Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 19, No 1 (2023): January-April การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่น PM2.5 ในระยะเริ่มต้นพัฒนาโครงการพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในช่วงฤดูแล้ง ปี 2022: กรณีศึกษาพื้นที่เมืองระยอง
Health Risk Assessment of PM2.5 Exposure in the Initiative of the Eastern...
Abstract   PDF
Susira Bootdee, Supanan Tipayangkul, Sasithorn Timyoo, Sawaeng Kawichai
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April การประเมินปริมาณรังสีของเครื่องฉายรังสีแกมมาโดยใช้ MCNP 5
Dosimetric Assessment of the Gamma Irradiation Facility using MCNP 5
Abstract   PDF
Tasanee Charoennam, Attaporn Pattarasumunt, Chanatip Tippayakul
 
Vol 14, No 3 (2018): September – December การประเมินสมรรถนะของตัวเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ ด้วยการวิเคราะห์พลังงานและเอกเซอร์จี
Performance Assessment of Flat Plate Solar Collector Based on Energy and Exergy Analyses Method
Abstract   PDF
Wanich Nilnont, Sutida Phitakwinai
 
Vol 13, No 1 (2017): January-April การประเมินแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
Evaluation of the Alternative Energy Development Plan
Abstract   PDF
Supitcha Cheevapruk, Peeteenut Triwong, Chanwit Tangsiriworakul, Chedthawut Poompipatpong, Chaipiput Srimanecha
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December การปรับกำลังส่งอัตโนมัติของอุปกรณ์สื่อสารด้วยคลื่นวิทยุแบบเหมาะสมกับระยะทางสำหรับเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
Optimal Distance RF Transmission with Automatic Variable Gain for Wireless Sensor Networks
Abstract   PDF
Ekkabut Thepnorarat, Phongsak Keeratiwintakorn, Vech Vivek
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การปรับปรุงกระบวนการปั๊มขึ้นรูปในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
Improvement of Pressing Process in Automotive Industry
Abstract   PDF
Nopmanee Wattanasungsuth, Warapoj Meethom
 
Vol 11, No 1 (2015): January-April การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระเบื้องดินขอ: กรณีศึกษาเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
Production Improvement in Din-Kor Tiles Process: A Case study of World Heritage Town Luang Prabang
Abstract   PDF
Narathip Pawaree
 
Vol 12, No 1 (2016): January-April การปรับปรุงกระแสฮาร์มอนิกที่มีผลกระทบต่อ อุปกรณ์ปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
Implement of Harmonic Current Impact on Power Factor Correction Device
Abstract   PDF
Nattachote Rugthaicharoencheep, Saran Chaladying
 
Vol 16, No 2 (2020): May-August การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อลดของเสียในกระบวนการยิงรหัสผลิตผ้าเบรก
Improvement Work Method for Defect Reduction in Marking Brake Pad Process
Abstract   PDF
Saran Narkbovornwijit, Prachuab Klomjit
 
Vol 15, No 3 (2019): September-December การปรับปรุงประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมบริการ: กรณีศึกษาโรงแรมจังหวัดสุโขทัย
The Performance Improvement of Service Industry Supply Chain: A Case Study of Hotel in Sukhothai Province
Abstract   PDF
Thammasak Kuaites, Nisachol Chanthranapasawat, Theeraphon Thueanphae
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การปรับปรุงวงจรคูณโหมดกระแสสี่ควอดแรนท์มีค่าอินพุตอิมพีแดนซ์ต่ำและค่าเอาต์พุตอิมพีแดนซ์สูงมาก
Improvement Current-Mode Four-Quadrant Multiplier Low input Impedance and Very High Output Impedance
Abstract   PDF
Thawatchai Thongleam
 
Vol 14, No 3 (2018): September – December การปรับปรุงสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Improvement Production Line of Auto Part Using Industrial Engineering Tools
Abstract   PDF
Amornrat Pinchaioon, Natthaphol Siriruk, Sirapong Lueachai
 
Vol 18, No 2 (2022): May-August การปรับพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการหาค่าที่เหมาะสมภูมิคุ้มกันหมู่ไวรัสโคโรนา
Optimal Parameter Tuning of Coronavirus Herd Immunity Optimizer
Abstract   PDF
Sirichai Yodwangjai, Kittipong Malampong
 
Vol 14, No 1 (2018): January – April การผลิตก๊าซชีวภาพจากเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย
Biogas Production from Wastewater Treatment Technology
Abstract   PDF
Nararatchporn Nuansawan, Vanatpornratt Sawatdee
 
Vol 11, No 1 (2015): January-April การผลิตชิ้นงานด้วยวิธีสเตอริโอลิโทกราฟี
Part Fabrication with Stereolithography Process
Abstract   PDF
Nattapon Chantarapanich
 
Vol 14, No 2 (2018): May – August การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์
Biodiesel production by using the prototype solar reactor
Abstract   PDF
Wuttichai Roschat, Sunti Phewphong Phewphong, Kanokwan Najai, Amonrat Thangthong
 
Vol 18, No 2 (2022): May-August การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากเศษหนังฟอกโครม
Production of Earthworm Manure from Chrome Leather Scraps
Abstract   PDF
Thanyanan Sripanlom, Vanida Chaichana, Wipada Thungweng, Sirirat Klinhom
 
Vol 14, No 2 (2018): May – August การผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ำมันปาล์ม โดยใช้เชื้อ Pseudomonas aeruginosa TISTR 1287
Production of Polyhydroxyalkanoates Bioplastic from Palm Oil using Pseudomonas aeruginosa TISTR 1287
Abstract   PDF
Nipon Pisutpaisal, Suparat Thitirattanaus, Siraphat Teansantie, Pinanong Tanikkul, Siriorn Boonyawanich
 
Vol 14, No 3 (2018): September – December การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกรดไขมันของน้ำมันปาล์ม โดยใช้เชื้อ Pseudomonas fluorescens TISTR 358
Polyhydroxyalkanoates Production from Fatty Acids of Palm Oil using Pseudomonas fluorescens TISTR 358
Abstract   PDF
Nipon Pisutpaisal, Tatiya Bhandasak, Pusacha Ponchumni, Pinanong T anikkul, Vanatpornratt Sawasdee
 
Vol 11, No 3 (2015): September – December การผลิตวัสดุขั้นสูงด้วยวิธีปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง
The Manufacturing of Advanced Materials by Self-Propagating High-Temperature Synthesis Reaction Method
Abstract   PDF
Tawat Chanadee
 
Vol 15, No 2 (2019): May-August การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยใช้ถังปฏิกรณ์แบบ ไฮโดรไดนามิกส์คาวิเตชั่น
Biodiesel production from waste cooking oil using hydrodynamic cavitation reactor
Abstract   PDF
Ittipon Worapun, Nopparat Amattirat
 
Vol 15, No 2 (2019): May-August การผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์จากของเสียกลีเซอรอลและน้ำเสียโรงงานฟอกหนัง
Electricity Generation in Microbial Fuel Cells from Waste Glycerol and Tannery Wastewater
Abstract   PDF
Nipon Pisutpaisal, Vanatpornratt Sawasdee
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April การพยากรณ์สัดส่วนปริมาณน้ำหนักลวดอัดแรงต่อพื้นที่ในพื้นโพสเทนชั่น เพื่อการวางแผนผลิตหลัก
Forecasting ratio of post-tension strands to area for master production schedule
Abstract   PDF
Bodin Atthavongpisarn, Oran Kittithreerapronchai
 
Vol 18, No 1 (2022): January-April การพัฒนากระบวนการบูรณาการระบบมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
Development of Standard System Integration Process for the Automotive Industry
Abstract   PDF
Oumarin Chanyoothayotin, Sudaw Lertwisuttipaiboon
 
Vol 18, No 2 (2022): May-August การพัฒนาการจัดลำดับการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ด้วยระบบเมตริกซ์
Development of Furniture Product Design Sequences by The Matrix System
Abstract   PDF
Napat Molabuth, Sageemas Na Wichian, Youdhagarn Acharry
 
151 - 175 of 398 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>