Page Header

การพัฒนาการจัดลำดับการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ด้วยระบบเมตริกซ์
Development of Furniture Product Design Sequences by The Matrix System

Napat Molabuth, Sageemas Na Wichian, Youdhagarn Acharry

Abstract


งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความหลากหลายซับซ้อนของการออกแบบชิ้นส่วนชุดโต๊ะทำงาน และปัญหาของการที่ไม่มีรูปแบบชิ้นส่วนที่เป็นมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาด ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องเสียไปจากการทำงานที่เพิ่มขึ้นจากความผิดพลาดนั้น โดยนำหลักการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเมทริกซ์ในการดำเนินการวิจัยในการแก้ไขปัญหา งานวิจัยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ประกอบไปด้วย (1) การออกแบบกลุ่มผลิตภัณฑ์ (2) แยกชิ้นส่วนแบบจำลอง (3) รวบรวมรายการชิ้นส่วนโมดูลทั้งหมดของระบบ (4) วิเคราะห์การส่งข้อมูลหรือความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนโมดูล (5) สร้าง Original DSM จาก Product Network และ (6) จัดเรียง Original DSM เพื่อให้สามารถบริหารกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนำเมตริกซ์ความสัมพันธ์มาใช้เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม และทำการปรับปรุงลำดับ การดำเนินงานของกระบวนการใหม่ด้วยขั้นตอนวิธีการจัดลำดับงาน เพื่อกำจัดหรือลดจำนวนงานที่มีลักษณะวนซ้ำกระบวนการ ผลจากการประยุกต์ใช้กรณีศึกษาลำดับของงานในกระบวนการได้รับการจัดเรียงใหม่เป็นเชิงลำดับ สามารถนำไปสู่การลดกระบวนการได้ทั้งหมด 16 ชิ้นส่วน ปรับลดได้ 8 ชิ้นส่วน คิดเป็นร้อยละ 50 และปรับลดจำนวนการใช้งานลงร้อยละ 60

This research is a study on the diversity, complexity of the design of workbench parts and the problem of not having a standardized form of parts. Resulting in delays in work there are costs incurred by mistakes. This results in the cost that the company incurs from working that increases from that mistake. By applying the principle of matrix correlation analysis in conducting research in problem solving the research in divided into 6 parts, consists of (1) product group design, (2) disassemble the model, (3) Compile a list of all module parts of the system, (4) analyze data transmission or relationship between module parts, (5) generate original DSM from product network and (6) arrange original DSM. To be able to manage the process effectively therefore, the correlation matrix was used to analyze the relationship between the activity and the rework of the execution sequence of the process with the task sequence algorithm to eliminate or reduce the number of duplicate tasks. As a result of the application of the case study, the sequence of tasks in the process was rearranged into a sequential order. This can lead to a total process reduction of 16 parts, a reduction of 8 parts, 50 percent, and a 60 percent reduction in usage.

Keywords: การผลิตมวลรวม; การผลิตเฉพาะ; การผลิตมวลรวมแบบหลากหลาย; ความสัมพันธ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์; การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์; โครงสร้างผลิตภัณฑ์; Mass Production; Customization, Mass Customization; Product Family; Product Platform; Bill of Material


[1] www.seasiacenter.com/th/insights/leaders-New-language (Accessed on 18 June 2020)

[2] M.M. Helms, M. Ahmadi, W.J.K. Jih, and L.P. Ettkin, Technologies in support of mass customization strategy: Exploring the linkages between e-commerce and knowledge management, Computer in Industry, 2008, 59(4), 351-363.

[3] D. Pavlic, N. Pavkovic and M. Štorga, Variant design based on product platform, Design 2002: 7th International Design Conference, Proceeding, 2002, 397-402.

[4] G.D. Silveira, D. Borenstein and F.S. Fogliatto, Mass customization: Literature review and research directions. International Journal of Production Economics, 2001, 72(1), 1-13.

[5] M.M. Tseng and J. Jiao, Concurrent design for mass customization, Business Process Management Journal, 1998, 4(1), 10-24.

[6] R.S. Selladurai, Mass customization in operations management: oxymoron or reality?, Omega, 2004, 32(4), 295-300.

[7] J. Guoli, G. Daxin and F. Tsui, Analysis and implementation of the BOM of a tree-type structure in MRPII, Journal of Materials Processing Technology, 2003, 139(1-3), 535-538.

[8] M.C. Wu and Y.K. Hsu, Design of BOM configuration for reducing spare Parts logistic costs, Expert Systems with Applications, 2008, 34(4), 2417 – 2423.

[9] D.B. Luh, Y.T. KO and C.H. Ma, A structural matrix-based modelling for designing product variety, Journal of Engineering Design, 2011, 22(1), 1-29.

[10] D. Tang, G. Zhang and S. Dai, Design as integration of axiomatic design and design structure matrix, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2009, 25(3), 610-619.

[11] M.S. Avnet and A.L. Weigel, An application of the design structure matrix to integrated concurrent engineering, Acta Astronautica, 2010, 66(5-6), 937-949.

[12] S. Utensut, Variance management in design for mass customization, Thesisi, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Thailand, 2009. (in Thai)

[13] N. Janthong, A Methodology to reducing process complexity using integration definition for function modeling and dependency structure matrix, Princess of Naradhiwas University Journal, 2015, 7(2), 48-61. (in Thai)

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.ind.tech.2022.07.001

Refbacks

  • There are currently no refbacks.