Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April พอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ และไนลอน6 โดยมี เทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์เป็นตัวเชื่อมประสาน Abstract   PDF
Pornsri Pakeyangkoon
 
Vol 13, No 1 (2017): January-April ภาพรวมของการใช้สารยับยั้งการกัดกร่อนในอุตสาหกรรม
An overview of corrosion inhibitors using in industries
Abstract   PDF
Aphichart Rodchanarowan, Parinya Boonsa, Trinet Yingsamphancharuen
 
Online First ยานพาหนะไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยตัวเก็บประจุยิ่งยวด: กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนกับสถานประกอบการ
Electric Vehicle driven by Supercapacitor: Case Study the Possibility of Investing in the Establishment
Abstract   PDF
Prasit Phoosomma, Prayut Nisapakul, Worawit Leelawan
 
Vol 10, No 2 (2014): May – August ระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย
Energy Management System (ISO 50001) and Thai Law on Energy Conservation Promotion
Abstract   PDF
Sumol Sae-heng Pisitsungkakarn
 
Vol 12, No 2 (2016): May – August ระบบตรวจจับใยแก้วนำแสงชนิด ฟาบรี-เปโรต์ อินเทอร์ฟีรอมิเตอร์ สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Fiber Optic based Fabry-Perot Interferometric Sensor Applied for Mechatronic Engineering
Abstract   PDF
Saroj Pullteap
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December ระบบติดตามแสงอาทิตย์แบบสองแกนด้วยการปรับสมดุลระดับน้ำ
A Water-Balance-Based Dual-Axis Sun Tracking System
Abstract   PDF
Sithichai Jeenawong, Nannatee Kullaya, Saowalag chayuen
 
Vol 16, No 2 (2020): May-August ระบบวัดแรงกดของเครื่องกดชิ้นงานแบบเวลาจริงด้วยตัวตรวจจับแรงดันในกระบอกสูบ
Real-time Force Measurement System of the Pressing Machine with a Pressure Sensor in the Cylinder
Abstract   PDF
Sarawut Phosri, Niwat Angkawisittpan
 
Vol 12, No 3 (2016): September – December 2016 ระบบเตือนภัยอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วบริเวณหม้อแปลงจำหน่าย แบบเวลาจริงประมวลผลแบบดิจิตอล
Real-time Alarming System of Dangerous Leakage Current at Distribution Transformer via Digital Signal Processing
Abstract   PDF
Padung Kitsawang
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April ระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค
Microelectromechanical Systems
Abstract   PDF
Kessararat Ugsornrat
 
Vol 17, No 1 (2021): January-April รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
List of Reviewers
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 17, No 2 (2021): May-August รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
List of Reviewers
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 16, No 2 (2020): May-August รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
List of Reviewers
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 16, No 1 (2020): January-April รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
List of Reviewers
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 16, No 3 (2020): September-December รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
List of Reviewers
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 13, No 3 (2017): September – December วงจรปรับสภาพสัญญาณโหมดกระแสสำหรับเซนเซอร์ความต้านทานเชิงเดี่ยว
Current-Mode Signal Conditioning Circuit for Single Type Resistive Sensor
Abstract   PDF
Tipparat Junsing, Narong Thumputi
 
Vol 11, No 1 (2015): January-April วิเคราะห์ผลกระทบของเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าต่อคุณภาพไฟฟ้าของระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดความร้อนสูญเสียของเตา ในสภาวะสมดุลพลังงานของกระบวนการผลิตเหล็ก Abstract   PDF
Chamni Jaipradidtham
 
Vol 14, No 3 (2018): September – December ศักยภาพการเกิดก๊าซชีวภาพจากน้ำชะขยะ กรณีศึกษาบ่อขยะไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Biochemical Methane Potential from Leachate, Case study Sainoi, Nonthaburi Province
Abstract   PDF
Vanatpornratt Sawasdee, Nararatchporn Nuansawan
 
Vol 11, No 2 (2015): May – August สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตแผ่นใยไม้อัดที่ไม่มีตัวประสาน โดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง
Optimizing Condition for Manufacturing the Binderless Particleboard by Response Surface Methodology
Abstract   PDF
Chatree Homkhiew, Surasit Rawangwong, Worapong Boonchouytan
 
Vol 16, No 2 (2020): May-August สภาวะในการเดินระบบตะกอนเร่งร่วมกับฟองน้ำต่อการบำบัดน้ำชะขยะที่มีความเข้มข้นสูง
Conditions of Activated Sludge System with Sponge for Treating Concentrated Solid Waste Leachate
Abstract   PDF
Nararatchporn Nuansawan, Weerawit Sornwiset, Dussadee Kongthavorn, Anas Mama
 
Vol 13, No 3 (2017): September – December สมบัติทางกล ทางกายภาพ และทางความร้อนของแผ่นใยไม้อัดที่ไม่มีตัวประสานจากผงแกลบและผงฟางข้าว
Mechanical, Physical and Thermal Properties of Binderless Fiberboard from Rice Husk Flour and Rice Straw Flour
Abstract   PDF
Chatree Homkhiew, Surasit Rawangwong, Worapong Boonchouytan, Pasika Kaewpom, Tanyamas Thongkaowphueak
 
Vol 13, No 2 (2017): May – August สมบัติทางกล โครงสร้างจุลภาค การนำความร้อนและการหดตัวแห้ง ของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าผสมเถ้าชานอ้อย
Mechanical Properties, Microstructure, Thermal Conductivity and Drying Shrinkage of Cellular Lightweight Concrete Containing Bagasse Ash
Abstract   PDF
Wunchock Kroehong, Apivich Poolsong
 
Vol 10, No 3 (2014): September – December สมบัติเชิงกลและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของวัสดุเชิงประกอบ ยางธรรมชาติที่มีสารตัวเติมผงเขม่าดำ
Mechanical Properties and Antibacterial Efficacies of HPQM based Neusilin/Natural Rubber with Carbon Black Filler
Abstract   PDF
Ekachai Wimolmala, Chitsupree Katathikankul, Piyaporn Niltui, Sirichai Kanking, Narongrit Sombatsompop
 
Online First สมบัติเบื้องต้นและคาร์บอเนชันของคอนกรีตผสมน้ำยางพาราและผงหินปูน
Basic Properties and Carbonation of Concrete with Partial Replacement of Cement by Rubber latex and Limestone Powder
Abstract   PDF
Banyut Warinlai, Umaporn Patipanpoomsakul, Pitisan Krammart
 
Vol 17, No 1 (2021): January-April สารบัญ
Table of Content
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 16, No 3 (2020): September-December สารบัญ
Table of Content
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
301 - 325 of 353 Items << < 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>