Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 10, No 2 (2014): May – August การประยุกต์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์ในการตัดไทเทเนียม
Using Grey Relational Analysis in Wire-Cutting of Titanium
Abstract   PDF
Niwat Mookam
 
Vol 12, No 1 (2016): January-April การประยุกต์ใช้การปรับสภาพผิวเพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกหรอในแม่พิมพ์ตัด
Application of surface modification for Extension tool life in blanking process
Abstract   PDF
Komgrit Lawanwong, Pakorn Chumrum, Varunee Premanond
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่นสำหรับเคมีซูปราโมเลคิวลาร์ และวัสดุนาโน
Application of Density Functional Theory for Supramolecular Chemistry and Nanomaterial
Abstract   PDF
Banchob Wanno
 
Vol 14, No 1 (2018): January – April การประยุกต์ใช้ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์อย่างยั่งยืน
Application of Eco-Efficiency for the Sustainable Development of Automotive Parts Industry
Abstract   PDF
Charlearmkwun Meksuk, Thirawat Chuntuk
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April การประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดีกับการจัดการศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัทบุญถาวรเซรามิค จำกัด
An Application of RFID Systems for Distribution Center Management A Case Study of Boonthavorn Ceramic Co.,Ltd.
Abstract   PDF
Thananya Wasusri, Krittika Mulpukdee
 
Vol 17, No 1 (2021): January-April การประยุกต์ใช้วิธีทากูชิสำหรับกระบวนการกดขัดผิวเรียบอะลูมิเนียมผสม 5052 โดยการศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของเครื่องจักรในการผลิต
Application of Taguchi Method for Burnishing Process of AA5052 Aluminum Alloy by Studying the Optimization
Abstract   PDF
Suriya Namkaew, Suriya Prasomthong
 
Vol 15, No 1 (2019): January-April การประยุกต์ใช้เทคนิค Hybrid DEA-TOPSIS สำหรับการคัดเลือกวัสดุชีวมวลที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิง
Using the Hybrid DEA-TOPSIS Technique for Selecting the Suitable Biomass Materials for Processing into Fuel Briquettes
Abstract   PDF
Narong Wichapa, Atchara Choompol, Thaitat Sudsuansee
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April การประยุกต์ใช้เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเพื่อระบุชนิดเหล็กกล้า จากการทดสอบประกายไฟ
Application of Web Camera Technique for Steel Identification using Spark Test
Abstract   PDF
Prasert Rienpradub, Somnuk Watanasriyakul, Pramuk Jenkittiyon
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนปรับปรุงกระบวนการผลิตท่อส่งน้ำมันรถแทรกเตอร์: กรณีศึกษาบริษัท เอ.บี.ซี จำกัด
Applying the Lean Concept to Improve the Oil Pipelines Processing for Tractor: A Case Study of ABC Company Ltd.
Abstract   PDF
Suchadee Tumrongsuk, Somchai Preangprom
 
Vol 16, No 3 (2020): September-December การประยุกต์ใช้แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ร่วมกับพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอนในน้ำเสียอุตสาหกรรมน้ำผลไม้
Tube Settler Application with Polymer for Sedimentation Efficiency in Beverage Industry Wastewater
Abstract   PDF
Watthana Hongsri, Sasitorn Hasin, Vanatpornratt Sawasdee
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April การประเมินปริมาณรังสีของเครื่องฉายรังสีแกมมาโดยใช้ MCNP 5
Dosimetric Assessment of the Gamma Irradiation Facility using MCNP 5
Abstract   PDF
Tasanee Charoennam, Attaporn Pattarasumunt, Chanatip Tippayakul
 
Vol 14, No 3 (2018): September – December การประเมินสมรรถนะของตัวเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ ด้วยการวิเคราะห์พลังงานและเอกเซอร์จี
Performance Assessment of Flat Plate Solar Collector Based on Energy and Exergy Analyses Method
Abstract   PDF
Wanich Nilnont, Sutida Phitakwinai
 
Vol 13, No 1 (2017): January-April การประเมินแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
Evaluation of the Alternative Energy Development Plan
Abstract   PDF
Supitcha Cheevapruk, Peeteenut Triwong, Chanwit Tangsiriworakul, Chedthawut Poompipatpong, Chaipiput Srimanecha
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December การปรับกำลังส่งอัตโนมัติของอุปกรณ์สื่อสารด้วยคลื่นวิทยุแบบเหมาะสมกับระยะทางสำหรับเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
Optimal Distance RF Transmission with Automatic Variable Gain for Wireless Sensor Networks
Abstract   PDF
Ekkabut Thepnorarat, Phongsak Keeratiwintakorn, Vech Vivek
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การปรับปรุงกระบวนการปั๊มขึ้นรูปในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
Improvement of Pressing Process in Automotive Industry
Abstract   PDF
Nopmanee Wattanasungsuth, Warapoj Meethom
 
Vol 11, No 1 (2015): January-April การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระเบื้องดินขอ: กรณีศึกษาเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
Production Improvement in Din-Kor Tiles Process: A Case study of World Heritage Town Luang Prabang
Abstract   PDF
Narathip Pawaree
 
Vol 12, No 1 (2016): January-April การปรับปรุงกระแสฮาร์มอนิกที่มีผลกระทบต่อ อุปกรณ์ปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
Implement of Harmonic Current Impact on Power Factor Correction Device
Abstract   PDF
Nattachote Rugthaicharoencheep, Saran Chaladying
 
Vol 16, No 2 (2020): May-August การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อลดของเสียในกระบวนการยิงรหัสผลิตผ้าเบรก
Improvement Work Method for Defect Reduction in Marking Brake Pad Process
Abstract   PDF
Saran Narkbovornwijit, Prachuab Klomjit
 
Vol 15, No 3 (2019): September-December การปรับปรุงประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมบริการ: กรณีศึกษาโรงแรมจังหวัดสุโขทัย
The Performance Improvement of Service Industry Supply Chain: A Case Study of Hotel in Sukhothai Province
Abstract   PDF
Thammasak Kuaites, Nisachol Chanthranapasawat, Theeraphon Thueanphae
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การปรับปรุงวงจรคูณโหมดกระแสสี่ควอดแรนท์มีค่าอินพุตอิมพีแดนซ์ต่ำและค่าเอาต์พุตอิมพีแดนซ์สูงมาก
Improvement Current-Mode Four-Quadrant Multiplier Low input Impedance and Very High Output Impedance
Abstract   PDF
Thawatchai Thongleam
 
Vol 14, No 3 (2018): September – December การปรับปรุงสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Improvement Production Line of Auto Part Using Industrial Engineering Tools
Abstract   PDF
Amornrat Pinchaioon, Natthaphol Siriruk, Sirapong Lueachai
 
Vol 14, No 1 (2018): January – April การผลิตก๊าซชีวภาพจากเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย
Biogas Production from Wastewater Treatment Technology
Abstract   PDF
Nararatchporn Nuansawan, Vanatpornratt Sawatdee
 
Vol 11, No 1 (2015): January-April การผลิตชิ้นงานด้วยวิธีสเตอริโอลิโทกราฟี
Part Fabrication with Stereolithography Process
Abstract   PDF
Nattapon Chantarapanich
 
Vol 14, No 2 (2018): May – August การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์
Biodiesel production by using the prototype solar reactor
Abstract   PDF
Wuttichai Roschat, Sunti Phewphong Phewphong, Kanokwan Najai, Amonrat Thangthong
 
Online First การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากเศษหนังฟอกโครม
Production of Earthworm Manure from Chrome Leather Scraps
Abstract   PDF
Thanyanan Sripanlom, Vanida Chaichana, Wipada Thungweng, Sirirat Klinhom
 
126 - 150 of 351 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>