Page Header

Vol 33, No 1 (2023)

January-March

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

การผลิตสารเพิ่มมูลค่าสูงจากชีวมวลลิกโนเซลลูโลส
Valorization of Lignocellulosic Biomass to Value Added Products
PDF
Elizabeth Jayex Panakkal และ Malinee Sriariyanun 1-3

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การประเมินความเสี่ยงของการเลือกเครื่องมือพิเศษสำหรับงานโอเวอร์ฮอลรถยนต์
Risk Assessing of Selecting Special Tools for Automotive Overhaul
PDF
Pimdow Rattanapracha และ Oran Kittithreerapronchai 4-15
Application of Analytical Hierarchy Process (AHP) and Fuzzy Multi-Attribute Decision-Making Approach (FMADM) in the Site Selection of Container Yard Terminal PDF
Pongrid Klungboonkrong และ Wuttikrai Chaipanha 16-29
Development of A Decision-Support System for Finished Products Demand Planning by Using Principle of ABC and FMS Analysis: A Case Study of Pharmaceutical and Distributor Company PDF
Kanjanaporn Pirunkran และ Detcharat Sumrit 30-42
Reducing Defects and Increasing Efficiency of the Encapsulation Production Process in the Industrial Paint of a Factory in Prachin Buri Province PDF
Amphorn Jeamsanga , Phairhoote Phiphopaekasit , Suang-i Anunthawichak และ Anan Thamchalai 43-55
การลดเวลาปรับตั้งในกระบวนการผลิตกล่องถาดพับได้ชนิดสี่มุมด้วยเทคนิคการปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว
Setup Time Reduction of Four Corner Folding Paperboard Box Process by Quick Changeover Technique
PDF
Pitchaya Boonma , Supawadee Theerathammakorn และ Srisit Chianrabutra 56-68
Analysis of Train-bridge Dynamic Interaction By Using Finite Element Method and Multibody Co-simulation Model: Case Study of Thailand Airport Rail Link Project PDF
Thanasak Srisawat , Rattapoohm Parichatprecha และ Songsak Suthasupradit 69-80
A Study of Steam Consumption Efficiency of Thai Traditional Sugar Factory Using Thermodynamic Simulation Method: A Case Study of Rermudom Sugar Factory PDF
Praphon Chooprasert , Kriengkrai Rayanasuk , Keerati Suluksna และ Preecha Tummu 81-91
A Study the Ratio of Concrete Volume per Reinforcement Quantity in Earthquake Resistant – An OBEC 4 – Story Reinforced Concrete School Building PDF
Sunun Monkaew และ Chookiat Choosakul 92-101
การหาค่าปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบปุ่มสำหรับทีนัท M12 กับเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน SGHC
Optimization of Resistance Projection Welding Process Parameters for M12 T-Shape Weld Nut and SGHC Hot-Dip Zinc-Coated Steel Sheet
PDF
Teerawut Khuenkaew และ Thiti Mhoraksa 102-112
นโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังอะไหล่สำหรับการซ่อมบำรุงเชิงแก้ไขในหลายเครื่องจักรที่มีอัตราการเกิดชำรุดแตกต่างกัน
Inventory Replenishment Policy for Corrective Maintenance Spare Part Inventory of Multiple Machines with Different Failure Rates
PDF
Wisut Supithak และ Montree Chatjindakul 113-126
เปรียบเทียบการประเมินระยะเวลาของกระบวนการและระยะเวลาของโครงการโดยการประมาณการและการใช้โปรแกรมคอสมอส กรณีติดตั้งระบบผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม
Comparison of Process and Project Duration Assessment Approaches for an Industrial Water-system Installation Pro
PDF
Jirawat Damrianant 127-139
พฤติกรรมการรับแรงเฉือนตรงของทรายผสมเศษยางรถยนต์
Direct Shear Behaviour of Sand–Tyre Crumb Mixtures
PDF
Pulpong Pongvithayapanu 140-153
อิทธิพลของความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตที่มีมวลรวมรีไซเคิลเป็นส่วนผสม
Influence of Heat on Physical Property of Geopolymer Concrete Containing Recycled Aggregates
PDF
Tawatchai Tho-In , Suban Phonkasi , Thoetkiat Wichaiyo , Saengsuree Pangdang และ Preenithi Akson 154-167

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การแจกแจงลินเลย์พารามิเตอร์เดียวที่พัฒนาด้วยการแปลงแบบล็อก-เอกซ์โพ
Developed One-parameter Lindley Distribution Using the Log-expo Transformation
PDF
Kanittha Yimnak และ Kannika Yimnak 168-178
การบำบัดน้ำล้างทรายปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนด้วยกระบวนการเปอร์ซัลเฟต และกระบวนการโซโน-เปอร์ซัลเฟตออกซิเดชัน
Remediation of Sand Washing Water Contaminated with Petroleum Hydrocarbon by Persulfate and Sono-Persulfate Oxidation Process
PDF
Kanokwan Kongsom และ Chompoonut Chaiyaraksa 179-189
การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลอง WRF-CFSR โดยวิธี EOF ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
Precipitation Bias Correction of WRF-CFSR Model by EOF Method Over Upper Northern Thailand
PDF
Chanaporn Muang-une , Chakrit Chotamonsak , Ronald Macatangay และ Vanisa Surapipith 190-202
การปรับปรุงขั้นตอนวิธีหิ่งห้อยเพื่อแก้ปัญหาค่าเหมาะที่สุดไม่เชิงเส้น กรณีประยุกต์ใช้บนไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล
Modified Firefly Algorithm for Solving Non-linear Optimization Problems: Application on Microsoft Excel
PDF
Pradthana Minsan 203-220
Comparison of Forecasting Techniques between Holt-Winters Method with Different Initial Values and Bagging Holt-Winters Method, Case Study: Total Airport Passengers of Phuket International Airport and Mae Fah Luang Chiang Rai International Airport PDF
Rangsima Onlamul และ Somsri Banditvilai 221-231
การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากเปลือกสับปะรดผสมซังข้าวโพด
Development of Biomass Briquettes from Mixed Pineapple Peel and Corn Cob.
PDF
Kanokpong Srithiang 232-244
การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตน้ำลูกหว้าเข้มข้นด้วยการระเหยสุญญากาศโดยใช้วิธีการทางพื้นผิวตอบสนอง
Optimization of Concentrated Jambulan (Syzygium cumin) Juice Production Process by Vacuum Evaporation Using Response Surface Methodology
PDF
Paidaeng Khwanchai และ Suwalee Fong-In 245-256
ผลของปริมาณชานอ้อยต่อคุณภาพของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากกระบวนการกดอัดด้วยความร้อนสำหรับงานสาน
Effect of bagasse quantity on quality of thermoplastic starch from compression molding process for woven product
PDF
Sopida Wisansakkul และ Orawan Oupathumpanont 257-268

บทความวิจัย ด้านสถาปัตยกรรม (Architecture Research Articles)

Relationship Assessment Between Space usage Transformation of Lanna Local Dwelling House Extension through Justified graph PDF
Kriangkai Somyot และ Tanut Waroonkun 269-279

บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Research Articles )

Application of Geographic Information System for Analyses the Road Accident Susceptibility: A Case Study the Kathu District Phuket Province PDF
Pichayes Sapprasert , Wilaipan Khongsawat และ Thongchai Suteerasak 280-291
ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกวิธีพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับประชากรไทยในวัยสูงอายุบนฐานออนโทโลจี
Expert System for Selecting Physical Fitness Enhancing Methods for Elderly Thai Citizens Based on Ontology
PDF
Arnon Marco polo Jankasem , Surasuk Mungsing และ Thepparit Banditwattanawong 292-304

บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Research Articles)

การพัฒนารูปแบบศักยภาพของผู้บริหารระดับกลางในสายการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
The Development of Potential Model of Middle Management in Production Unit for Petrochemical Industry in Digital Economy
PDF
Pichet Tangpanyarat , Chuleewan Chotiwong และ Preeda Attawinijtrakarn 305-314
การพัฒนารูปแบบศักยภาพของผู้รับผิดชอบด้านการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอภายใต้การควบคุมของกระทรวงพลังงาน
Competency Development for Personnel Responsible for Energy Management in Textile Industry under the Ministry of Energy
PDF
Kunlasap Thongprasit , Teravuti Boonyasopon , Somnoek Wisuttipaet และ Suchart Siengchin 315-326
การพัฒนารูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสนามบินนานาชาติเพื่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินยุคดิจิทัล
Competency Development of International Airport Management Personnel for Aviation Industry Competition in the Digital Era
PDF
Suchadee Tumrongsuk , Somnoek Wisuttipat , Teravuti Boonyasopon และ Manas Choopakar 327-338
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารสินค้าคงคลัง: กรณีศึกษาโรงงานผลิต อุปกรณ์พลาสติก
Decision Support System for Inventory Management: A Case Study of Plastic Equipment Manufacturing Factory
PDF
Damrong Thavorn 339-350

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 2566 PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 2566

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145