Page Header

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok)

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย และบทความวิชาการที่เขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตีพิมพ์ทั้งรูปเล่มและออนไลน์ โดยกำหนดจัดทำปีละ 4 ฉบับ คือ
• ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มีนาคม
• ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–มิถุนายน
• ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน
• ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคม
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลดังนี้
• เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
• เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารระดับชาติและเป็นวารสารสำหรับการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปก. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก


Vol 33, No 4 (2023): October-December

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์; จากพิมพ์ดีด สัมผัสจอ และสั่งงานด้วยเสียง ไปสู่ กริยาท่าทาง
Human & Computer Communication from Typing, Screen Touch, and Speech to Gesture
PDF
Kosin Chamnongthai

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การคาดการณ์ผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลนครระยอง
Forecasting the Bike Riders for Sustainable Travel in Rayong Municipality
PDF
Sakaradhorn Boontaveeyuwat
การใช้ก๊าซอาร์กอนเพื่อเพิ่มการหน่วงการติดไฟของโฟมยางธรรมชาติ
Enhancement of Flame Retardancy of Natural Rubber (NR) Latex Foam by Using Argon Gas
PDF
Purinut Chatawetee , Matthana Khangkhamano และ Rungrote Kokoo ID. 234-025200
การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมด้วยการบริหารต้นทุนตลอดอายุ
Evaluating Power Plant Improvement Investment for Combined-Cycle Power Plant Using Life-Cycle Cost Management
PDF
Ponsuda Prutphongs และ Daricha Sutivong ID. 234-035057
การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากกระบวนการล้างผักในโรงงานด้วยเทคโนโลยีพลาสมา
Application of Experimental Design to Improve Wastewater Quality from the Process of Washing Vegetables in Factory by Plasma Technology
PDF
Nattapong Yawichai และ Komgrit Leksakul ID. 234-045249
An Application of Genetic Algorithm to Determine Storage Method for Materials in AS/RS a Case Study of an ABC Automated Warehouse PDF
Anawat Srisarakam และ Panitarn Peerapattana
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมเอทานอลโดยการเติมโลหะไอออน
Efficiency Increasement of Biogas Production from Vinasse by Trace Element Addition
PDF
Natcha Hirunchit , Pruk Aggarangsi และ Rotsukon Jawana ID. 234-085148
การพยากรณ์ชั่วโมงแรงงานของกิจกรรมการหยิบสินค้าพุต-ทู-สโตร์
Man-Hour Forecasting of Picking Activity of Put-to-Store Operation
PDF
Ladda Panpurk และ Oran Kittithreerapronchai ID. 234-065177
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโซล่าฟาร์มด้วยแบบจำลองเสมือนจริง
The Development of Training Course of Solar Farm Using Virtual Reality
PDF
Jirapol Pinthong และ Wattana Kaewmanee ID. 234-075271
การศึกษาเบื้องต้นวัสดุเชื่อมประสานกระตุ้นด้วยด่างสมรรถนะสูงจากเถ้าลอยแคลเซียมสูง ซิลิกาฟูม และเถ้าตะกรันเหล็ก
Preliminary Study on High Performance Alkali-activated Material from Fly Ash, Silica Fume and Ground Granulated Blast-furnace Slag
PDF
Darrakorn Intarabut , Buchit Maho , Piti Sukontasukkul , Tanakorn Phoo-ngernkham และ Sakonwan Hanjitsuwan ID. 234-095184
ระบบการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการระบุลักษณะทางสัณฐานวิทยาแบบอัตโนมัติของอะแคนทามีบาด้วยภาพจากกล้องจุลทรรศน์
Machine Learning-based System for Automatic Morphological Identification of Acanthamoeba spp. in Microscopic Images
PDF
Srisupang Thewsuwan และ Pattakorn Buppan
วิธีสกัดข้อมูลสัดส่วนในภาพเขียนแบบวิศวกรรมด้วยการประมวลผลภาพลักษณะโครงร่างวัตถุ
Morphological Image Processing-based Method for Extracting Dimension Specification in Engineering Drawing
PDF
Patawee Adisaisakda , Prasertsak Tiawongsombat และ Wannalak Laotaweesub


ISSN: 2465-4698