Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14, No 1 (2018): January – April การผลิตก๊าซชีวภาพจากเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย
Biogas Production from Wastewater Treatment Technology
Abstract   PDF
Nararatchporn Nuansawan, Vanatpornratt Sawatdee
 
Vol 11, No 1 (2015): January-April การผลิตชิ้นงานด้วยวิธีสเตอริโอลิโทกราฟี
Part Fabrication with Stereolithography Process
Abstract   PDF
Nattapon Chantarapanich
 
Vol 14, No 2 (2018): May – August การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์
Biodiesel production by using the prototype solar reactor
Abstract   PDF
Wuttichai Roschat, Sunti Phewphong Phewphong, Kanokwan Najai, Amonrat Thangthong
 
Vol 18, No 2 (2022): May-August การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากเศษหนังฟอกโครม
Production of Earthworm Manure from Chrome Leather Scraps
Abstract   PDF
Thanyanan Sripanlom, Vanida Chaichana, Wipada Thungweng, Sirirat Klinhom
 
Vol 14, No 2 (2018): May – August การผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ำมันปาล์ม โดยใช้เชื้อ Pseudomonas aeruginosa TISTR 1287
Production of Polyhydroxyalkanoates Bioplastic from Palm Oil using Pseudomonas aeruginosa TISTR 1287
Abstract   PDF
Nipon Pisutpaisal, Suparat Thitirattanaus, Siraphat Teansantie, Pinanong Tanikkul, Siriorn Boonyawanich
 
Vol 14, No 3 (2018): September – December การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกรดไขมันของน้ำมันปาล์ม โดยใช้เชื้อ Pseudomonas fluorescens TISTR 358
Polyhydroxyalkanoates Production from Fatty Acids of Palm Oil using Pseudomonas fluorescens TISTR 358
Abstract   PDF
Nipon Pisutpaisal, Tatiya Bhandasak, Pusacha Ponchumni, Pinanong T anikkul, Vanatpornratt Sawasdee
 
Vol 11, No 3 (2015): September – December การผลิตวัสดุขั้นสูงด้วยวิธีปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง
The Manufacturing of Advanced Materials by Self-Propagating High-Temperature Synthesis Reaction Method
Abstract   PDF
Tawat Chanadee
 
Vol 15, No 2 (2019): May-August การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยใช้ถังปฏิกรณ์แบบ ไฮโดรไดนามิกส์คาวิเตชั่น
Biodiesel production from waste cooking oil using hydrodynamic cavitation reactor
Abstract   PDF
Ittipon Worapun, Nopparat Amattirat
 
Vol 15, No 2 (2019): May-August การผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์จากของเสียกลีเซอรอลและน้ำเสียโรงงานฟอกหนัง
Electricity Generation in Microbial Fuel Cells from Waste Glycerol and Tannery Wastewater
Abstract   PDF
Nipon Pisutpaisal, Vanatpornratt Sawasdee
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April การพยากรณ์สัดส่วนปริมาณน้ำหนักลวดอัดแรงต่อพื้นที่ในพื้นโพสเทนชั่น เพื่อการวางแผนผลิตหลัก
Forecasting ratio of post-tension strands to area for master production schedule
Abstract   PDF
Bodin Atthavongpisarn, Oran Kittithreerapronchai
 
Vol 18, No 1 (2022): January-April การพัฒนากระบวนการบูรณาการระบบมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
Development of Standard System Integration Process for the Automotive Industry
Abstract   PDF
Oumarin Chanyoothayotin, Sudaw Lertwisuttipaiboon
 
Vol 18, No 2 (2022): May-August การพัฒนาการจัดลำดับการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ด้วยระบบเมตริกซ์
Development of Furniture Product Design Sequences by The Matrix System
Abstract   PDF
Napat Molabuth, Sageemas Na Wichian, Youdhagarn Acharry
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April การพัฒนากำลังและความคงทนต่อซัลเฟตของคอนกรีตใส่มวลรวม เศษขวดแก้วใสผสมเถ้าชานอ้อย
Strength Development and Sulfate Durability of Waste Clear Bottle Glass Aggregate Concrete Containing Sugarcane Bagasse Ash
Abstract   PDF
Danupon Tonnayopas, Jukkrit Suntharanurak
 
Vol 16, No 3 (2020): September-December การพัฒนาจีโอโพลิเมอร์ความแข็งแรงสูงด้วยเถ้าชานอ้อยว่องไวสูง
Development of High-Strength Geopolymers by High-Reactive Bagasse Ash
Abstract   PDF
Pakamon Kittisayarm, Thammaros Pantongsuk, Akera Srikhacha, Duangrudee Chaysuwan, Chayanee Tippayasam
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การพัฒนาหมึกพิมพ์กันการปลอมแปลงฐานสีย้อมที่ตรวจสอบได้ด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
The Development of Dye-based, Anti-counterfeit Printing Ink Detected by CO2
Abstract   PDF
Kanpicha Suwannawatanamatee, Pichitpol Phromtaw, Taradol Archa, Surachai Khankaew
 
Vol 18, No 2 (2022): May-August การพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัจฉริยะ
Development of The Smart Photovoltaic Panel Cleaning Robot
Abstract   PDF
Peerapon Chanhom, Ddonson pongphab, Wipada Wongsuriya, Peerasak Phaophang, Pattanapong Sinpaithoon, Nattarut Panmatcha
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์โครงข่ายเสมือนจริงสำหรับการวิเคราะห์ วงจรกรองความถี่พาสซีพ
The Development of Virtual Network Analyzer for Passive Filter Analysis
Abstract   PDF
Jongruk Samart, Somsak Akatimagool
 
Vol 12, No 3 (2016): September – December 2016 การพัฒนาแบบจำลองแบบย่อส่วนแบบ 1g สำหรับการติดตามพฤติกรรม การวิบัติของมวลหินรอบอุโมงค์ภายใต้แรงดันสูง
Development of Scaled-Down 1g Model for Investigation on Failure Behavior of Rock Mass around High Pressurized Caverns
Abstract   PDF
Jukkrawut Tunsakul, Nathapon Fatsiri, Warat Kongkitkul, Pornkasem Jongpradist
 
Vol 16, No 1 (2020): January-April การพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรูปแบบใหม่เพื่อการรับฝากซื้อสินค้าออนไลน์
A Development of New E commerce Platform for Product Preordering
Abstract   PDF
Chutiphon Huanthanom, Natcha Saladkaew, Suphot Chunwiphat
 
Vol 10, No 2 (2014): May – August การพัฒนาและการประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบเทอร์โมพลาสติกและ เส้นใยธรรมชาติเชิงอุตสาหกรรม
Development and Applications of Natural Fiber/Thermoplastic Composites for Industrial
Abstract   PDF
Chatree Homkhiew
 
Vol 18, No 2 (2022): May-August การพัฒนาโปรแกรมควบคุมเอกสารสำหรับระบบการจัดการแบบบูรณาการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยานยนต์
Development of a Document Control Program for the Integrated Management System of Quality, Safety, and Environmental of the ...
Abstract   PDF
Oumarin Chanyoothayotin, Sudaw Lertwisuttipaiboon
 
Vol 17, No 2 (2021): May-August การพิจารณาสภาวะที่เหมาะสมในการเชื่อมพอกผิวต่อการต้านทานการสึกหรอด้วยกระบวนการเชื่อมแก๊สทังสเตนอาร์คแบบลวดร้อนโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
Consideration of the Optimizing Condition in Welding Hardfacing on Wear Resistance with Hot-Wire Gas Tungsten Arc Wel
Abstract   PDF
Sittichai Charoenrat, Yodprem Pookamnerd, Suriya Prasomthong
 
Vol 14, No 2 (2018): May – August การระบายและการแพร่กระจายของโลหะในฝุ่นจากอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
Emission and Dispersion of Metals in Particulate Matter from Pottery Industry
Abstract
Rattapon Onchang, Taweechai Limpasanticharoen, Mallika Panyakapo
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December การระบุเอกลักษณ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ด้วยการหาค่าเหมาะที่สุดแบบฝูงอนุภาค Abstract   PDF
Deacha Puangdownreong, Prasit Sukserm
 
Vol 12, No 3 (2016): September – December 2016 การลดข้อบกพร่องในกระบวนการอัดรีดเป่าขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แกลลอนพลาสติก
Defect Reduction in Extrusion Blow Molding Process for Plastic Gallons
Abstract
Viboon Tangwarodomnukun, Sootthirak Chaowang, Sujin Tongthavornsuwan
 
151 - 175 of 364 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>