
 
Vol 11, No 3 (2015): September – December ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการดูดซับน้ำ ของวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้
Factors Affecting Water Absorption Behavior of Wood-Plastic Composites
Abstract   PDF
Chatree Homkhiew
 
Vol 11, No 3 (2015): September – December ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการดูดซับน้ำ ของวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้
Factors Affecting Water Absorption Behavior of Wood-Plastic Composites
Abstract   PDF
Chatree Homkhiew
 
Vol 11, No 2 (2015): May – August ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการดูดซับน้ำ ของวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้
Factors Affecting Water Absorption Behavior of Wood-Plastic Composites
Abstract   PDF
Chatree Homkhiew
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December ปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนโดยอาศัยเปลวไฟจาก กระบวนการเผาไหม้
Important Factors on the Flame Synthesis of Carbon Nanotubes
Abstract   PDF
Chaiyaput Kruehong, Saifon Kruehong, Apichart Artnaseaw
 
Vol 15, No 2 (2019): May-August ปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทัล
Factors for Success for Online Business Entrepreneurs in the Digital Age
Abstract   PDF
Somtop Kaewchuer, Bundit Phungniran, Tanapol Kortana
 
Vol 16, No 1 (2020): January-April ผลกระทบของกระแสไฟฟ้าและความสูงของเส้นลวดที่มีต่อการกัดอาร์คไทเทเนียมด้วยลวดไฟฟ้า
Effects of Peak Current and Nozzle Offset Distance on Wire Electrical Discharge Machining of Titanium
Abstract   PDF
Patittar Nakwong, Theeraphol Subboon
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December ผลกระทบของการเติมสารเชื่อมโยงโมเลกุลและสารทำให้เกิดฟองที่มีต่อสมบัติของยางธรรมชาติ: สัณฐานวิทยา และสมบัติเชิงกลทั้งก่อนและหลังการบวมตัวในน้ำมันเชื้อเพลิง
Effect of Crosslinking Agent and Blowing Agent on the Properties of Natural rubber: Morphology
Abstract   PDF
Tanawit Park-aut, Manussawin Kaewtip, Yotsawee Poonchan, Siriorn Isarankura Na Ayutthaya
 
Vol 16, No 2 (2020): May-August ผลกระทบของการใช้อะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอลผสมดีเซลเป็นเชื้อเพลิงต่อเสถียรภาพการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว
The Effect of Acetone-Butanol-Ethanol Blended Diesel Fuel on the Engine Stability of a Single Cylinder Diesel Engine
Abstract   PDF
Ob Nilaphai
 
Vol 15, No 3 (2019): September-December ผลกระทบของความหนาและอัตราภาระต่อความต้านทานการแตกหักภายใต้ภาระรูปแบบที่ 1ของอีพอกซีเรซิน
Effect of Thickness and Loading Rate on Mode I Fracture Toughness of Epoxy Resin
Abstract   PDF
Prasert Aengchuan, Attasit Wiangkham
 
Vol 10, No 2 (2014): May – August ผลกระทบของอัตราส่วนผสมน้ำมันไพโรไลซิสและน้ำมันดีเซล ต่อสมรรถนะและก๊าซไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
Effects of Pyrolysis Oil-Diesel Blends on the Performances and Emissions of a Small Diesel Engine
Abstract   PDF
Warakhom Wongchai
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December ผลกระทบจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต่อการเสื่อมสภาพที่ดินจากการปนเปื้อนโลหะหนักและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากผลผลิตข้าวในพื้นที่ปนเปื้อน
Impact of Mining Industry on Agricultural Land Degradation from Heavy Metal Contamination and Health Risk Assess
Abstract   PDF
Lamai Srisawat, Tunlawit Satapanajaru, Chalor Jarusutthirak, Patana Anurakpongsatorn
 
Vol 12, No 2 (2016): May – August ผลของกลีเซอรอล และเพค-10 ไดเมทิโคนต่อสมบัติของฟิล์มชีวภาพ จากเปลือกทุเรียน
Effects of Glycerol and PEG-10 dimethicone on Properties of Biofilm from Durian rind
Abstract   PDF
Supranee Kaewpirom, Sujaipun Khemkaew
 
Vol 14, No 2 (2018): May – August ผลของการให้ความร้อนหลังการเชื่อมต่อความเหนียวบากของบริเวณกระทบร้อนในวัสดุเหล็กกล้า 3.5% โครเมียม
Effect of Postweld Heat Treatment on Impact Toughness at Heat Affected Zone of 3.5% Chromium Stee
Abstract   PDF
Salita Petchsang, Prapas Muangjunburee
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April ผลของซิลิกาฟูมต่อสมบัติของวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยกระบวนการเผา แบบฟลูอิดไดซ์เบด
Effect of Silica Fume on the Properties of Fluidized Bed Combustion (FBC) Fly Ash Geopolymer
Abstract   PDF
Ubolluk Rattanasak, Pattanapong Paisitsrisawat
 
Vol 12, No 2 (2016): May – August ผลของปริมาณเกาลินต่อสมบัติของโฟมชีวภาพ ที่มีแป้งข้าวโพดผสมแป้งข้าวเหนียวเป็นองค์ประกอบ
Effects of Kaolin Content on Properties of Biofoam Based on Corn Starch/Glutinous Rice Flour Blend
Abstract   PDF
Supranee Kaewpirom, Sirinapa Niwaspragit, Ubolluk Rattanasak
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April ผลของรูปทรงท่อทางไหลในแม่พิมพ์อัดรีดยางแผ่น
Effects of Manifold Shapes in Slit Dies
Abstract   PDF
Chanyut Kolitawong, Suthinan Leewuthinan, Wiboon Lertwimolnun
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December ผลของสมรรถนะเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้เชื้อเพลิงผสมเมทานอล
Performance of Methanol–Gasoline Blends Fuelled in a Spark Ignition Engine
Abstract   PDF
Piyawat Sritram, Vilaknam phoncharoen, Arthit sangsopha, Wuttichai sitiwong
 
Vol 11, No 3 (2015): September – December ผลของอุณหภูมิต่อพฤติกรรมของลำพุ่งน้ำมันสบู่ดำผสมน้ำมันดีเซลความเร็วสูง
Effect of Test Chamber Temperature on High Speed Jatropha Oil Blends with Diesel Fuel Behaviors
Abstract   PDF
Wuttichai Sittiwong, Wirapan Seehanam, Kulachate Pianthong
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (List of Reviewers) 17(3), 2021 Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 18, No 1 (2022): January-April ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (List of Reviewers) 18(1), 2022 Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December พฤติกรรมทางทฤษฎีของการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกของ วัสดุอ่อนด้วยอากาศ
Theoretical Investigation of Elastohydrodynamic Lubrication of Soft Material with Air Lubricant
Abstract   PDF
Khanittha Wongseedakeaw, Jesda Panichakorn
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April พลศาสตร์การไหลและการถ่ายเทความร้อนของก๊าซผสมสำหรับกระบวนการฟิชเชอร์ทรอปซ์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งที่ติดตั้งตัวผสมสถิต
Flow Dynamics and Heat Transfers of Mixed-Gas in Fischer-Tropsch Process: Design of Fixed-Bed Reactor Equipped with Static-Mixers
Abstract   PDF
Karn Pana-Suppamassadu, Prayut Jiamrittiwong, Phavanee Narataruksa, Sabaithip Tungkamani, Nuwong Chollacoop
 
276 - 300 of 353 Items << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>