Page Header

Vol 18, No 2 (2022)

May-August

Table of Contents


ปกวารสาร (cover)

ปกวารสาร (cover) - volume 18, issue 2, 2022. PDF
CIT Editorial

ข้อมูลวารสาร (Journal Information)

กองบรรณาธิการ (Editorial Board) / วัตถุประสงค์ (Objectives) / บทบรรณาธิการ (Editorial Note) / สารบัญ (Table of Contents) PDF
CIT Editorial

Research articles

การพัฒนาโปรแกรมควบคุมเอกสารสำหรับระบบการจัดการแบบบูรณาการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยานยนต์
Development of a Document Control Program for the Integrated Management System of Quality, Safety, and Environmental of the ...
PDF
Oumarin Chanyoothayotin และ Sudaw Lertwisuttipaiboon
ไม้เท้าอัจฉริยะสำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา
Smart Cane for Helping Blind People
PDF
Sopida Tuammee , Hathairat Ketmaneechairat , Chanlika Phetmaneeninsai และ Podsawath Phansodte
การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากเศษหนังฟอกโครม
Production of Earthworm Manure from Chrome Leather Scraps
PDF
Thanyanan Sripanlom , Vanida Chaichana , Wipada Thungweng และ Sirirat Klinhom
ยานพาหนะไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยตัวเก็บประจุยิ่งยวด: กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนกับสถานประกอบการ
Electric Vehicle driven by Supercapacitor: Case Study the Possibility of Investing in the Establishment
PDF
Prasit Phoosomma , Prayut Nisapakul และ Worawit Leelawan
Mechanical, Rheological, and Morphological Properties of PP/Al composite modified by PP-g-MAH PDF
Prathumrat Nuyang , Chutima Inuppatam , Petcharak Chotirat และ Jakkrapong Monyanont
การพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัจฉริยะ
Development of The Smart Photovoltaic Panel Cleaning Robot
PDF
Peerapon Chanhom , Donson Pongphab , Wipada Wongsuriya , Peerasak Phaophang , Pattanapong Sinpaithoon และ Nattarut Panmatcha
การพัฒนาการจัดลำดับการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ด้วยระบบเมตริกซ์
Development of Furniture Product Design Sequences by The Matrix System
PDF
Napat Molabuth , Sageemas Na Wichian และ Youdhagarn Acharry
Analysis Design of 3D Printed Tensioner Ligament Guide in Total Knee Arthroplasty Based on Gap Balancing Technique PDF
Seksan Suchaipron และ Surangsee Dechjarern
สมบัติเบื้องต้นและคาร์บอเนชันของคอนกรีตผสมน้ำยางพาราและผงหินปูน
Basic Properties and Carbonation of Concrete with Partial Replacement of Cement by Rubber Latex and Limestone Powder
PDF
Banyut Warinlai , Umaporn Patipanpoomsakul และ Pitisan Krammart
การปรับพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการหาค่าที่เหมาะสมภูมิคุ้มกันหมู่ไวรัสโคโรนา
Optimal Parameter Tuning of Coronavirus Herd Immunity Optimizer
PDF
Sirichai Yodwangjai และ Kittipong Malampong
ระบบบริการการจำแนกเพศและประเมินอายุบุคคลจากภาพใบหน้าด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึก
A Service System for Estimation of Gender and Assessing the Person's Age from Facial Images by Deep Learning-based Method
PDF
Choopan Rattanapoka , Panupong Jannet และ Teeratorn Moonpanyo
ตัวแบบกำหนดการเชิงจำนวนเต็มทวิภาคแบบหลายจุดประสงค์และวิธีการสำหรับปัญหาการจัดตารางสอนออนไลน์: กรณีศึกษาสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
A Multi-Objective Binary Integer Programming Model and Method for Online Course Timetable Problem: A Case Study of ...
PDF
Rati Maneengam , Apichit Maneengam และ Manop Chunin
การจำแนกชนิดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยเทคนิคทดสอบประกายไฟโดยวิธีจำแนกคุณลักษณะของแมชชีนเลิร์นนิ่งด้วยภาพถ่าย
Classification of Carbon Steels by Automated Spark Test Technique Using Feature Extraction Based on Machine Learning Image Processing
PDF
Teerawat Benjawilaikul และ Thossaporn Kaewwichit
ระบบเกษตรอัจฉริยะเพื่อการจัดการนาข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Smart Agriculture System for Paddy Field Environmentally Friendly Management
PDF
Vanatpornratt Sawasdee , Saowaluck Haosagul และ Nipon Pisutpaisal
การวัดประสิทธิภาพและจัดลำดับความสำคัญของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้วิธีประสิทธิภาพแบบไขว้เสมือน
Evaluating and Ranking the Fuel Briquettes from Agricultural Residues Using the Virtual Cross–Efficiency Method
PDF
Prasit Kailomsom และ Narong Wichapa
สมบัติเชิงกลและการเกิดรูพรุนภายในชิ้นงานพอลิโพรพิลีนคอมโพสิตที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูป
Mechanical Properties and Void Formation within Injection Molded Thermoplastic Composites
PDF
Chantiya Kringkasemsri และ Somjate Patcharaphun