Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13, No 3 (2017): September – December การศึกษาความเร็วในการเดินทางบนทางหลวงนอกเมืองผ่านเขตชุมชน
A Study of Operating Speed on Rural Highways Passing Community Zone
Abstract   PDF
Piti Chantruthai, Weeraphol Pansrinual, Wilawan Jinwan
 
Vol 13, No 1 (2017): January-April การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะผิวเชื่อมพอกแข็งด้วยลวดเชื่อมแบบแกน Cr-Nb-Ni-Fe based และ Cr-Mo-W-Fe based ที่เตรียมด้วยการเชื่อมแบบ Gas Metal Arc Welding
Characterization Hard Surfacing of Cr-Nb-Ni-Fe based and Cr-Mo-W-Fe based Cored Wires Fabricated by Gas
Abstract   PDF
Man Tuiprae, Kumron Kaewpad
 
Vol 12, No 2 (2016): May – August การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุประสานที่ใช้วัสดุกากอุตสาหกรรม
A Study on Properties of Cementitious Material Using Industrial Waste
Abstract   PDF
Supichart Jenjirapanya, Pitisan Krammart
 
Vol 11, No 3 (2015): September – December การศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพของคอนกรีตมวลเบา ผสมเปลือกหอยแมลงภู่เสริมไม้ไผ่เพื่อนำมาผลิตหลักนำทาง
Study of Properties and Performance of Lightweight Concrete Reinforced whit Mussel Shell Bamboo to Produce Guide Post
Abstract   PDF
Udomvit Chaisakulkiet, Nichapha Minaboon
 
Vol 11, No 2 (2015): May – August การศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพของคอนกรีตมวลเบา ผสมเปลือกหอยแมลงภู่เสริมไม้ไผ่เพื่อนำมาผลิตหลักนำทาง
Study of Properties and Performance of Lightweight Concrete Reinforced whit Mussel Shell Bamboo to Produce Guide Post
Abstract   PDF
Udomvit Chaisakulkiet, Nichapha Minaboon
 
Vol 17, No 1 (2021): January-April การศึกษาปัจจัยเพื่อลดต้นทุนผงเคมีในการผลิตผ้าเบรก
A Study of Factors for Chemical Cost Reduction in the Brake Pad Manufacturing Process
Abstract   PDF
Sorawich Suwanauksorn, Choosak Pornsing
 
Vol 18, No 1 (2022): January-April การศึกษาผลของระยะแกปและรูปร่างอิเล็กโทรดทองเหลืองที่มีต่อแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนน้ำมันหม้อแปลง
A Study on The Effect of Gap Distance and Brass Electrode Shape to Breakdown Voltage on Transformer Oil
Abstract   PDF
Anyarat Sonsanam, Tawatchai Sonsanam
 
Vol 16, No 1 (2020): January-April การศึกษาผลของแผ่นออริฟิซต่อระดับความรุนแรงของปรากฏการณ์คาวิเตชั่นภายในถังปฏิกรณ์แบบไฮโดรไดนามิกส์คาวิเตชั่น
The Study Effect of Orifice Plates on Intensifies Degree of Cavitation Phenomenon Inside Hydrodynamic Cavitation Reactor
Abstract   PDF
Ittipon Worapun, Apidat Boonjaei
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December การศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลต่อการแข็งตัวของน้ำแข็งหลอด
The Study of Parameters Effect of Solidification Tubular Ice
Abstract   PDF
Nattadon Phannuchareonwong, Chatchai Benchapiyaporn, Rapheephat Ladsritha, Sukanya Thongyotee
 
Vol 14, No 1 (2018): January – April การศึกษารูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งเสริมสำหรับสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน
Pedestrian Transit Simulation of Feeder System Case Study of Tao Poon Station
Abstract   PDF
Waressara Weerawat, Taksaporn Thongboonpian
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April การศึกษาวิธีการทวนสอบเครื่องทดสอบตีกระแทกแบบชาร์ปี้โดยวิธีทางตรงและทางอ้อมตามมาตรฐาน ISO 148:2008
Study of Verification Method of Charpy Impact Testing Machine by Direct and Indirect Technique follow Standard ISO 148:2008
Abstract   PDF
Supachai Thongsaknakin, Somnuk Watanasriyakul
 
Vol 16, No 3 (2020): September-December การศึกษาศักยภาพของชีวมวลแหน Lemna minor L. ในการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ
A Potentially Study of Duckweed Lemna minor L. Biomass in Biofuel Production
Abstract   PDF
Pradinunt Eiamsa-ard
 
Vol 13, No 2 (2017): May – August การศึกษาสมบัติทางกายภาพและประสิทธิภาพในการลดค่าเวลาการสะท้อนกลับของเสียง (Reverberation time: RT30) ของแผ่นอัดจากชานอ้อย
The Physical Properties and Effective in Reducing the Reverberation Time (RT30) of Plates from Bagasse
Abstract   PDF
Sucheewan Yoyrurob, Wisuda Pradupsri
 
Vol 11, No 1 (2015): January-April การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์เรือประมงขนาดเล็ก ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 เป็นระยะเวลา 500 ชั่วโมง
A Performance Investigation of Small Fishery Boat’s Engines Fuelled with Biodiesel B20 for 500-hour Operation
Abstract   PDF
Chedthawut Poompipatpong, Peeteenut Triwong, Chanettee Sikhom
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กจากการใช้ไบโอดีเซลจากน้ำมันไส้ปลาเป็นเชื้อเพลิง
Study on the Performance of Small Size Diesel Engine Using Fish Oil Blended with Biodiesel as Fuel
Abstract   PDF
Neramit Krasaelom, Chaiyot Damrongkijkosol, Channarong Trakunsaranakom
 
Vol 18, No 1 (2022): January-April การศึกษาสัดส่วนของเถ้าชานอ้อยที่มีผลต่อกำลังรับแรงอัดในคอนกรีต
The Study of Proportion of Bagasse Ash Affecting to Compressive Strength of Concrete
Abstract   PDF
Sutthichai Tancharoen, Apised Suwansaard
 
Vol 13, No 2 (2017): May – August การศึกษาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนครศรีธรรมราช: บทเรียนจากการสืบสวนอุบัติเหตุ
A Study of Road Accidents in Nakhon Si Thammarat: A Lesson Learned from an Accident Investigation
Abstract   PDF
Piti Chantruthai, Tanaporn Muangmongkun
 
Vol 11, No 1 (2015): January-April การศึกษาเชิงทบทวนการเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนในท่อกลม ด้วยการใช้ขดลวดและแหวน
Abstract   PDF
Suthin Pholboorn
 
Vol 17, No 2 (2021): May-August การศึกษาเพื่อหาค่าความหนาที่เหมาะสมสำหรับแผ่นพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรงภายหลังชนิดมีคานกว้าง
Study on Optimum Thickness of Post-Tension Concrete Flat Slab with Band Beam
Abstract   PDF
Pongnarin Jongrukthavorn, Sayan Sirimontree, Chanachai Thongchom
 
Vol 17, No 2 (2021): May-August การศึกษาโครงสร้างทางโลหะวิทยาและความต้านทานการกัดกร่อนของรอยเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิดเกรด ASTM A790 SAF 2205 และ ASTM A312 TP 316L โดยกระบวนการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สปกคลุม
The Study on Metallurgical Structure and Corrosion Resistance of Dis
Abstract   PDF
Pisak Lertvijitpun, Narongdet Pattanaphiboon, Sittipong Sang-in, Phisittawin Reanpradub
 
Vol 15, No 2 (2019): May-August การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากตะกอนประปาและเถ้าเส้นใยปาล์มน้ำมัน
Synthesis of geopolymer from water treatment residue and palm oil fuel ash
Abstract   PDF
Naprarath Waijarean, Suwimol Asavapisit
 
Vol 15, No 2 (2019): May-August การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากตะกอนประปาและเถ้าเส้นใยปาล์มน้ำมัน
Synthesis of geopolymer from water treatment residue and palm oil fuel ash
Abstract   PDF
Naprarath Waijarean, Suwimol Asavapisit
 
Vol 13, No 2 (2017): May – August การสังเคราะห์โมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรตอย่างง่ายและรวดเร็ว จากเปลือกหอยทราย
Simple and Rapid Synthesis of Monocalcium Phosphate Monohydrate Ca (H2PO4)2•H2O (MCPM) by Corbicula spp. Shells
Abstract   PDF
Warunthip Chatjutamanee
 
Vol 10, No 2 (2014): May – August การสูญเสียกำลังต้านทานแรงเฉือนของดินใต้ฐานรากเสาเข็มตอก ในพื้นที่ชุ่มน้ำและแนวทางการแก้ปัญหา
Loss in Shear Strength of Soil under Driven Pile Foundation in Wetland and the Problem Solving
Abstract   PDF
Siwat Kamonkunanon
 
Vol 10, No 3 (2014): September – December การหาน้ำหนักความสำคัญของพารามิเตอร์เครื่องยนต์ดีเซล ด้วยการตัดสินใจแบบกลุ่ม
Weighting of Diesel Engine’s Parameters by Using Group Decision Making
Abstract   PDF
Chedthawut Poompipatpong, Athakorn Kengpol
 
201 - 225 of 364 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>