Page Header

Vol 32, No 3 (2022)

July-September

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

การประยุกต์วัสดุรีไซเคิลสำหรับงานก่อสร้างถนนที่ยั่งยืนในประเทศไทย
Utilization of Recycled Materials for Sustainable Road Construction in Thailand
PDF
Suksun Horpibulsuk และ Apichat Suddeepong 517-520

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การจำลองการผุกร่อนของหินทรายภายใต้วัฏจักรร้อนเย็นแบบสภาวะแห้ง สภาวะเปียกและสภาวะความเป็นกรดในห้องปฏิบัติการ
Laboratory Simulation of Sandstones Weathering under Cyclic Heating and Cooling with Dry, Wet and Acidic Conditions
PDF
Pratabjai Prasujan , Thanittha Thongprapha และ Kittitep Fuenkajorn 521-529
Comparison of Statistical Downscaling Approaches for Reference Crop Evapotranspiration under Impact of Climate Change in the Song Phi Nong Operation and Maintenance Project PDF
Phunlop Suwanmalai , Jutithep Vongphet และ Ketvara Sittichok 530-541
การวิเคราะห์ความเค้นในเสาท่อเหล็กกรอกคอนกรีตหน้าตัดวงกลมโดยใช้แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์
Stress Analysis in Concrete-Filled Steel Circular Pipe Column by Finite Element Program
PDF
Komkorn Chaidachatorn , Weeraphan Jiammeepreecha และ Sittisak Jamnam 542-554
การศึกษาจำนวนและตำแหน่งสถานีขนส่งสินค้าทางรางที่เหมาะสม กรณีศึกษาการขนส่งน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Study of Optimal Number and Location of Intermodal Railway Yards: A Case Study of Sugar Transportation in Northeastern Region of Thailand
PDF
Sukrit Krainara และ Ackchai Sirikijpanichkul 555-566
การศึกษาระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมระหว่างแบตเตอรี่กับตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยเทคนิคการจัดการพลังงานที่บัสไฟตรง
Study of a Battery-super Capacitor Hybrid Energy Storage System Using Energy Management Technique at DC-bus Network
PDF
Peerapon Chanhom , Siriroj Sirisukprasert , Prakob Komeswarakul และ Natchpong Hatti 567-584
Discharge Coefficient of Irrigation Structure in Regulators of Left Lateral Canal of Pranburi Operation and Maintenance Branch 4, Kui Buri District, Prachuap Khiri Khan Province PDF
Phattrasuda Phosri , Anek Neramitkornburee และ Chokchai Kongkraw 585-597
การออกแบบที่เหมาะสมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้วิธีค้นหาแบบหิ่งห้อย
Optimum Design of Reinforced Concrete Structures by Firefly Algorithm
PDF
Assanai Tapao และ Raungrut Cheerarot 598-608
การออกแบบและสร้างต้นแบบระบบควบคุมการเดินรถสำหรับระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ
Design and Implementation of an Automated People Mover Control System Prototype
PDF
Banri Khemkladmuk , Thanatchai Kulworawanichpong และ Surachai Wingfookeat 609-622
กำลังยึดเหนี่ยวของเหล็กข้ออ้อยในคอนกรีตเมื่อใช้เถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมเอฟจีดียิปซั่มเป็นวัสดุยึดเกาะ
Bond Strength of Deformed Steel Bar in Concrete Using Fly Ash Geopolymer Mortar Containing FGD-Gypsum as Bonding Agent
PDF
Satakhun Detphan , Sermsak Sookasem , Chudapak Detphan , Khattiya Chompoovong , Somjai Yubonchit , Tanakorn Phoo-ngernkham และ Sakonwan Hanjitsuwan 623-635
ขั้วแอโนดจากไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยคอปเปอร์/คอปเปอร์ออกไซด์เพื่อการสลายโมเลกุลน้ำด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีทางแสง
Cu/CuO Doped TiO2 Photoanode for Photoelectrochemical Water Splitting
PDF
Natthapan Sanannam , Akarawin Pimarnthisakorn , Anothai Sukvalakunchai และ Pailin Ngaotrakanwiwat 636-646
ความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการเตรียมเส้นไหมของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย
Musculoskeletal Disorders in Workers of the Silk Weaving Preparation Process: A Study Case of Surin Province, Thailand
PDF
Manote Rithinyo , Poranee Loatong และ Sombut Noyming 647-658
Optimum factors between carburizing Temperature and Time in Hardening Big Knife by Pack Carburizing Process Using Periwinkle Shells as an Energizer PDF
Sombut Noyming , Wanna Homjabok , Narongsak Thammachot และ Amornsak Mayai 659-672
Impacts of Experimental Express Operation on Level of Service Improvement: A Case Study of MRT Blue Line between Hualamphong and Bang Sue Junctions PDF
Chanisara Sripasong และ Ackchai Sirikijpanichkul 673-686
ระดับการต้านทานการเกิดคาร์บอเนชั่นของคอนกรีตที่ทาสีในสภาวะแวดล้อมจริง จังหวัดนครปฐม
Evaluation of Carbonation Resistance of Paint Coated Concrete in Real Environment of Nakhon Pathom Province
PDF
Banyut Warinlai และ Pitisan Krammart 687-699
สมบัติของวัสดุแซนวิชจากวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและผงไม้ยางพาราที่มีแกนกลางจากพลาสติกต่างชนิด
The property of sandwich-structure rubberwood-plastic composites with different plastic core layer
PDF
Jantarotai Promjan , Thanate Ratanawilai และ Chatree Homkhiew 700-711
สมบัติทางกายภาพของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตและคอนกรีตปกติเมื่อใช้เศษคอนกรีตแทนที่หินปูนย่อย
Mechanical Properties of High-calcium Fly Ash Geopolymer and Normal Concretes Using Recycled Concrete Aggregate Replaced Crushed Limestone
PDF
Kompee Jitchaiyapoom , Satakhun Detphan , Chudapak Detphan , Tanakorn Phoo-ngernkham , Nattapong Damrongwiriyanupap และ Sakonwan Hanjitsuwan 712-723
สมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะพลาสติกพอลิเอทิลีน
Engineering Properties of Asphalt Concrete Mixed with Polyethylene Plastic Waste
PDF
Prasopchok Chuensiri และ Nirachorn Nokkaew 724-734
Performance of Lightweight Aggregate Mortar Containing Pumice Blended with Palm Oil Fuel Ash Clinker and Metakaolin for Elevated Temperatures and Chloride Permeability Resistance PDF
Benjawan Prajaklertwittaya และ Danupon Tonnayopas 735-747
The Influence of Lime Mud Waste from the Pulp and Paper Industry as a Replacement of Portland Cement Concrete on Properties of Concrete Masonry Units PDF
Ditsakul Uengtrakool 748-757

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าสูญหายในแผนแบบพื้นผิวตอบสนอง
A comparison of missing Value Estimation Methods for Response Surface Design
PDF
Natchaya Ratasukharom , Boonorm Chomtee , Chantha Wongoutong และ Sudarat Nidsunkid 758-769
การเพิ่มประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์แคลเซียมออกไซด์จากวัสดุเหลือใช้สำหรับการสังเคราะห์ไบโอดีเซล
Improvement of Efficiency of Calcium Oxide as a Heterogeneous Catalyst Derived from Material Waste for Biodiesel Production
PDF
Jutaporn Chanathaworn 770-781
การลดน้ำหนักบรรจุเกินของผลิตภัณฑ์ปูอัดแบบแท่งแช่แข็ง กรณีศึกษาบริษัท ลัคกี้ ยูเนียน ฟู้ดส์ จำกัด
Over Packing Weight Reduction of Frozen Imitation Crab Stick: Case Study of Lucky Union Foods Company Limited
PDF
Sunee Eadmusik , Thanthida Onwimon , Teerapong Khiawlek , Wongsak Rodsakan และ Thaweerat Saetan 782-790
ผลของสัดส่วนเส้นใยเปลือกหมากและยางครัมบ์ต่อสมบัติเชิงกลและความเสถียรทางความร้อนของยางฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ
Effect of Areca Husk Fiber to Crumb Rubber Ratio on Mechanical Properties and Thermal Stability of Natural Rubber Latex Foam
PDF
Suwat Rattanapan , Jutatip Artchomphoo , Diew Saijun และ Pasuta Sungsee 791-803
ระบบกักเก็บความเย็นในอาคารแบบคอนกรีตมวลเบาร่วมกับสารเปลี่ยนสถานะ
Cooling Storage System in Lightweight Concrete Building with Phase Change Material
PDF
Sirirat Sula , Somchai Maneewan , Chantana Punlek และ Yothin Ungkoon 804-814

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 2565 PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 2565

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145