Page Header

Vol 33, No 4 (2023)

October-December

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์; จากพิมพ์ดีด สัมผัสจอ และสั่งงานด้วยเสียง ไปสู่ กริยาท่าทาง
Human & Computer Communication from Typing, Screen Touch, and Speech to Gesture
PDF
Kosin Chamnongthai ID. 234-006840

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การคาดการณ์ผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลนครระยอง
Forecasting the Bike Riders for Sustainable Travel in Rayong Municipality
PDF
Sakaradhorn Boontaveeyuwat ID. 234-015112
การใช้ก๊าซอาร์กอนเพื่อเพิ่มการหน่วงการติดไฟของโฟมยางธรรมชาติ
Enhancement of Flame Retardancy of Natural Rubber (NR) Latex Foam by Using Argon Gas
PDF
Purinut Chatawetee , Matthana Khangkhamano และ Rungrote Kokoo ID. 234-025200
การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมด้วยการบริหารต้นทุนตลอดอายุ
Evaluating Power Plant Improvement Investment for Combined-Cycle Power Plant Using Life-Cycle Cost Management
PDF
Ponsuda Prutphongs และ Daricha Sutivong ID. 234-035057
การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากกระบวนการล้างผักในโรงงานด้วยเทคโนโลยีพลาสมา
Application of Experimental Design to Improve Wastewater Quality from the Process of Washing Vegetables in Factory by Plasma Technology
PDF
Nattapong Yawichai และ Komgrit Leksakul ID. 234-045249
An Application of Genetic Algorithm to Determine Storage Method for Materials in AS/RS a Case Study of an ABC Automated Warehouse PDF
Anawat Srisarakam และ Panitarn Peerapattana ID. 234-055784
การพยากรณ์ชั่วโมงแรงงานของกิจกรรมการหยิบสินค้าพุต-ทู-สโตร์
Man-Hour Forecasting of Picking Activity of Put-to-Store Operation
PDF
Ladda Panpurk และ Oran Kittithreerapronchai ID. 234-065177
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโซล่าฟาร์มด้วยแบบจำลองเสมือนจริง
The Development of Training Course of Solar Farm Using Virtual Reality
PDF
Jirapol Pinthong และ Wattana Kaewmanee ID. 234-075271
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมเอทานอลโดยการเติมโลหะไอออน
Efficiency Increasement of Biogas Production from Vinasse by Trace Element Addition
PDF
Natcha Hirunchit , Pruk Aggarangsi และ Rotsukon Jawana ID. 234-085148
การศึกษาเบื้องต้นวัสดุเชื่อมประสานกระตุ้นด้วยด่างสมรรถนะสูงจากเถ้าลอยแคลเซียมสูง ซิลิกาฟูม และเถ้าตะกรันเหล็ก
Preliminary Study on High Performance Alkali-activated Material from Fly Ash, Silica Fume and Ground Granulated Blast-furnace Slag
PDF
Darrakorn Intarabut , Buchit Maho , Piti Sukontasukkul , Phattharachai Pongsopha , Tanakorn Phoo-ngernkham และ Sakonwan Hanjitsuwan ID. 234-095184
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิดไททาเนียมไดออกไซด์เจือด้วยไนโตรเจนโดยใช้อัลตร้าโซนิคร่วมในวิธีเคลือบฝัง
Synthesis of N-doped TiO2 Photocatalyst by Ultrasonic-assisted Impregnation Method
PDF
Nattaya Comsup และ Watcharapon Nantaouppakan ID. 234-105241
ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากาก N95 หน้ากาก KN95 และ หน้ากากอนามัยในช่วงขนาด 15–700 นาโนเมตร
Particle Filtration Efficiency of N95 Mask, KN95 Mask and Surgical Mask in the Particle Size Range between 15–700 nm
PDF
Visut Asanavijit และ Panich Intra ID. 234-115361
ผลกระทบของทรานซ์เวอร์สไอโซทรอปีต่อกำลังรับแรงดึงและสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นของหินทรายหมวดหินภูพาน
Effect of Transverse Isotropy on Tensile Strength And Elastic Modulus of Phu Phan Sandstone
PDF
Sawarot Suwankeeree , Thanittha Thongprapha และ Kittitep Fuenkajorn ID. 234-125388
ระบบการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการระบุลักษณะทางสัณฐานวิทยาแบบอัตโนมัติของอะแคนทามีบาด้วยภาพจากกล้องจุลทรรศน์
Machine Learning-based System for Automatic Morphological Identification of Acanthamoeba spp. in Microscopic Images
PDF
Srisupang Thewsuwan และ Pattakorn Buppan ID. 234-134988
วิธีสกัดข้อมูลสัดส่วนในภาพเขียนแบบวิศวกรรมด้วยการประมวลผลภาพลักษณะโครงร่างวัตถุ
Morphological Image Processing-based Method for Extracting Dimension Specification in Engineering Drawing
PDF
Patawee Adisaisakda , Prasertsak Tiawongsombat และ Wannalak Laotaweesub ID. 234-145105
ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับกากตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร
Biogas Production Potential from Maize Residues with Sludge in the Wastewater Treatment System of Pig Farm
PDF
Nuttawan Suebnanta และ Rotjapun Nirunsin ID. 234-155364

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

Study of pH Changes of Rice and Suitable Condition of Mixed Indicator Solution for Developing a Simple Rice Age Test Kit PDF
Kittisak Wasantiwong , Rungtiwa Wongsagonsup , Dusit Angthararuk และ Jeerun Kingkaew ID. 234-165114
แบบจําลองการพยากรณ์แนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแบบรายวันด้วยข้อมูลขั้วความรู้สึกของข่าวสารออนไลน์
A Trend Forecasting Model of Daily Euro/USD Exchange Rate Using Sentiment Analysis on Online News
PDF
Pornpimol Chaiwuttisak ID. 234-175353
ผลของการเย็นตัวต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่อความแข็งและออสเตไนต์เหลือค้างของเหล็กหล่อโครเมียมสูงที่มีปริมาณโครเมียม 16% และ 26%
Effect Sub-zero Treatment on Hardness and Retained Austenite of High Cr Cast Irons with 16% and 26%Cr
PDF
Pisizchai Kosasu และ Sudsakorn Inthidech ID. 234-185262

บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Research Articles )

An Implementation of the Mobile Mini Laboratory Mode High Transaction Distance (MML-HTD) System to Develop Problem Solving Skill and Maintenance Skill in the Industry PDF
Siranan Boonyapalanant และ Pallop Piriyasurawong ID. 234-195234
การเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีแบบเบย์อย่างง่ายและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน เพื่อพัฒนาแบบจำลองการทำนายบทวิจารณ์ร้านอาหาร
A Comparison of Naive Bayes and Support Vector Machine to Develop a Restaurant Review Prediction Model
PDF
Ladawan Yamkuan , Jitimon Angskun และ Thara Angskun ID. 234-205509
การพัฒนาอัลกอลิทึมเพื่อคัดแยกชนิดข้าวสารด้วยเทคนิคการหาค่าความเข้มของสีวัตถุ
An Algorithm Development of Rice Types Classification Using the Luminance Technique
PDF
Witthaya Boonsuk ID. 234-215206
การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีการท่องเที่ยวเชิงทดแทนในสถานการณ์โควิด-19
The Design and Development of Alternative Tourism Ontology in the COVID-19 Situation
PDF
Yongyut Ratchatawetchakul , Thara Angskun และ Jitimon Angskun ID. 234-224977

บทความวิจัย ด้านสถาปัตยกรรม (Architecture Research Articles)

การศึกษาและทดสอบการนำไปใช้ของเปลือกอาคารแผ่นพับแบบพลิกกลับ
The Study and Test the Implementation of the Reverse Folding Building Façade
PDF
Purin Lateja และ Phongsak Vichaiyo ID. 234-235158
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นที่บริเวณท่าน้ำนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Architectural Design Guideline for Nonthaburi Area, Nonthaburi
PDF
Waraporn Bootchan และ Kamolwan Saengthamthawee ID. 234-245280

บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Research Articles)

การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตมอลต์สกัด
Improving the Malt Extraction Process Using Overall Equipment Effectiveness
PDF
Suchadee Tumrongsuk และ Witchayaporn Kruaiam ID. 234-255296
ปัจจัยผลกระทบความใกล้ชิดที่ส่งผลต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพในการบ่มเพาะธุรกิจ
The Impact of Proximity on Startup Growth in Business Incubation
PDF
Nathamon Raiva และ Wasinee Noonpakdee ID. 234-265185
รูปแบบการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการข้ามชาติในยุคดิจิทัล
Management Model for Multinational Manufacturing and Service Industry in Digital Age
PDF
Achareeya Robkit , Chuleewan Chotiwong , Teravuti Boonyasophon และ Somnoek Wisuttipaet ID. 234-275568
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับกลางในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย
Mid-Level Managerial Potential Development Model for Thailand’s Petroleum Production Platform Manufacturing Industry
PDF
Jiraphan Khanardnid , Somnoek Wisuttipaet , Teravuti Booyasopon และ Sakarin Yuphong ID. 234-285505

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 2566 PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิช คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145