Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Online First การกำจัดสีย้อมเมทิลีนบลูโดยใช้วัสดุดูดซับในท้องถิ่น
Removal of Methylene Blue Dye using Local Adsorbent Materials
Abstract   PDF
Apiwatch Boonkulthanapat, Kamontip Deebukkum, Kwannate Sombatsompop
 
Vol 16, No 2 (2020): May-August การจัดกลุ่มขนาดผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้ K-means Clustering เพื่อลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์
K-means Clustering for Grouping Product Size for Reducing Cost Packaging
Abstract   PDF
Suchawadee Plungsri, Kanate Puntusavase
 
Vol 14, No 3 (2018): September – December การจัดการมูลฝอยจากตลาดสดและเศษวัสดุสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
The Solid Waste Management from Fresh Market and Green Residues in Prince of Songkla University, Pattani Campus
Abstract   PDF
Naprarath Waijarean, Saranya Panpuech, Roki Masae, Vanvimol Srikong
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December การจำลองแบบพฤติกรรมไฮโดรไดนามิกส์ในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด ชนิดไหลเวียนลง: อิทธิพลของคุณสมบัติทางกายภาพของก๊าซ Abstract   PDF
Parinya Khongprom, Adisorn Pratumma, Nuttapol Malai, Sunun Limtrakul
 
Vol 16, No 3 (2020): September-December การจำแนกพฤติกรรมรีโอโลยีของวัสดุจากการทดสอบเฉือนเป็นรอบ
Rheological Behavior Identification of Materials from Oscillatory Shear
Abstract   PDF
Chanyut Kolitawong
 
Vol 13, No 1 (2017): January-April การชดเชยแรงบิดแบบปรับตัวได้ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ในการตรวจสอบวัตถุในกล่องบรรจุภัณฑ์บนสายพานลำเลียง
Adaptive torque compensator of DC motor to inspect objects inside packaging box on belt conveyor
Abstract   PDF
Jiraphon Srisertpol, Kriangkrai Charoensuk, Nitisak Numanoy
 
Vol 12, No 3 (2016): September – December 2016 การชะละลายโลหะสังกะสีจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม ด้วยวิธีโลหะวิทยาการละลาย
Zinc Extraction from Industrial Waste by Acid Leaching Process
Abstract   PDF
Aphichart Rodchanarowan, Jitti Kamsawat, Sathian Nilthawach
 
Vol 17, No 1 (2021): January-April การดูดซับสารอินทรีย์และสีย้อมจากน้ำทิ้งการผลิตผ้าบาติกด้วยเถ้าลอยไม้ยางพารา
Adsorption of Organic Substance and Dyestuff from Batik Textiles Wastewater by Rubber Wood Fly Ash
Abstract   PDF
Kamonrat Kliangpradith, Narumol Thongmak, Porntip Sridang
 
Vol 13, No 1 (2017): January-April การตรวจจับและวิเคราะห์ฮาร์มอนิกโดยใช้การแปลงมัลติเวฟเล็ต
Detection and Analysis of Harmonic Using Multiwavelet Transform
Abstract   PDF
Suriya Kaewarsa, Kitti Attakitmongcol
 
Vol 10, No 2 (2014): May – August การทดสอบศึกษาสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติ ที่อัตราส่วนการอัดต่างๆ
An Empirical Study of Performance and Emission Characteristics in a Natural Gas Engine with Various Compression Ratios
Abstract   PDF
Peeteenut Triwong, Chedthawut Poompipatpong
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลร่วมกับก๊าซธรรมชาติเหลว
An Experimental Study of Performances in a Large Diesel Engine Fuelled with Diesel and LNG
Abstract   PDF
Chedthawut Poompipatpong, Gyeung Ho Choi
 
Vol 12, No 1 (2016): January-April การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรกำกับในตัวแบบสมการโครงสร้าง
Test of moderation effect in Structural Equation Modeling
Abstract   PDF
Montree Piriyakul
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April การทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์ เรือประมงขนาดเล็กที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 5 และบี 20
An Experimental Study of Performances and Emissions in a Small Fishery Boat’s Engines Fuelled with Biodiesel B 5 and B 20
Abstract   PDF
Chedthawut Poompipatpong, Neramit Krasaelom, Peeteenut Triwong, Wirot Puttavitee, Praphon Wongtharua
 
Vol 15, No 3 (2019): September-December การทำนายพฤติกรรมการคลายความเค้นของพอลิเมอร์โฟมแบบเซลล์ปิดภายใต้แรงกด
Prediction of Stress Relaxation Behavior of Closed-Cell Polymer foam Under Compressive Load
Abstract
Prasert Aengchuan, Jintapha Klinsuk, Piyamon Poapongsakorn
 
Vol 15, No 2 (2019): May-August การบริหารต้นทุนโดยใช้เอบีซีในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้
Cost Management Using ABC in the Wood Products Industry
Abstract   PDF
Kanokporn Sripathomswat, Onpawee Lertkrai Lertkrai
 
Vol 10, No 3 (2014): September – December การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบเอสบีอาร์ร่วมกับซีโอไลต์-ไคโตซาน
Wastewater Treatment by SBR Zeolite-Chitosan
Abstract   PDF
Kwannate Sombatsompop, Orniriya Yota, Nathapon Pengkhan, Watcharapong Jitsaman, Janjit Iamchaturapatr
 
Vol 10, No 2 (2014): May – August การประยุกต์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์ในการตัดไทเทเนียม
Using Grey Relational Analysis in Wire-Cutting of Titanium
Abstract   PDF
Niwat Mookam
 
Vol 12, No 1 (2016): January-April การประยุกต์ใช้การปรับสภาพผิวเพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกหรอในแม่พิมพ์ตัด
Application of surface modification for Extension tool life in blanking process
Abstract   PDF
Komgrit Lawanwong, Pakorn Chumrum, Varunee Premanond
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่นสำหรับเคมีซูปราโมเลคิวลาร์ และวัสดุนาโน
Application of Density Functional Theory for Supramolecular Chemistry and Nanomaterial
Abstract   PDF
Banchob Wanno
 
Vol 14, No 1 (2018): January – April การประยุกต์ใช้ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์อย่างยั่งยืน
Application of Eco-Efficiency for the Sustainable Development of Automotive Parts Industry
Abstract   PDF
Charlearmkwun Meksuk, Thirawat Chuntuk
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April การประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดีกับการจัดการศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัทบุญถาวรเซรามิค จำกัด
An Application of RFID Systems for Distribution Center Management A Case Study of Boonthavorn Ceramic Co.,Ltd.
Abstract   PDF
Thananya Wasusri, Krittika Mulpukdee
 
Vol 17, No 1 (2021): January-April การประยุกต์ใช้วิธีทากูชิสำหรับกระบวนการกดขัดผิวเรียบอะลูมิเนียมผสม 5052 โดยการศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของเครื่องจักรในการผลิต
Application of Taguchi Method for Burnishing Process of AA5052 Aluminum Alloy by Studying the Optimization
Abstract   PDF
Suriya Namkaew, Suriya Prasomthong
 
Vol 15, No 1 (2019): January-April การประยุกต์ใช้เทคนิค Hybrid DEA-TOPSIS สำหรับการคัดเลือกวัสดุชีวมวลที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิง
Using the Hybrid DEA-TOPSIS Technique for Selecting the Suitable Biomass Materials for Processing into Fuel Briquettes
Abstract   PDF
Narong Wichapa, Atchara Choompol, Thaitat Sudsuansee
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April การประยุกต์ใช้เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเพื่อระบุชนิดเหล็กกล้า จากการทดสอบประกายไฟ
Application of Web Camera Technique for Steel Identification using Spark Test
Abstract   PDF
Prasert Rienpradub, Somnuk Watanasriyakul, Pramuk Jenkittiyon
 
Online First การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนปรับปรุงกระบวนการผลิตท่อส่งน้ำมันรถแทรกเตอร์: กรณีศึกษาบริษัท เอ.บี.ซี จำกัด
Applying the Lean Concept to Improve the Oil Pipelines Processing for Tractor: A Case Study of ABC Company Ltd.
Abstract   PDF
Suchadee Tumrongsuk, Somchai Preangprom
 
101 - 125 of 318 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>