Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 3 (2023): September - December ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Factors Affecting Performance of Office Staff in The College of Politics and Governance Office, Mahasarakham University
Abstract   PDF
Usani Suppanpho
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับบังคับบัญชา กรณีศึกษา บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด
Factors Affecting Organizational Commitment of Supervisory Staff:A Case Study of Nipro (Thailand) Corporation Limited
Abstract   PDF
Thanyathip Pichitkarnkar, Adisak Worapiwut, Sinacha Buakaew
 
Vol 1, No 1 (2021): January - April ปัจจัยสมรรถนะที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มปฏิบัติการสาขาที่ผ่านการอบรมรูปแบบ E-Learning กรณีศึกษา : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) Abstract   PDF
Nattawat Srirod, Chuleewan Chotiwong, Jutharat Pinthapataya
 
Vol 2, No 2 (2022): May - August ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกีตาร์ไฟฟ้าแบรนด์เฟนเดอร์ของลูกค้าชาวไทย
Marketing Mix and Reference Group Factors Influencing the Decision to Purchase the Fender Brand of Electric Guitars of Thai Customers
Abstract   PDF
Natapong Phasuk, Veerasak Prasertchuwong
 
Vol 1, No 1 (2021): January - April ปัจจัยแรงจูงในในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
Motivational Factors Influencing Employee Performance
Abstract   PDF
chedthida kusalasaiyanon, Pramoch Thammakorn, Nareekarn Intapat
 
Vol 4, No 1 (2024): January - April พื้นฐานการพัฒนาโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อมสู่การเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
Fundamental Development of Medium and Small-Scale Industries Towards Becoming Part of an Eco-Industrial Town
Abstract   PDF
Noppadol Panchan
 
Vol 2, No 3 (2022): September - December ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการประเมินผู้ส่งมอบวัตถุดิบของผู้ผลิตผลไม้แปรรูปด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น Abstract   PDF
Kittiya Kerdphon, Pratchaporn Setsathien, Samran Chamsom, Doungmanee Thongkum, Keerati Jongjamfa
 
Vol 2, No 1 (2022): January - April ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล
Information Systems for Personnel Management
Abstract   PDF
Phatthira Kaewkerd, Pramoch Thammakorn
 
Vol 3, No 2 (2023): May - August รูปแบบการปฏิบัติงานทางไกลที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานตามประสบการณ์ของกลุ่มพนักงานประจำระดับผู้จัดการในภาคอุตสาหกรรม
A Remote Working Model Enhancing Work Efficiency According to Managers’ Experience in Industrial Sector
Abstract   PDF
Nopparat Phaopat
 
Vol 3, No 3 (2023): September - December วรรณกรรม: ตัวบ่งชี้คุณภาพวิจัย/วิทยานิพนธ์
Literature: Indicators of The Value of Research/Dissertation
Abstract   PDF
Supatta Pinthapataya
 
Vol 1, No 1 (2021): January - April วิถีการปรับตัวสู่การเป็นองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมที่ปราดเปรียวในยุคเศรษฐกิจผกผัน
Transformation Pathway towards an Agile Industrial Business Organization in the Era of Economic Disruption
Abstract   PDF
Thidarat Ariyaprasert
 
Vol 3, No 3 (2023): September - December ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะของงานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตแห่งหนึ่ง เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี Abstract   PDF
Sedthaphol Phapakdee, Chanya Leerungruangporn, Kornyachat Yodapikul
 
Vol 3, No 3 (2023): September - December ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารสุขภาพของกลุ่มวัยทำงาน ศูนย์โชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Abstract   PDF
Kittamet Rongrat, Siradanai Klinmalai, Chantana Papattha, Chaowalit Auppathak
 
Vol 1, No 1 (2021): January - April อัตราส่วนทางการเงินในหุ้นสามัญกลุ่มธนาคารพาณิชย์ช่วงก่อนและหลังโควิด-19
Financial Ratios of the Commercial Banking Group Common Stocks Before and After COVID-19
Abstract   PDF
Kasawan Kachonsere, Chaluay Thongsomboon
 
Vol 1, No 1 (2021): January - April อิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทางานและความพึงพอใจในงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมใน จังหวัดนครพนม
The Influence of Working Environment and Job Satisfaction on Organizational Commitment of Hotel Employees in Nakhon Phanom Province
Abstract   PDF
Laddaporn Kunkaew, Pattama Suriyakul Na Ayudhya, Tanin Tirasawasdichai
 
Vol 3, No 2 (2023): May - August แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท กรณีศึกษา : บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด
Guidelines for Personal Data Protection of Company Employees. A Case Study: Häfele (Thailand) Company Limited
Abstract   PDF
Piyathida Duadkhunthot, Adisak Woraphiwut, Thanyathip Pichitkarnkar
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August แนวทางการปรับรูปแบบธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (SMEs)
Business Model Alignment Approaches for Thai Small and Medium Enterprises (SMEs) in the Digital Economy Era
Abstract   PDF
Booncherd Butein, Touchphan Siriwet
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August แนวทางการพัฒนาธุรกิจเส้นหมี่โคราชของผู้ประกอบการในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
Business Development Approach for Mee Korat Business Entrepreneurs in Pak Thong Chai, Nakhon Ratchasima Province
Abstract   PDF
Rungnapha Sonpanao, Chayapat Kee-ariyo
 
101 - 118 of 118 Items << < 1 2 3 4 5