Page Header

Effect of Active Packaging on the Quality of Processed-Catfish (Clarias) Products
ผลของการบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาดุก (Clarias) แปรรูป

Kanpicha Suwannawatanamatee, Suchada Kantaros, Surachai Khankaew

Abstract


งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการบรรจุแบบแอกทีฟที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาดุกและเพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาดุกที่บรรจุด้วยรูปแบบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาดุกในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย ปลาดุกเส้นหวาน (SwC) ปลาดุกเส้นเค็ม (SaC) และปลาดุกแผ่นกรอบ (CrC) ทั้งสามถูกทดสอบคุณภาพและอายุการเก็บรักษาโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบรรจุที่แตกต่างกัน 3 วิธี ได้แก่ การบรรจุด้วยบรรยากาศปกติ, การบรรจุแบบสุญญากาศ (VP) และการบรรจุแบบแทนที่ด้วยแก๊สไนโตรเจน (NFP) และบรรจุในถุงบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตราการซึมผ่านของแก๊สออกซิเจนในระดับต่ำและใช้วัตถุแอกทีฟชนิดดูดซับแก๊สออกซิเจน (OA) และดูดซับความชื้น (MA) โดยผลด้านคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ทั้งสามพบว่า มีแนวโน้มแสดงถึงการเสื่อมสภาพทั้งในเชิงประสาทสัมผัส เชิงเคมี และสี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามระยะเวลาในการเก็บรักษา ผลที่ดีที่สุดในการวิจัยพบว่าผู้ประเมินยังยอมรับผลิตภัณฑ์ได้เมื่อบรรจุด้วยรูปแบบ NFP/OA สำหรับผลิตภัณฑ์ SwC ที่เวลา 20 สัปดาห์ และรูปแบบ NFP/OA/MA สำหรับผลิตภัณฑ์ SaC และ CrC ที่เวลามากกว่า 24 (P < 0.05) และเป็นผลให้ต้นทุนการบรรจุภัณฑ์สูงขึ้นอย่างน้อย 1.75 บาท โดยผลการเปลี่ยนแปลงระดับกลิ่นหืนและความแตกต่างสีรวมของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาดุก รวมถึงการใช้ผลของงานวิจัยกับผลิตภัณฑ์ปลาดุกแผ่นกรอบกลุ่มชุมชนลำไทรพัฒนายังได้รายงานไว้ในบทความเรื่องนี้ด้วย

The objectives of this research were to study the effects of active packaging on the qualities of processed-catfish products and to study the shelf-life of the products that are packed by the different types of packing and materials. The processed-catfish product in this research was sweet-dried catfish (SwC), salt-dried catfish (SaC), and crisp-fried catfish (CrC). All products were tested on their quality and shelf-life. Three different packing types were atmosphere (air) packaging (control), vacuum packaging (VP), and nitrogen-flushed packaging (NFP) with a low oxygen transmission rate (OTR) in packaging bags and active materials that were an oxygen absorber (OA) and a moisture absorber (MA). Quality and shelf-life results of these three products found that they tended to show continuous deterioration of the sensory, chemical, and color depending on the storage time. The best results in this research revealed SwC was accepted by the evaluators when it was packed with NFP/OA at 20 weeks, while the NFP/OA/MA for the SaC, and CrC at 24 weeks (P < 0.05). It was affected by the increasing cost of packaging of 1.75 baht. Overall, the increased rancidity level, total color difference of processed-catfish products, and application of the results with CrC product from the ‘Lam Srai Pattana’ community group were reported.


Keywords


ผลิตภัณฑ์ปลาดุก; บรรจุภัณฑ์; การบรรจุแบบแอกทีฟ; catfish product; packaging; active packaging

[1] P. Suppakul, Active and intelligent packaging: release and diagnostic, Darnsutha Press Co., Ltd., Bangkok,, Thailand, 2018. (in Thai)

[2] É. da Costa Monção, C.V.B. Grisi, J.M. Fernandes, P.S. Souza and A.L. de Souza, Active packaging for lipid foods and development challenges for marketing, Food Bioscience, 2022, 45, 101370.

[3] http://www.inlandfisheries.go.th/images/pdf/p64D.pdf (Accessed on 12 March 2022) (in Thai)

[4] A. Thanonkaew, T. Juntachote and S. Pecharat, Effect of fermentation and drying on changes of lipid and protein in dry fermented catfish (Pla-duk-ra) produced from farmed catfish and wild catfish, Thaksin University Journal, 2010, 12(3), 214-224. (in Thai)

[5] W. Puntongsuk and N. Somprasong, The development of processed-catfish products of the ‘Lum Sai Pattana’, interview report, Research Report, Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 2021. (in Thai)

 [6]  E.N. Frankel, Lipid oxidation, Progress in Lipid Research, 1980, 19(1-2), 1-22.

[7]  https://www.matichon.co.th/local/news_194521 (Accessed on 9 September 2022) (in Thai)

[8] R. Kulchan, Development of rancidity indicator label of infant milk powder, Thesis, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 2015. (in Thai)

[9] http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/2302 (Accessed on 18 November 2021) (in Thai)

[10] P. Noiduang, N. Tapaothong, K. Masileerungsri, Use of dried aril of gac fruit powder as an antioxidant in mayonnaise product, Journal of Food Technology, Siam University, 2015, 10(1), 9-18. (in Thai)

[11] The Association of Official Analytical Chemists, Official Methods of Analysis of AOAC International, 17th Ed., MD, USA, 2000.

[12] F.J. Francis, Colorimetry of food, In: M. Peleg, and E.B. Bagly, Physical properties of food, The AVI Publishing Company Inc., CT, USA, 1983.

[13] X. Yang, Y. Zhang, X. Luo, Y. Zhang,   L. Zhu, B. Xu, D.L. Hopkins and R. Liang, Influence of oxygen concentration on the fresh and internal cooked color of modified atmosphere packaged dark-cutting beef stored under chilled and superchilled conditions, Meat Science, 2022, 188, 108773.

 [14] W. Soroka, Fundamentals of Packaging Technology, 3rd Ed., Institute of Packaging Professionals, DC, USA, 2002.

[15] http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P421.pdf (Accessed on 9 September 2022) (in Thai)

[16] https://www.viewsonic.com/uk/products/lcd/pdf/ti_delta_E.pdf (Accessed on 12 March 2022)

[17] S.R. Kanatt, Development of active/ intelligent food packaging film containing Amaranthus leaf extract for shelf life extension of chicken/fish during chilled storage, Food Packaging and Shelf Life, 2020, 24, 100506.

[18] P. Umaraw, P.E.S. Munekata, A.K. Verma, F.J. Barba, V.P. Singh, P. Kumar and J.M. Lorenzo, Edible films/coating with tailored properties for active packaging of meat, fish and derived products, Trends in Food Science and Technology, 2020, 98, 10-24.

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.ind.tech.2022.12.014

Refbacks

  • There are currently no refbacks.