Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 3 (2021): September - December การสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ
Interviews for Qualitative Research
Abstract   PDF
Supatta Pinthapataya
 
Vol 4, No 1 (2024): January - April การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบหน่วยงาน Procurement แผนก Logistics กรณีศึกษา : บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จ.ชลบุรี Abstract   PDF
Mana Kaongern, Rachata Panich, Wongsakron Sermsri
 
Vol 3, No 2 (2023): May - August การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสอบเทียบข้อมูลเครื่องมือวัด ภายในบริษัท กรณีศึกษา บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ (ประเทศไทย) จำกัด Abstract   PDF
Apinya Sookmoy, Supakorn Charoenprasit, Choosana Tiantong
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August การเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการส่งมอบพัสดุด้วยคู่มือ กรณีศึกษา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Optimization of Parcel and Delivery Handling through a Guidance Handbook: A Case Study of Electricity Generating Authority of Thailand
Abstract   PDF
Thas Chaipimai, Choosana Tiantong
 
Vol 1, No 3 (2021): September - December การเพิ่มผลิตภาพสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
Enhancing Productivity of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)
Abstract   PDF
Thongpunchang Pongvarin
 
Vol 2, No 3 (2022): September - December การเลือกหัวข้อวิจัย
Research Topic Selection
Abstract   PDF
Supatta Pinthapataya
 
Vol 2, No 2 (2022): May - August การใช้เทคนิคเดลฟายในการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
Delphi Techniques in Business and Industry Development Research
Abstract   PDF
Wichien Ketsingha Ketsingha
 
Vol 2, No 1 (2022): January - April ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบุคคลภายนอก
Stakeholders' Expectations towards Hiring Internal Auditors from Outsourcing
Abstract   PDF
Surapa Taibanguay, Pracha Tansaenee, Dechaphan Ratsasanasart, Wonlop Writthym Buachoom
 
Vol 4, No 1 (2024): January - April ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรกับพฤติกรรมบ่งชี้ความคงอยู่ของพนักงานในธุรกิจการบินของประเทศไทย
The Relationship between Perceived Organizational Support and Persistence Behavior of Employees in the Aviation Business of Thailand
Abstract   PDF
Athima Sriwangpol, Jutharat Pinthapattaya, Chedthida Kusalasaiyanon
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ค่านิยมร่วมขององค์กรกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม Abstract   PDF
Chanthornjira Kongtongsmut
 
Vol 3, No 1 (2023): January - April ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถเฉพาะตนและการสนับสนุนขององค์กรกับการถ่ายโยงความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานของพนักงาน Abstract   PDF
Anakphan Inthong, Thanyathorn Waipanya, Nirand Ruengphinyophan
 
Vol 4, No 1 (2024): January - April ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความพึงพอใจในการใช้บริการห้องรับรองพิเศษของสายการบินภายในประเทศ
The Relationship Between Service Quality and Satisfaction in Using Lounge Services of Domestic Airlines
Abstract   PDF
Pimtawan Wongsim, Thanyathip Pichitkarnkar, Wichien Ketsingha
 
Vol 4, No 1 (2024): January - April ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับคุณภาพของงานซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Abstract   PDF
Sansanee Julkasem, Teerawut Viboonjan
 
Vol 3, No 1 (2023): January - April ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์กรที่ส่งผลต่อความคงอยู่ในองค์การกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน บริษัทเอ็นเนอร์จี แม็คซ์ อินเตอเนชั่นแนล จำกัด Abstract   PDF
Trisit Yuttawisut, Witthaya Tuburai, Athiwat Thoonsiri
 
Vol 3, No 1 (2023): January - April ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจเลือกสมัครงานกับร้านค้าปลอดอากร
The Relationship between Motivation Factors and Job Applications’ Decision to Apply for Jobs with a Duty-free Retail Store
Abstract   PDF
Nattira Horpibulsuk, Jaruwan Tongcomsug
 
Vol 1, No 3 (2021): September - December ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติของพนักงานด้านความปลอดภัยกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ Abstract   PDF
Montri Chanphet
 
Vol 3, No 1 (2023): January - April ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่องาน คุณลักษณะทางอารมณ์และคุณภาพการสื่อสาร: กรณีศึกษา บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) Abstract   PDF
Boonyaras Kunthongsiwat, Patchaya Tanthaphat
 
Vol 2, No 2 (2022): May - August ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่องานของพนักงานฝ่ายผลิตกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในคุณภาพของผลงานในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องนุ่งห่ม
Relationship between Work Attitudes and Participative Behavior in Work Quality Outcomes in Garment Industries
Abstract   PDF
Pojana Chompeauk, Theerachai Srisuwong, Niphathorn Singhakarn
 
Vol 3, No 3 (2023): September - December ความเป็นผู้นำเชิงผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความสำเร็จของธุรกิจยุคดิจิทัล
Entrepreneurial Leadership to Create Business Success in The Digital Age
Abstract   PDF
Suang-i Anunthawichak, Samakkee Kitcharoen
 
Vol 4, No 1 (2024): January - April คำแนะนำการพิมพ์ วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม Abstract   PDF
คำแนะนำการพิมพ์ วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August คำแนะนำการพิมพ์วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม Abstract   PDF
คำแนะนำการพิมพ์ วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม
 
Vol 1, No 1 (2021): January - April คำแนะนำการพิมพ์วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม Abstract   PDF
คำแนะนำการพิมพ์ วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม
 
Vol 1, No 3 (2021): September - December คำแนะนำการพิมพ์วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม Abstract   PDF
คำแนะนำการพิมพ์ วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม
 
Vol 2, No 1 (2022): January - April คำแนะนำการพิมพ์วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม Abstract   PDF
คำแนะนำการพิมพ์ วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม
 
Vol 2, No 2 (2022): May - August คำแนะนำการพิมพ์วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม Abstract   PDF
คำแนะนำการพิมพ์ วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม
 
51 - 75 of 118 Items << < 1 2 3 4 5 > >>