Page Header

Vol 34, No 3 (2024)

July-September (In progress)

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

ผลกระทบจากการเพาะปลูกข้าวต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกลยุทธ์การจัดการปัญหา
The Impact of Rice Cultivation on Greenhouse Gas Emissions and Mitigation strategies
PDF
Wasinee Pongprayoon , Marsuton Sanyapeung , Nichaphat Kitiborwornkul และ Malinee Sriariyanun ID. 242-007385

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย LoRaWAN สำหรับการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าและการจัดเก็บข้อมูลในอาคารอัจฉริยะ
Application of LoRaWAN-based System for Electric Energy Monitoring and Data Acquisition in a Smart Building
PDF
Thanat Kanadee และ Sarawuth Chaimool ID. 243-015490
การปรับปรุงคุณสมบัติด้านความร้อนของคอนกรีตมวลเบาผสมเม็ดยางด้วยวัสดุเปลี่ยนสถานะ
Improvement on Thermal Properties of Rubberized Lightweight Concrete with Phase Change Material
PDF
Piti Sukontasukkul และ Phattharachai Pongsopha ID. 243-025292
นวัตกรรมแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปจากเศษคอนกรีตย่อยเสริมแรงด้วยแท่งพอลิเมอร์เสริมแรง สำหรับพื้นคอกปศุสัตว์
Innovative Precast Concrete Slabs Made from Recycled Concrete Reinforced with Frps for Stockyard Constructions
PDF
Suppachai Tippakdee , Pakjira Aosai , Nattanon Rammanee , Norrasing Inmontien และ Thanongsak Imjai ID. 243-035396
แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมล้นตลิ่งเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลำน้ำขนาดเล็ก
The Solutions of Overbank Flow to Mitigate the Effects of Flooding for Small Streams
PDF
Pongpan Kanjankaroon , Surachai Amnuaypornlert , Nattakarn Kaewmai , Natdanai Khueankaeo และ Tawan Tatongjai ID. 243-045583
ผลของการใช้คลื่นความถี่สูงโดยหลักการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกต่อการกำจัดเชื้อแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มในน้ำอ้อยคั้นสด
Effect of Dielectric Heating on the Elimination of Coliform and Fecal Coliform in Sugarcane Juice
PDF
Adisak Rattananamlom , Chanchai Thongsopa , Thanaset Thosdeekoraphat และ Samran Santalunai ID. 243–055550
การพัฒนาบล็อกประสานปูพื้นจากเศษขวดน้ำพลาสติกเหลือทิ้งร่วมกับหินฝุ่น
Development of Paving Interlocking Block from Plastic Bottle Wastes with Dust Stone
PDF
Prachoom Khamput , Sattawat Haruehansapong , Wittawat Sittigool , Tosporn Prasertsri , Pruchaya Yoddumrong และ Penpichcha Sanit-in ID. 243-065391
การศึกษาอิทธิพลของความหนาและวัสดุคั่นกลางของกระจกนิรภัยหลายชั้นสำหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในกรณีชนคนเดินเท้า
A Study of Thickness and Interlayer of Laminated Glass for Bus Affecting Pedestrian Protection
PDF
Kullayot Suwantaroj , Supachai Lakkam และ Saiprasit Koetniyom ID. 243-074970
การออกแบบบานประตูระบายน้ำโดยวิธีทอพอโลยีเหมาะที่สุดของโครงสร้าง
Design of Slide-gate by Using Structural Topology Optimization
PDF
Hemmawit Chinwong และ Siradech Surit ID. 243-085544
Compressive Strength and Durability of Mortar Used Ground Palm Oil Fuel Ash as Pozzolanic Material Exposed to Acidic Peat Environment PDF
Pokpong Rattanachua , Akkadath Abdulmatin , Abideng Hawa , Krittiya Ongwuttiwat , Preecha Salaemae และ Saofee Dueramae ID. 243-095497
Effect of Moisture Content in Rubberwood with Heat Treatment on the Performance of Glued-laminated Timber Beams under Sustained and Cyclic Loads PDF
Thippakorn Udtaranakron , Warawit Eakintumas และ Tawich Pulngern ID. 243-105354

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การคัดแยกระดับความเข้มเมล็ดกาแฟขณะคั่วด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กระจายย้อนกลับ
Classification of Coffee Beans Color Level during Roasting by Feed Forward Back Propagation Neural Network
PDF
Worapon Manosroi , Apisak Phromfaiy และ Wattanapong Janthong ID. 243-125412
การเตรียมฟิล์มนิกเกิลออกไซด์ที่สามารถเปลี่ยนสมบัติเชิงแสงด้วยไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีเคมีเปียกขั้นตอนเดียว
One-step Production of Improved Performance Electrochromic NiO Film by Wet Chemical Method
PDF
Anan Junsukhon , Akarawin Pimarnthisakorn และ Pailin Ngaotrakanwiwat ID. 243-135503
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสุ่ม: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุแบบอ่อนตัว ณ จุดรับวัตถุดิบและจุดพักสินค้า
Improving Efficiency in the Random Sampling Process: A Case Study of Pouch Products at Raw Material Receiving and Warehouse
PDF
Nathida Sosang , Chanthima Phungamngoen , Wanticha Savedboworn , Darat Dechampai , Koson Numbang , Pheeraphat Sirawathanakhul , Chariya Kongphet และ Sasivimon Tapklang ID. 243-145335
Antioxidant Activity and Alpha-glucosidase Inhibitory Activity of Traditional Herbal Extracts in the Blood and Body Nourishing Group from upper Northern Regions of Thailand PDF
Premsak Puangploy , Tananya Phansuwan , Ketinun Kittipongpittaya , Songkran Chirabut , Kornwipa Wongchai , Wimalin Jai-ouea , Watanya Buttama , Sasipreya Thiwaphut และ Nakorn Niamnont ID. 243-165592
การวิเคราะห์จัดกลุ่มตามลำดับชั้นและแยกประเภทสถานีรถไฟฟ้า กรณีศึกษา สถานีรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
Hierarchical Clustering Analysis and Classification of MRT Stations: A Case Study of the MRT Chaloem Ratchamongkhon Line
PDF
Pontakon Onlamai และ Ackchai Sirikijpanichkul ID. 243-175289

บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Research Articles )

การวิเคราะห์โรคเหี่ยวของใบสับปะรดด้วยการประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน
An Analysis of Pineapple Leaf Wilt by Image Processing and Convolutional Neural Network
PDF
Sudarat Theinnoi , Noppadol Amdee , Adisak Sangsongfar และ Payung Meesad ID. 243-185947
แบบจำลองการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดภาวะซึมเศร้าโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง
A Depression Risk Analysis Model using Machine Learning Techniques
PDF
Suda Tipprasert , Thara Angskun และ Jitimon Angskun ID. 243-196144

บทความวิจัย ด้านสถาปัตยกรรม (Architecture Research Articles)

การประมาณน้ำหนักเหล็กโครงสร้างอาคารโครงเฟรมเหล็กเตี้ยด้วยการออกแบบเชิงกำเนิด
Structure Weight Estimation of Low Rise Steel Frame Buildings by Generative Design
PDF
Wisate Fhagatong , Sopa Visitsak และ Siradech Surit ID. 243-205717

บทความวิชาการ (Academic Article)

กระบวนการดีพไครโอจีนิกส์ที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้าเครื่องมือ
Deep Cryogenic Treatment on Microstructures and Mechanical Properties of Tool Steels
PDF
Wanna Homjabok , Kanokon Nuilek , Arthitiya Jannamsai และ Thitiya Kaeokhunnok ID. 243–225803


ISSN: 2985-2145