Page Header

Archives

2016


2015


2014

Vol 92, No 1 (2014): โครงการนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความสามารถ

การดำเนินการโครงการนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความสามารถ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ในการพัฒนาคนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาเห็นถึงความสำคัญที่จะเผยแพร่โครงการนี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาอาชีวะเทคนิคศึกษาได้รับทราบความเป็นมาและการดำเนินการของโครงการนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดการศึกษาในการพัฒนากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ

1 - 10 of 10 Items    


--------------------------------------------------------------------------------------------------
© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800
โทรศัพท์ : 0-2586-9017, 0-2585-2655, 0-2585-7590
โทรสาร : 0-2585-7590
www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal
e-Mail : jtna@kmutnb.ac.th