Page Header

Vol 18, No 3 (2022)

September-December

Table of Contents


ปกวารสาร (cover)

ปกวารสาร (cover) - volume 18, issue 3, 2022 PDF
CIT Editorial

ข้อมูลวารสาร (Journal Information)

กองบรรณาธิการ (Editorial Board) / วัตถุประสงค์ (Objectives) / บทบรรณาธิการ (Editorial Note) / สารบัญ (Table of Contents) PDF
CIT Editorial

Research articles

การวิเคราะห์และทดสอบดินเลนจากบ่อดักตะกอนของเหมืองแม่เมาะเพื่อผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน
Analysis and Testing of Muddy Soil from the Sediment Pond of The Mae Moh Mine for Portland Pozzolan Cement Production
PDF
Sucheewan Inthung , Pirat Jaroonpattanapong และ Anucha Wannagon
Influences of Aging and Inflation Pressure on Stiffness and Absorbed Energy of a Passenger Car Radial Tire PDF
Supasit Nantapuk , Sathaporn Chuepeng และ Manida Tongroon
การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพร่วมกับวิศวกรรมคันเซในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดถ้วยชาเซรามิก
Application of Quality Function Development Technique in Combination with Kansei Engineering in the Design and Development of Ceramic Tea...
PDF
Surasit Rawangwong , Chatree Homkhiew , Thaya Pirom , Julaluk Rodjananugoon และ Chaiwattanapat Laosat
ระบบติดตามตำแหน่งภายในอาคารแบบเรียลไทม์ระดับเซนติเมตร
Centimeter Indoor Real-Time Location System
PDF
Hathairat ketmaneechairat และ Banatus Soiraya
การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่งด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Increasing Yield and Reducing the Cost of Cultivation of Asparagus with the Internet of Things
PDF
Siriwich Tadsuan และ Panuwat Taerakul
การเปรียบเทียบวิธีการประมาณเวลากิจกรรมในเทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ
A Comparison of Activity Time Estimates Methods in PERT
PDF
Nanthawat Maha และ Kanlaya Boonlha
การพัฒนาเตาฟืนประสิทธิภาพสูงบนพื้นฐานการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค CFD
High-efficiency Wood Stove Development Based on CFD Analysis
PDF
Rachan Vongtavee และ Thaithat Sudsuansee
ผลกระทบของการปรับตั้งจังหวะการฉีดน้ำมันไพโรไลซิสจากพลาสติกผสมน้ำมันดีเซลที่มีต่อสมรรถนะและการปลดปล่อยมลพิษขอเครื่องยนต์ดีเซล
Effects of Injection Timing Adjustment of Plastic Pyrolysis Oil Blended with and Diesel Fuel on Performance and Emissions...
PDF
Chonlakarn Wongkorsub , Anucha Krutthaphan , Kampanart Theinnoi , Seekharin Komolhirun , Soontorn Odngam และ Mongkol Dansuuntornchai
การลดความซับซ้อนของวงจรตรวจหาและแก้ไขมุมเอียงของหัวอ่านสำหรับการบันทึกเชิงแม่เหล็กแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย
Reducing the Complexity of the Skew Angle Detector and Corrector for Bit-Patterned Magnetic Recording
PDF
Santi Koonkarnkhai และ Piya Kovintavewat
การติดตามคุณภาพน้ำผิวดินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Monitoring of Surface Water Quality at Ubon Ratchathani University
PDF
Khanidta Bootdee , Arunya Wetchasan , Intira Inlerd , Sitthichai Chaikhan และ Nukul Mongkol
การประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคันเซร่วมกับแบบจำลองคาโนเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟจากกระจูดจักสาน
Application of Kansei Engineering Technique and Kano Model for Design and Development of Lamp Products from Krajood Basketry
PDF
Surasit Rawangwong , Chatree Homkhiew , Chainarong Srivabut และ Pheeraphong Phanthasri
การวิเคราะห์ระบบและสร้างอุปกรณ์ทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดแผ่นเรียบโดยใช้วิธีไฟไนท์อิลลิเมนต์แบบ 3 มิติ
The System Analysis and Build Prototype of Flat-plate Solar Collector by 3-D Finite Element Method
PDF
Issaraporn Amornsawatwattana , Suparoek Junsupasen และ Alongkorn Namahoot
อิทธิพลของสารเคลือบฐานชีวภาพชนิดคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสต่อสมบัติของกระดาษ
Influences of Carboxymethyl Cellulose Bio-based Coating on Paper Properties
PDF
Surachai Khankaew , Chonlada Tangtet , Chalothon Hunsuwan และ Karnpicha Suwannawatanamatee
การประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกสำหรับการพยากรณ์ราคาพืชไร่ของประเทศไทย
Application of a Long Short - Term Memory Deep Natural Network Model for Field Crops Price Forecasting in Thailand
PDF
Thanakon Sutthison
ผลของการบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาดุก (Clarias) แปรรูป
Effect of Active Packaging on the Quality of Processed-Catfish (Clarias) Products
PDF
Kanpicha Suwannawatanamatee , Suchada Kantaros และ Surachai Khankaew
การสำรวจมาตรฐานความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟ: กรณีศึกษา จุดตัดทางรถไฟในจังหวัดฉะเชิงเทรา
Survey of Safety Standards at Railway Intersections: A Case Study of Railway Intersections in Chachoengsao Province
PDF
Jatuphon Pisitsak , Methee Promsila , Tanatat Monmongkol และ Kingkarn Kittisuntaropas
ผลกระทบของปัจจัยและสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการกัดของวัสดุเชิงประกอบโดยการออกแบบการทดลองแบบไอ-ออพติมอล
Effect of Factors and Optimal Condition in Milling Process of Composites Using I-Optimal Experimental Design
PDF
Chainarong Srivabut , Chatree Homkhiew และ Surasit Rawangwong

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (List of Reviewers)

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (List of Reviewers) 18(3), 2022 PDF
CIT Editorial

วารสารฉบับเต็ม (Full Issue)

The journal of Industrial Technology, 18(3), 2022. PDF
CIT Editorial