Page Header

การลดความซับซ้อนของวงจรตรวจหาและแก้ไขมุมเอียงของหัวอ่านสำหรับการบันทึกเชิงแม่เหล็กแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย
Reducing the Complexity of the Skew Angle Detector and Corrector for Bit-Patterned Magnetic Recording

Santi Koonkarnkhai, Piya Kovintavewat

Abstract


เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็กที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกำลังเข้าใกล้ขีดจำกัดทางด้านซูเปอร์พาราแม็กเนตริกทำให้ไม่สามารถเพิ่มความหนาแน่นเชิงพื้นที่ (AD: areal density) ได้เกิน 1 เทระบิตต่อตารางนิ้ว (Tb/in2: tera-bit per square inch) เทคโนโลยีการบันทึกแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย (BPMR: bit-patterned magnetic recording) เป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะมาแทนเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยี BPMR สามารถเพิ่มค่า AD ได้สูงถึง 4 Tb/in2 ในทางปฏิบัติมุมเอียงของหัวอ่าน (SA: skew angle) เป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดที่วงจรตรวจหา (detector) ซึ่งหากไม่มีการตรวจหาและแก้ไขผลกระทบจาก SA จะทำให้สมรรถนะโดยรวมของระบบ BPMR ด้อยลงเป็นอย่างมาก บทความนี้นำเสนอวิธีการลดความซับซ้อนของวงจรตรวจหาและแก้ไข SA ซึ่งทำโดยการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ของทาร์เก็ต (target) และผลตอบสนองอิมพัลส์ของช่องสัญญาณ BPMR โดยใช้แผนภาพโพรไฟล์ SA (SA profile) โดยเมื่อมีการตรวจพบ SA ระบบจะทำการเปลี่ยนคู่ทาร์เก็ตและอีควอไลเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละ SA เพื่อใช้ในกระบวนการตรวจหาข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถลดความซับซ้อนของแผนภาพเทรลลิสที่ใช้ในวงจรตรวจหาวีเทอร์บิจาก 36 สถานะ และมี 6 เส้นสาขาที่ออกจากแต่ละสถานะ เหลือเพียง 32 สถานะและมี 4 เส้นสาขาที่ออกจากแต่ละสถานะ โดยจากการทดลองพบว่าสมรรถนะของระบบที่นำเสนอให้สมรรถนะใกล้เคียงกับระบบที่ไม่ได้ลดความซับซ้อน เมื่อ AD น้อยกว่า 2.5 Tb/in2  

A current magnetic recording technology is approaching the superparamagnetic limitation, which makes it impossible to increase an areal density (AD) beyond 1 tera-bit per square inch (Tb/in2). A bit-patterned magnetic recording (BPMR) technology is an alternative solution to replace the current technology, which can achieve AD up to 4 Tb/in2. Practically, a skew angle (SA) is one of the major problems that cause faults in the detector.  Without SA detection and correction, the overall BPMR system has greatly deteriorated.  This paper presents a method to reduce the complexity of the SA detector and corrector, which can be achieved by comparing the target coefficients and the BPMR channel impulse response using a SA profile.  When the SA is detected, a suitable pair of targets and equalizer for the detected SA will be employed in the data detection process. In addition, the complexity reduction makes the trellis diagram used in the Viterbi detector have a fewer number of states and branches, specifically from 36 states with 6 outgoing branches to 32 states with 4 outgoing branches. Simulation results show that the proposed system can provide similar performance to the conventional system at the AD of less than 2.5 Tb/in2.

Keywords: การบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก; บิตแพทเทิร์นมีเดีย; มุมเอียงของหัวอ่าน; วงจรตรวจหาวีเทอร์บิ; Magnetic recording; Bit-patterned media; Skew angle; Viterbi detector


[1] A. Ali, J. Qadir, R. Rasool, A. Sathiaseelan, A. Zwitter, and J. Crowcroft, Big data for development: Applications and techniques, Big Data Analytic, 2016, (1), 2.

[2] J. Lin, R. Luley, and K. Xiong, Active learning under malicious mislabeling and poisoning attacks, 2021 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), Proceeding, 2021, 1-6.

[3] D.S. Kuo, K.Y. Lee, X.M. Yang, S. Xiao, Y. Hsu, Z. Yu, M. Feldbaum, T. Klemmer, Y. Kubota, J.-U. Thiele, P. Steiner, K. Wago, S. Dallorto and D. Olynick Heated dot magnetic recording media - Path to 10 TDOTS/in2, 2016 International Conference of Asian Union of Magnetics Societies (ICAUMS), Proceeding, 2016, 1.

[4] S. Koonkarnkhai, P. Keeratiwintakorn, and P. Kovintavewat, Target and equalizer design for high-density bit-patterned media recording, ECTI-CIT Transactions, 2012, 6(2), 128-135.

[5] Y. Wang and B.V.K.V. Kumar, Improved multitrack detection with hybrid 2-d equalizer and modified Viterbi detector, IEEE Transactions on Magnetics, 2017, 53(10), 1- 10.

[6] S. Koonkarnkhai, C. Warisarn and P. Kovintavewat, An iterative two-head two-track detection method for staggered bit-patterned magnetic recording systems, IEEE Transactions on Magnetics, 2019, 55(7), 1-7.

[7] T. Wu, M.A. Armand and J. R. Cruz, Detection-decoding on BPMR channels with written-in error correction and ITI mitigation, IEEE Transactions on Magnetics, 2014, 50(1), 1-11.

[8] L.M.M. Myint, P. Supnithi, and P. Tantaswadi, An inter-track interference mitigation technique using partial ITI estimation in patterned media storage, IEEE Transactions on Magnetics, 2009, 45(10), 3691-3694.

[9] S. Nabavi, B.V.K.V. Kumar, and J.G. Zhu, Modifying Viterbi algorithm to mitigate intertrack interference in bit-patterned media, IEEE Transactions on Magnetics, 2007, 43(6), 2274-2276.

[10] S. Nabavi, B.V.K.V. Kumar and J.A. Bain, Mitigating the effects of track mis-registration in bit-patterned media, 2008 IEEE International Conference on Communications, Proceeding, 2008, 2061-2065.

[11] L. Alink, J.P.J. Groenland, J. de Vries and L. Abelmann, Determination of bit patterned media noise based on island perimeter fluctuations, IEEE Transactions on Magnetics, 2012, 48(11), 4574-4577.

[12] Y. Ng, B.V.K.V. Kumar, K. Cai, S. Nabavi, and T.C. Chong, Picket-shift codes for bit-patterned media recording with insertion/ deletion errors, IEEE Transactions on Magnetics, 2010, 46(6), 2268-2271.

[13] A.R. Iyengar, P.H. Siegel and J.K. Wolf, Write channel model for bit-patterned media recording, IEEE Transactions on Magnetics, 2011, 47(1), 35 -45.

[14] Z. He, J. Mou, K.S. Chan, S.H. Lam and W. Lin, A near zero skew actuation mechanism for hard disk drives, Microsystem Technologies, 2015, 21(1), 131-137.

[15] Z. He, J. Mou and K.S. Chan, Mechanisms of minimum skew angle actuation for hard disk drives, The 3rd International Conference on Control, Mechatronics and Automation  (ICCMA 2015), Proceeding, 2016, 02002.

[16] K. Kankhunthod, C. Warisarn, S. Koonkarnkhai, and P. Kovintavewat, Multilayer perceptron-based skew-angle estimation for bit-patterned magnetic recording, The 36th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2021), Proceeding, 2021, 1-3.

[17] S. Koonkarnkhai, C. Warisarn and P. Kovintavewat, A simple skew angle detection and suppression method for bit-patterned magnetic recording, AIP Advances, 2021, 11(1), 015229.

[18] S. Nabavi and B.V.K.V. Kumar, Two-dimensional generalized partial response equalizer for bit-patterned media, IEEE International Conference on Communications, Proceeding, 2007, 6249-6254.

[19] J. Moon and W. Zeng, Equalization for maximum likelihood detector, IEEE Transactions on Magnetics, 1995, 31(2), 1083-1088.

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.ind.tech.2022.12.008

Refbacks

  • There are currently no refbacks.