Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December ผลของสมรรถนะเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้เชื้อเพลิงผสมเมทานอล
Performance of Methanol–Gasoline Blends Fuelled in a Spark Ignition Engine
Abstract   PDF
Piyawat Sritram, Vilaknam phoncharoen, Arthit sangsopha, Wuttichai sitiwong
 
Vol 11, No 3 (2015): September – December ผลของอุณหภูมิต่อพฤติกรรมของลำพุ่งน้ำมันสบู่ดำผสมน้ำมันดีเซลความเร็วสูง
Effect of Test Chamber Temperature on High Speed Jatropha Oil Blends with Diesel Fuel Behaviors
Abstract   PDF
Wuttichai Sittiwong, Wirapan Seehanam, Kulachate Pianthong
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (List of Reviewers) 17(3), 2021 Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December พฤติกรรมทางทฤษฎีของการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกของ วัสดุอ่อนด้วยอากาศ
Theoretical Investigation of Elastohydrodynamic Lubrication of Soft Material with Air Lubricant
Abstract   PDF
Khanittha Wongseedakeaw, Jesda Panichakorn
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April พลศาสตร์การไหลและการถ่ายเทความร้อนของก๊าซผสมสำหรับกระบวนการฟิชเชอร์ทรอปซ์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งที่ติดตั้งตัวผสมสถิต
Flow Dynamics and Heat Transfers of Mixed-Gas in Fischer-Tropsch Process: Design of Fixed-Bed Reactor Equipped with Static-Mixers
Abstract   PDF
Karn Pana-Suppamassadu, Prayut Jiamrittiwong, Phavanee Narataruksa, Sabaithip Tungkamani, Nuwong Chollacoop
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April พอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ และไนลอน6 โดยมี เทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์เป็นตัวเชื่อมประสาน Abstract   PDF
Pornsri Pakeyangkoon
 
Vol 13, No 1 (2017): January-April ภาพรวมของการใช้สารยับยั้งการกัดกร่อนในอุตสาหกรรม
An overview of corrosion inhibitors using in industries
Abstract   PDF
Aphichart Rodchanarowan, Parinya Boonsa, Trinet Yingsamphancharuen
 
Vol 10, No 2 (2014): May – August ระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย
Energy Management System (ISO 50001) and Thai Law on Energy Conservation Promotion
Abstract   PDF
Sumol Sae-heng Pisitsungkakarn
 
Vol 12, No 2 (2016): May – August ระบบตรวจจับใยแก้วนำแสงชนิด ฟาบรี-เปโรต์ อินเทอร์ฟีรอมิเตอร์ สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Fiber Optic based Fabry-Perot Interferometric Sensor Applied for Mechatronic Engineering
Abstract   PDF
Saroj Pullteap
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December ระบบติดตามแสงอาทิตย์แบบสองแกนด้วยการปรับสมดุลระดับน้ำ
A Water-Balance-Based Dual-Axis Sun Tracking System
Abstract   PDF
Sithichai Jeenawong, Nannatee Kullaya, Saowalag chayuen
 
Vol 16, No 2 (2020): May-August ระบบวัดแรงกดของเครื่องกดชิ้นงานแบบเวลาจริงด้วยตัวตรวจจับแรงดันในกระบอกสูบ
Real-time Force Measurement System of the Pressing Machine with a Pressure Sensor in the Cylinder
Abstract   PDF
Sarawut Phosri, Niwat Angkawisittpan
 
Vol 12, No 3 (2016): September – December 2016 ระบบเตือนภัยอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วบริเวณหม้อแปลงจำหน่าย แบบเวลาจริงประมวลผลแบบดิจิตอล
Real-time Alarming System of Dangerous Leakage Current at Distribution Transformer via Digital Signal Processing
Abstract   PDF
Padung Kitsawang
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April ระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค
Microelectromechanical Systems
Abstract   PDF
Kessararat Ugsornrat
 
Vol 17, No 1 (2021): January-April รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
List of Reviewers
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 17, No 2 (2021): May-August รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
List of Reviewers
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 16, No 2 (2020): May-August รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
List of Reviewers
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 16, No 1 (2020): January-April รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
List of Reviewers
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 16, No 3 (2020): September-December รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
List of Reviewers
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 13, No 3 (2017): September – December วงจรปรับสภาพสัญญาณโหมดกระแสสำหรับเซนเซอร์ความต้านทานเชิงเดี่ยว
Current-Mode Signal Conditioning Circuit for Single Type Resistive Sensor
Abstract   PDF
Tipparat Junsing, Narong Thumputi
 
Vol 11, No 1 (2015): January-April วิเคราะห์ผลกระทบของเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าต่อคุณภาพไฟฟ้าของระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดความร้อนสูญเสียของเตา ในสภาวะสมดุลพลังงานของกระบวนการผลิตเหล็ก Abstract   PDF
Chamni Jaipradidtham
 
Vol 14, No 3 (2018): September – December ศักยภาพการเกิดก๊าซชีวภาพจากน้ำชะขยะ กรณีศึกษาบ่อขยะไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Biochemical Methane Potential from Leachate, Case study Sainoi, Nonthaburi Province
Abstract   PDF
Vanatpornratt Sawasdee, Nararatchporn Nuansawan
 
Vol 11, No 2 (2015): May – August สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตแผ่นใยไม้อัดที่ไม่มีตัวประสาน โดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง
Optimizing Condition for Manufacturing the Binderless Particleboard by Response Surface Methodology
Abstract   PDF
Chatree Homkhiew, Surasit Rawangwong, Worapong Boonchouytan
 
Vol 16, No 2 (2020): May-August สภาวะในการเดินระบบตะกอนเร่งร่วมกับฟองน้ำต่อการบำบัดน้ำชะขยะที่มีความเข้มข้นสูง
Conditions of Activated Sludge System with Sponge for Treating Concentrated Solid Waste Leachate
Abstract   PDF
Nararatchporn Nuansawan, Weerawit Sornwiset, Dussadee Kongthavorn, Anas Mama
 
Vol 13, No 3 (2017): September – December สมบัติทางกล ทางกายภาพ และทางความร้อนของแผ่นใยไม้อัดที่ไม่มีตัวประสานจากผงแกลบและผงฟางข้าว
Mechanical, Physical and Thermal Properties of Binderless Fiberboard from Rice Husk Flour and Rice Straw Flour
Abstract   PDF
Chatree Homkhiew, Surasit Rawangwong, Worapong Boonchouytan, Pasika Kaewpom, Tanyamas Thongkaowphueak
 
Vol 13, No 2 (2017): May – August สมบัติทางกล โครงสร้างจุลภาค การนำความร้อนและการหดตัวแห้ง ของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าผสมเถ้าชานอ้อย
Mechanical Properties, Microstructure, Thermal Conductivity and Drying Shrinkage of Cellular Lightweight Concrete Containing Bagasse Ash
Abstract   PDF
Wunchock Kroehong, Apivich Poolsong
 
276 - 300 of 327 Items << < 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>